Profetie 116
Jullie Moeten “Geloof Water Wandelaars” Zijn!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH HA KODESH door Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu heen. Ontvangen op 30 september 2009 aan het einde van Jom Kippoer Vrijgegeven op 14 oktober 2009

Dit is van Profetie 105, YAHUVEH zei om dit van nu af aan op alle Profetieën te plaatsen: IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisheva, om deze Bediening niet naar een man of een vrouw te vernoemen. Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest. Want niets hiervan is gedaan door jouw handen. Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond. Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven. Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA, jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven. Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH, jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven. Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest, zou het lang geleden gefaald hebben. Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING. Het is niet door jouw adem of het zou gefaald hebben. (Zie ook Jesaja 42:8)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook het volgende toe te voegen uit 2 Kronieken voor elke Profetie:


2 Kronieken 36:16, "Maar zij spotten met de boden van YAHUVEH, verachtten ZIJN woorden en maakten ZIJN profeten belachelijk, tot de grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was."

* * * * * * *

Uitleg van hoe deze Profetie voort kwam:

Adam en Elisheva waren aan het spreken aan de telefoon. Ze begonnen te bidden voor een voorspoedige reis voor Adam en Kathrynyah voor een reis die ze zouden nemen om Elisheva te zien voor de Soekot.

De gehele Profetie is niet op audio. De audio begint op ongeveer 1/3 van de Profetie.

* * * * * * *

Profetisch Woord begint:

Vertel hen dat ze op de 5e moeten komen want hoewel er niet vijf zijn die vergaderen symboliseert het de 5 wijze (Mattheüs 25:1-13). Vanwege het nieuwe Woord dat is voortgekomen, mag [jij] de focus hiervan niet verliezen.

En dit Woord is anders dan de anderen want IK heb het alreeds bewezen terwijl IK deze wereld schud in MIJN Toorn op deze dag van Oordeel!

Wees gereed om de domino's te zien vallen. Herinner Psalm 91, hoewel je 10.000 aan je zijde ziet vallen en het zal lijken dat zij allen om jou heen aan het vallen zijn, want het is IK, YAHUVEH die ze onderuit haalt.

IK ben deze wereld aan het schudden in MIJN Toorn!

Maar degenen die van MIJ zijn hoeven MIJ niet te vrezen. Want je bent in de Palm van MIJN Hand en MIJN andere Hand bedekt jou. Je bent als een klein kuikentje en IK vertel je dit nu, zodat jouw veren niet in de war raken, want je zult gaan zien wat je liever niet zou willen zien en horen wat je liever niet zou willen horen.

Maar laat angst jou niet overweldigen, herinner waar jouw geloof is. Plaats je geloof [/vertrouwen] niet in de economie, niet in financiën, niet in je baan waar je werkt of de bedrijven die je bezit. Plaats jouw geloof alleen in IK, ABBA YAHUVEH en MIJN ENIGGEBOREN ZOON YAHUSHUA jouw MASHIACH en de KOSTBARE RUACH HA KODESH. Houd je geloof en je ogen gericht op de beloften die IK jou gegeven heb. Wees waterwandelaars. Peter zou niet hebben geweten dat hij op het water zou kunnen lopen indien hij niet uit de boot was gestapt en die eerste stap nam om richting YAHUSHUA te lopen. Het was angst dat veroorzaakte dat hij begon te verdrinken, maar wanneer zijn ogen YAHUSHUA weer aanschouwden…

Audio Begint Hier:


…kon hij weer op het water lopen. Dit is wat IK van jou vraag.

(Mattheüs 14:28 Petrus antwoordde HEM en zei: MEESTER, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.
29 HIJ zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij YAHUSHUA te komen.
30 Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: MEESTER, red mij!
31 YAHUSHUA stak meteen ZIJN Hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?)

Jullie moeten geloofswaterwandelaars zijn want de dingen die jullie gaan zien in deze wereld, vooral in 2010, zullen veroorzaken dat vele harten falen uit angst. Plaats jouw geloof in geen enkele regering van deze wereld. Plaats jouw geloof in geen enkele politici, want hun motieven zijn hun eigen. Dit zijn de Woorden die IK tegen jou te zeggen heb, want IK ben MIJN schudden begonnen en het zal niet stoppen. IK weiger MIJ te verontschuldigen aan Sodom en Gommora. Jullie landen die zonde blijven legaliseren, zie wat IK met jullie ga doen. Degenen die jezelf Christenen noemen en zwijgzaam blijven, klaag niet tegen MIJ wanneer jullie geen vrijheden meer hebben, want jullie blijven zwijgen. Je laat de weinigen protesteren. Je laat de anderen voort spreken. Is het je niet opgevallen dat de vijanden niet stil zijn? Is het je niet opgevallen dat degenen die zonde promoten niet stil zijn? Zij schreeuwen in luide stemmen, zelfs wanneer zij in de minderheid waren. satans dienstknechten zijn niet stil. Waarom zijn YAHUSHUA'S dienstknechten stil? En wanneer IK spreek over dienstknechten spreek IK niet tegen jou alsof je een dienstknecht bent in het woord dat jij gebruikt. IK spreek tegen degenen die YAHUSHUA dienen. Hoe weinig spreken zich uit. Hoe weinig verdedigen dat wat Heilig is.

Herinner het oordeel begint toch bij het Huis van de HEER ( 1 Petrus 4:17). Waarom zijn niet alle kerken aan het protesteren? Hoeveel kerken zijn er? In ieder land, waarom zijn de kerken niet aan het protesteren tegen deze gruwelen van wetten die worden goedgekeurd? Zij halen gewoon hun schouders op. Ze bemoeien zich met hun eigen zaken. Dus wees niet verrast, oh georganiseerde kerken, wanneer de regering achter jullie aankomt en jullie vrijheid wegneemt om te prediken en een uitsluitbord op jullie kerken hangt. Wees niet verrast wanneer je land wordt afgepakt. Wees niet verrast, jullie die zo zelfvoldaan zijn met al jullie miljoenen.

IK spreek tegen de rijke nu. Jullie plaatsen je geloof [/vertrouwen] in jullie financiën, wees niet verrast wanneer het allemaal niets meer is dan afbrokkelend stof – as in jullie handen (Mattheüs 19:24, Lukas 16:19-31).

IK zal jullie laten zien.

IK zal deze wereld laten zien.

Velen zullen de boodschap beginnen te begrijpen, beginnende in 2010. Maar IK waarschuw jullie nu kinderen zodat jullie niet kunnen zeggen dat PAPA jullie niet heeft gewaarschuwd. IK bereid jullie nu voor zodat jullie niet geschokt zullen zijn en IK troost jullie nu, want jullie ABBA wil niet hebben dat jullie harten verontrust zijn, want IK hou van jullie. Net zoals in de dagen van ouds, voorzag IK van wonderen en niets is veranderd. Dus houd stevig vast aan zoom van YAHUSHUA'S gewaad.

Ga door met gewassen te zijn in ZIJN VERGOTEN BLOED.

Sta in de Gewaden van ZIJN Gerechtigheid en IK verzeker jullie, dat al jullie gebeden gehoord worden van boven uit de Hemel.

Wandel in Heiligheid zodat satan jou niet kan beschuldigen. Wandel in Heiligheid zodat je geen enkele schaamte brengt aan de NAAM van YAHUSHUA HA MASHIACH.

MIJN Oren zijn geopend op een speciale manier, opnieuw Elisheva heb jij dit gesproken toen je hebt gebeden. Het is alsof je een naald zou kunnen horen vallen, want dit is een speciale dag geweest voor al diegenen die Jom Kippoer hebben onderhouden, terwijl IK jou berouw zag tonen van wat dan ook dat MIJ niet behaagde. Terwijl ieder verzoek van jouw gebeden naar MIJ werd genomen, schudde MIJN Woede op hetzelfde moment de aarde. Net zoals in de dagen van ouds met Mozes, de kinderen van Israël werden beschermd en diegenen die een andere ‘schepper’ aanbaden werden dat niet. Niets is veranderd. IK zal degenen zegenen die een zegen zijn tot MIJ. IK zal degenen vervloeken die als een vervloeking zijn tot MIJ, en zo heb IK gesproken deze dag, jouw ABBA YAHUVEH.

[Als bevestiging eerder die dag, Kathrynyah was in gebed en in het geestelijke rijk zag zij gelovigen in YAHUSHUA als kleine kuikentjes die gedreven moesten worden door YAHUSHUA. HIJ nam ZIJN Handen en was ons aan het leiden alsof wij kleine kuikentjes zijn.]

Zo is het gesproken, zo is het geschreven op 29 september 2009
Een Kind, Krijger, Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH,
Apostel Elisheva Eliyahu


Psalm 2

1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen YAHUVEH en tegen Zijn Gezalfde:
3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!
4 Die in de hemel woont, zal lachen, YAHUVEH zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
7 Ik zal het besluit bekendmaken: YAHUVEH heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.
8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit.
9 zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
10 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
11 Dien YAHUVEH met vreze, verheug u met huiver.
12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Jeremia 26
3 Misschien zullen zij luisteren en zich bekeren, zij allen van hun slechte weg. Dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik hun denk aan te doen vanwege hun slechte daden.

Deuteronomium 13
4 Achter YAHUVEH, uw GOD, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.

Mattheüs 25:1-13
1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.
2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.
3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee.
4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.
5 Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.
6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!
7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde.
8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.
9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.
10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.
11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Meester, Meester, doe ons open!
12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.
13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Lukas 16:19-31

19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde.
20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat.
21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren.
22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.
23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot.
24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.
25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn.
26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.
27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt,
28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging.
29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren.
30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren.
31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

Mattheüs 19
24 Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van YAHUVEH binnengaat.


Gesproken onder de Zalving van de RUACH HA KODESH
door Apostel Profeet Elisheva Eliyahu heen op 14 oktober 2009