Profetie 34
De muren van Jericho zullen opnieuw vallen!

Geschreven/gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
Mei 7, 1999

Zoals in de tijden van ouds zal IK opnieuw vernietigen zoals IK de muren van Jericho vernietigde. Naties en economieën zullen tuimelen. Het is alreeds begonnen. Naties en mensen die zeggen dat IK niet zal doen wat IK zeg zullen MIJN toorn voelen op manieren die zij voorheen nooit hebben ervaren. Want IK word bespot op zelfs de gezichten van degenen die zichzelf apart gezet noemen voor MIJ en toch keren zij zich naar gouden afgoden en verklaren dat IK voort aan het spreken ben vanuit en MIJZELF aan het manifesteren ben vanuit deze gouden afgoden. Mens-gemaakte en demon-gemaakte afgoden. De Huizen der Aanbidding aanbeden ooit MIJ en nu, hoewel zij roepen op MIJN NAAM en liederen van aanbidding zingen tot MIJ en bidden in MIJN NAAM, waar de manifestatie van goud aan het verschijnen is in monden en op lichamen, IK word daar niet gevonden. De zielen die zij denken dat ze naar MIJ toe aan het leiden zijn worden eigenlijk naar een ander geleid. Zij zullen zien wat gebeurt als zij MIJ dit vreemd vuur aanbieden. IK heb door deze Profetische Dienstmaagd gewaarschuwd zoals IK Elias van Ouds vertelde om voort te spreken en de profeten van Baal te confronteren, zo gebruik IK nu MIJN Elias van Nu om hetzelfde te doen.

Lezer schenk hier aan aandacht aan, als dit nog niet tot uw kerken is gekomen om u te verleiden dan zal het nog komen want satan wil diegenen apart zetten en MERKEN die hem toebehoren en zonder dat zij weten dat zij alreeds begonnen zijn om GEMERKT te worden! Niet het MERKTEKEN dat leidt naar enige bevrijding, maar het is het begin van de misleiding die naar het MERKTEKEN van het BEEST zal leiden! Het Merkteken van het Beest zal net zo gaarne geaccepteerd worden als dit gouden MERKTEKEN nu wordt geaccepteerd. (Gouden tanden vullingen of gouden tanden of goud stof) Wanneer het Merkteken van het Beest komt zullen mensen denken dat het een zegen is wanneer zij in het echt hun eigen zielen hebben verdoemd tot eeuwig vuur en sulfer. Omdat MIJN Elijah van NU MIJN Woorden voort spreekt wordt zij vermeden en gelasterd door anderen die alleen MIJN zegeningen willen horen die verheffen en niet willen horen wat MIJN vervloekingen zijn voor diegenen die weigeren om te luisteren naar de woorden die IK spreek.

Omdat de meerderheid weigert om te luisteren en anderen te waarschuwen zal IK satan toestaan om door te gaan met het MERKEN en misleiden van degenen die van hem zijn door hun monden te vullen met goud dat gezonden is vanuit de Hel, en sta hen toe om een leugen te geloven want zij weigerden om te studeren en zichzelf wèl beproefd te tonen. Zij weigerden de waarheid dus laat IK hen toe om een grote misleiding te geloven want zij haten de boodschappers die naar hen gezonden worden om te waarschuwen en zij lasteren hen op alle manieren, vervloekingen op hen neer sprekende dus zal IK satan toestaan om monden te vullen waar de waarheid vermeden werd met de lust van deze wereld, goud. Zij zullen naar MIJ toekomen op een dag en IK zal tegen hen zeggen als zij zeggen "Here, Here" en IK zal zeggen, "Ga weg van MIJ gij werker der ongerechtigheid, IK heb u nooit gekend."

Vlied van deze manifestatie van goud die gevonden wordt in de kerken in vele landen. Dit is slechts het begin van de misleidingen die naar degenen toe komen die zeggen dat zijde MIJNE zijn en het toch niet zijn. Leiders die zeggen dat ze van MIJ zijn en toch onwetende gevuld zijn geweest met demonen die demonische manifestaties produceren en denken dat ze MIJ na aan het volgen zijn en toch de god der lust van deze wereld aan het navolgen zijn, zijn naam is satan. Diegenen die doorgaan met deel te nemen aan dat waarvoor IK heb gewaarschuwd, die doorgaan met lasteren en haat tonen jegens diegenen die slechts MIJN waarschuwingen voort aan het spreken zijn, zullen MIJN toorn voelen op manieren waarvan zij nooit gedroomd hebben. Diegenen die IK ooit MIJN vriend noemde noem IK nu MIJN vijanden. Goud stof heeft jullie ogen verblind. IK waarschuw jullie nu op voorhand, als jullie je handen opheffen richting de Profeten die waarschuwen, zal IK MIJN hand opheffen en jullie weg slaan van MIJN Ware Boodschappers die gezonden zijn met MIJN boodschappen en niet hun eigen.

Wat hebben MIJN Ware Profeten te behalen door het voort spreken van woorden waar de meerderheid weigert om naar te luisteren? Zij worden zeer zeker niet financieel beloond, zelfs door diegenen die hen Profeten achten want hoe weinigen zullen hen helpen wanneer de tijd nodig is. Maar deze vertrouwde boodschappers van MIJ hebben het vertrouwen van hun Schepper behaald. De weinigen die deze Profeet die aan het spreken is hebben gezegend, zal IK doorgaan met te beschermen en wat van MIJ is is van U en wat van u is is van MIJ. IK bescherm en zegen allen die zegenen en bidden voor zegeningen op degenen die MIJN boodschappen spreken zoals deze Profeet nu aan het doen is. IK zal MIJN geheimen delen met hen en waarschuwen voordat de vijand toe kan slaan. De Heilige Geschriften worden uit hun context gesproken door valse profeten en leiders. LEES MIJN WOORD!

Vertelde IK niet dat een man die alles aan het doen was dat hij kon om MIJ te behagen en te gehoorzamen en toch toen hij kwam en zei, "Wat zou ik moeten doen om uw discipel te zijn?" Herinneren jullie je niet dat YAHUSHUA tegen hem zei, "Verkoop alles dat u heeft en volg MIJ?" IK zei dit want IK wist dat hij een hele rijke man was en zijn ogen waren gericht op zijn rijkdom en hoewel hij van MIJ hield en MIJN wetten gehoorzaamde had hij een andere God vóór MIJ en het was zijn rijkdom. Zegt MIJN Woord niet, "De man keerde zich om en liep weg" want wat IK hem had gevraagd om te doen, weigerde hij te doen. Deze man had MIJN Discipel kunnen zijn maar koos de rijkdom van de lust van dit goud om hem te verlokken en zijn rijkdom vóór de God te zetten die hij aanbad. Hoeveel van jullie doen hetzelfde?

Voor diegenen van jullie die dit niet aan het doen zijn Ik weet wie bidt, VADER, toon mij hoe ik dit geld kan gebruiken om U te verheerlijken, hoe kan ik deze zegeningen gebruiken die U mij heeft gegeven om U te verheerlijken? IK ken jullie harten en ze zijn behaaglijk voor MIJ. Jullie hebben niet de rijkdommen van deze wereld boven jullie GOD gesteld en jullie noem IK MIJN Discipelen. Waar jullie schat is, daar is ook jullie hart. Jullie kunnen niet twee heren dienen. Jullie zullen de ene haten en de ander liefhebben of de ene liefhebben en de ander haten. IK ben jullie niet aan het vertellen om alles te verkopen en MIJ te volgen maar offer het liever op aan MIJ als een behaaglijk offer. IK zal jullie zegenen voor het doen hiervan. Ga door met jullie schatten op te bouwen in de Hemel en niet op aarde want een is eeuwig en de ander is tijdelijk.

Het goud dat IK jullie aanbied is het goud hetwelk jullie beproevingen zijn waar jullie doorheen komen. Niet het bovennatuurlijke vullen van gaatjes in jullie tanden. Niet het besproeien van goud vlekken op jullie lichaam. Zegt MIJN Woord niet duidelijk, "De beproevingen van uw geloof zijn kostbaarder dan goud?" De oude boeken worden nu opzij gezet in wat IK ooit MIJN Tempels van aanbidding noemde. Begrijpen zij niet dat MIJN Wetten niet veranderd zijn en dat ook de GOD "IK BEN" niet veranderd is. MIJN Zoon kwam niet om dat te veranderen wat IK bepaalde als wet. MIJN Thora verandert niet, voor geen man vrouw of kind. "IK BEN" dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Allen der aarde zullen beven want "IK BEN" is begonnen met deze aarde te stampen en het is slechts met één voet. Wanneer IK stamp op deze aarde met BEIDE VOETEN zal het op zo'n manier zijn dat geen natie of stad of land gespaard zal worden van het schudden.

Maar opnieuw, degenen die van MIJ zijn en MIJN Sabbatten Heilig houden, die MIJ aanbidden in kracht en in waarheid zal IK sparen, IK zal jullie beschutting geven. Leer wie "IK BEN" echt is. IK ben nog niet eens begonnen met te blazen op deze wereld maar jullie zullen zien wat gebeurt wanneer de Schepper der Hemel en aarde en alles dat ertussen en eromheen ligt, op deze wereld blaast met de adem van "IK BEN" in WOEDE en hevige TOORN!

De mens denkt dat zij de atmosfeer kunnen bestuderen en zij bezaaien de wolken met vergif. Zij bezaaien de lucht met vergif, zij bezaaien het water met vergif, zij bezaaien het voedsel met vergif, zelfs jullie kleren dragen het vergif om jullie ziek te maken en jullie weten het niet. Zelfs de schoonmaakmiddelen die jullie gebruiken, de cosmetica en toiletproducten dragen de giffen. Zelfs de doktoren vergiftigen diegenen die zij zouden moeten genezen. De doktoren doden nu wat IK hen gaf, de wijsheid om te redden. Satan de god van deze aarde vergiftigd jullie op alle manieren en jullie dwazen zien niet eens wat hij doet met de leiders van dit land terwijl jullie gedachten, lichamen, geesten, en zielen worden vergiftigd. Jullie kerkleiders vergiftigen jullie geesten, jullie op een dwaalspoor leidende met vergiftigde leugens en het verdraaien van geschriften en valse tekens, wonderen en mirakels. Hoe weinigen verlangen ernaar om de waarheid te horen die hen vrij zou kunnen zetten.

Nu spreek IK woorden die jullie weer niet willen horen en toch waarschuw IK op voorhand, stenig niet MIJN Boodschapper, dit zijn niet haar woorden. Waar zijn MIJN andere Profeten die MIJN stem horen en weigeren om de boodschappen voort te spreken die het vlees van deze wereld beledigen? IK zal jullie oordelen voor het doen hiervan en het niet spreken en waarschuwen van deze manifestatie die de tempels en kerken aan het vegen is met valse tekens, wonderen en mirakels. Een carnavalsatmosfeer, alleen is "IK BEN" niet vermaakt. Waar zijn MIJN Profeten die IK vertelde om deze wereld te waarschuwen om Heilig te blijven en apart gezet te blijven? Waar zijn MIJN Apostelen en Profeten en anderen die niet "volg de leider" aan het spelen zijn en waarschuwende om niet deel te nemen aan dit demonisch MERKTEKEN dat geplaatst wordt in de tanden van gemeenten en besproeid op hun lichamen hen aan het denken makende dat zij Heiliger zijn en meer bevoorrecht dan diegenen die dit niet hebben. DWAZEN! Satan luist jullie erin en jullie weten het niet. Hitler trok het goud uit de monden ooit voorheen en de anti-christ zal het weer doen. Jullie die dit geloven zijn misleid geweest en hebben goud koorts, verlatende de waarheid voor leugens gezonden vanuit de Hel.

IK spreek nu tegen MIJN Kinderen die dit kwaad als kwaad herkennen. Jullie zouden MIJN Jozua?s moeten zijn en doen zoals Jozua deed en wat voor kwaad er ook in jullie weg staat om jullie in slavernij te houden, marcheer er eenmaal omheen voor zes dagen. Op de Zevende dag, marcheer er ZEVEN maal om heen, blaas de Bazuin indien jullie er een hebben en ROEP dan wat IK jullie vertel om te zeggen. Jullie zullen overwinning zien als jullie dit doen en alles gehoorzamen dat IK jullie vertel om te doen. Maak er zekerheid van dat jullie harten puur zijn en geen schatten van deze heidense wereld aan het verbergen zijn zoals die van Jericho. Maak er zekerheid van dat jullie oprecht zijn en wat dan ook dat jullie in slavernij heeft gehouden, als jullie het geloof hebben om te geloven en jullie Heilig aan het leven zijn voor MIJ, zullen jullie OVERWINNING zien op manieren waar jullie nooit van hebben gedrooms.

Is het een pakje sigaretten dat jou in slavernij houdt? Is het alcohol of pornografie? Is er een persoon die jou in slavernij houdt? Wat is het MIJN Kind? Welke muur van Jericho wil je neer zien komen storten? Maar pas op, want herinner je dat DOOD naar Jericho kwam. DOOD kwam naar MIJN vijanden en ook naar degenen die niet gehoorzaamden. Diegenen die het marcheren deden gaf IK de overwinning. Lees MIJN boek Jozua 6, de muren van Jericho zullen neer komen storten, als diegenen die geloof hebben om te geloven, zullen zij opnieuw zien dat het niet komt door de handen van een vrouw of man maar door de hand van ALMACHTIGE GOD, "IK BEN" WIE "IK BEN" er is geen ander.

Nu spreek IK over deze komende aardbeving dat geprofeteerd is dat het komen zal die deze aarde zoals nooit tevoren zal verwoesten. IK geef nu deze Profeet uit om dat te spreken dat IK haar dagen geleden vertelde. Wat zal IK doen, met BEIDE voeten nu stampen om de goddeloosheid van deze wereld en toestaan dat het mensgemaakte kwaad vóór MIJN rooster gaat. Wat zal IK doen? IK heb het vasten gezien en de gebeden gehoord om dat uit te stellen dat IK toe zou gaan laten. Maar zegt MIJN Woord niet "Als MIJN mensen zich zullen vernederen en op hun aangezicht vallen, zal IK hun land helen?" Niet zovele zijn dit aan het doen en dit bedroefd MIJ maar wat zou IK moeten doen met de weinigen die treuren om oorlogen en treuren om de goddeloosheid van dit land? Wat zou IK moeten doen? Als IK dit toesta, dan zullen MIJN mensen die erop vertrouwen dat IK dit niet zal doen, en het gebeurt toch, denken dat hun gebeden en vasten voor niets zijn geweest. Zelfs satanische volgelingen en aanbidders, diegenen die hun knieën buigen voor Baal weten dat er kracht is in vasten in eenheid, hoeveel meer kracht wanneer MIJN Mensen die genoemd worden bij MIJN NAAM dit doen. Zeggen Mijn Heilige Geschriften niet dat sommige dingen alleen zullen veranderen door vasten en bidden.

Toch als IK dit niet doe en MIJN woede niet voort laat zien, stampende op landen over deze wereld tegelijkertijd, zullen MIJN Profeten bespot worden en valse profeten genoemd worden. Zij zullen bestempeld worden zoals Jonah bestempeld werd toen de mensen van Ninevah dachten dat hij valselijk profeteerde. Hij werd woedend op MIJ. Toch vertel IK jullie, diegenen die wel profeteerden over de grote verwoesting die eraan komt op 8 Mei, zij logen niet tegen jullie. Maar door de gebeden en het vasten en schone harten en tranen heb IK Oordeel uitgesteld maar voor een hele korte tijd. Het stampen zal er zijn maar niet op de mate waarvan gesproken was, niet op deze tijd, er is jullie een uitstel van executie gegeven, gebruik het wijselijk. Durf het niet om MIJN Profeten te lasteren of te bespotten die jullie waarschuwden. Ben in plaats daarvan heel erg dankbaar. Als zij toen niet hadden gewaarschuwd dan zou Mei een maand zijn geweest zoals geen ander op het aardoppervlak tot nu toe.

Nu het slechte nieuws, omdat IK voor een korte tijd MIJN oordeel terug heb gehouden, groeit MIJN woede alleen maar heviger want IK ben MIJN toorn terug aan het houden maar het wordt alleen maar heter tegen het kwaad van deze wereld. Jullie gebeden hebben slechts het onvermijdelijke uitgesteld net zoals Ninevah. Durf het niet om de spot te drijven want diegenen die MIJN Profeten bespotten zullen zien wat er gebeurt wanneer IK hen bespot. Diegenen die de spot drijven en niet dankbaar zijn voor dit uitstel van executie, PAS OP! Het maakt niet uit wat anderen van jullie denken IK zal jullie oordelen bij de woorden die jullie spreken. Jullie zullen geen uitstel van executie hebben maar op een gezette tijd zal de GOD van de Hemel jullie vernietigen en heel jullie huishouden die met jullie mee spotten en alles dat jullie hebben, IK zal de zegeningen geven aan MIJN Geliefden die het niet durven om de spot te drijven maar in plaats daarvan MIJ prijzen voor dit uitstel van executie. IK doe dit zodat velen kunnen zien dat IK een GOD ben van Genade en Liefde maar ook van toorn. IK doe dit zodat jullie zullen zien dat de kracht van gebed en vasten wanneer het gecombineerd wordt in de NAAM van YAHUSHUA MIJN hand zal bewegen en MIJN komende oordelen zal uitstellen.

Maar schatjes, terwijl mijn oordeel uitgesteld wordt zo wordt ook MIJN komst uitgesteld. Wanneer IK weder kom zal grote verwoesting plaats aan het vinden zijn op deze aarde zoals op geen andere tijd. Geen waarschuwingen zullen gegeven worden behalve dan wat de Profeten spreken en volgens MIJN Heilige Boekrollen hetwelk jullie geschriften noemen. IK moet ook deze waarschuwing mededelen door MIJN Dienstmaagd nu, IK vertelde haar in een droom op 20 April, 1999 en toch gaf IK haar niet uit om dit voort te spreken tot nu, maar tegen een paar vertrouwden. Nu is de tijd dat IK het voort spreek. Durf het niet om tekeer te gaan tegen MIJN Boodschapper want opnieuw, wat heeft zij te behalen door het uitgeven van een boodschap die jeukerige oren niet zullen willen horen?

IK sprak tegen haar in haar droom en vertelde haar om jullie dit te vertellen; de tijd is gekomen wanneer het gevaarlijk is om in dezelfde woning te leven als de ongelovigen. Want echtgenoten zullen elkaar verraden, kinderen zullen de ouders verraden enzovoort. Jullie die ongelijk verbonden zijn geweest en ?t toch klaarspelen om samen te leven met beide andere Goden dienende, hoewel de ongelovige misschien beweert te geloven in een God, het is niet de GOD die jullie dienen en aanbidden en op de eerste plaats zetten. Bid nu voor een vluchtweg voordat jullie uitgeleverd worden om een slachtoffer te zijn. Voor diegenen die geen vluchtweg hebben en toch gebeden hebben voor een vluchtweg, IK zal een vluchtweg maken voor jullie. IK begrijp het, spreek het slechts in gebed en IK zal doen wat IK voorheen niet heb gedaan, IK zal de muur van Jericho verbrijzelen voor jullie en de ongelovige zal niet langer een hinder zijn voor jullie in het aanbidden en dienen van MIJ. Het zal waarlijk voor jullie mogelijk zijn om te zeggen, "Wat betreft mij en mijn huis wij zullen de Here dienen."

Velen van jullie heb IK voorzien van een financiële uitweg en toch zijn jullie niet vertrokken wanneer IK zei VLIED NU! Velen van jullie hebben plaatsen om naartoe te gaan en toch kiezen jullie ervoor om met de ongelovigen te blijven. Jullie hebben je bed gemaakt en jullie zullen erin liggen. IK treur hierom. Velen van jullie hebben gesmeekt en gehuild voor een vluchtweg en hebben er geen gevonden. Dezen zijn degenen die IK zal bevrijden op manieren die zij niet denken. Niet één traan die jullie hebben gelaten om de goddeloosheid die jullie omringt in jullie huis, door een ander heen in jullie huis, door jullie echtgenoten of kinderen, is onopgemerkt gegaan. Alle tranen zijn opgeslagen en IK zal jullie tranen wegvegen en jullie zegenen op manieren die jullie nooit mogelijk geacht hebben. BEN IK NIET JULLIE PESACH? Zei IK niet in MIJN Heilige Woorden, "Wat heeft Licht in gemeenschap met Duisternis?" MIJN kind er zal ofwel duisternis zijn of Licht, het kan er niet beide zijn. Waar licht is daar woon IK, waar duisternis woont daar woont satan.

Spreek nu en bewijs aan MIJ welke GOD U DIENT! Zoals u geduldig bent geweest zo ben IK geduldig geweest maar nu is de tijd dichtbij aan het naderen en het jaar is dicht naar het einde toe aan het naderen en als u nu niet luistert zult u volgend jaar bidden dat u MIJ kunt gehoorzamen en kunt vertrekken van de werkers der ongerechtigheid, opnieuw, voor grote menigten zal het te laat zijn. De ongelovigen zullen jullie opofferen als een slachtoffer en IK waarschuw jullie nu op voorhand voor wat komen gaat. IK gebood MIJN Profeet vanouds, zoals verklaard wordt in de heilige Geschriften om MIJN Priesters te gebieden om te scheiden van de heidenen die andere Goden aanbidden of deed IK dat niet? De priesters hadden kinderen bij deze heidense vrouwen en toch verordonneerde IK deze huwelijken niet. Jullie hebben gezien dat een huis dat verdeeld is tegen zichzelf niet kan staan. Zoals het toen was, zo zal het weer zijn. De priesters weigerden en IK liet MIJN Profeet met de vlakke hand een klap op hun gezicht geven en trekken aan hun baarden. Willen jullie dat IK dit opnieuw doe? Alleen deze keer zal het geen Profeet zijn maar ALMACHTIGE GOD "IK BEN" die dit en nog veel erger doet. Wanhoop niet MIJN Kinderen; diegenen die verlangen om vrij te zijn en toch niet weten hoe ze dit moeten doen.

IK weet wie van jullie in staat zijn om dit te doen, en wie niet in staat zijn om dit te doen, IK zal diegenen bevrijden die niet in staat zijn geweest maar zij moeten het naar MIJ toe spreken, naar MIJ bidden en MIJ op de eerste plaats zetten, durvende te beledigen waar zij voorheen niet beledigd hadden. MIJN Mensen moeten de ongelovige niet vrezen, de spotter, want hoewel de wereld jullie acht als één, heb IK nooit bepaald dat jullie één zijn met de ongelovige. IK zal opnieuw bevrijden zoals IK Jozua bevrijdde bij Jericho. Geloof niet slechts met jullie verstand maar met jullie Geest. Doe een Jericho mars om dat heen waar jullie van willen dat MIJN hand jullie ervan bevrijd. Bid en IK zal jullie MIJN bevrijding tonen. ZOALS IK HET VOORHEEN DEED ZAL IK HET OPNIEUW DOEN!

MIJN Dienstmaagd die dit woord voort aan het spreken is heeft de prijs betaald voor de zalving om deze Profetische boodschap voort te spreken om de gevangen vrij te zetten in de NAAM van YAHUSHUA. Alleen IK ken de prijs die zij betaald en diegenen die op zullen rijzen tegen haar, want satan zal gedwongen worden om grote menigten los te laten in ongelijk verbonden huwelijken en huishoudens. Opnieuw weer zullen vasten en bidden en Jericho Marsen de muren dwingen om neer te komen tuimelen. Maar MIJN Mensen die dit doen zullen niet achtergelaten worden in een geest der armoede want lees opnieuw MIJN boek van Jozua en zie hoe IK hen zegende, de rijkdom van de goddeloze nemende en het gevende aan de rechtvaardige. Deze rijkdom wordt niet gebruikt voor de plezieren van deze wereld maar voor MIJN Koninkrijk om door te gaan met het steunen van die weinige Profeten die IK heb zoals deze Dienstmaagd die het durft om dat te spreken wat geen profeet tot nu toe heeft gedurfd om zo stoutmoedig te spreken ondanks de consequenties. Hoeveel van jullie zullen MIJN Profeten en discipelen verbergen wanneer de tijd komt?

Wie zal doen wat Rahab deed in het boek van Jozua? Jullie hoeven niet te vrezen want vertelde IK Jozua niet om de prostituee en haar familie en heel haar woonplek en alles dat ze bezat te sparen? Voordat hij de stad innam nadat de muren neer kwamen storten. Jericho muren die opgericht waren om deze goddeloze stad te beschermen en toch gebruikte IK MIJN Mensen om een OORLOGSKREET te schreeuwen en de MUREN kwamen neer aan het storten tot STOF! IK gebruikte MIJN Mensen die MIJN stem hoorden en MIJ gehoorzaamden en geen woord zeiden terwijl zij eenmaal marcheerden voor zes dagen en toen zevenmaal marcheerden op de ZEVENDE DAG en toen de oorlogskreet der overwinning schreeuwden! Omdat eenheid belangrijk is, word verenigd en doe zoals Jozua deed.

IK gebied deze Profeet nu om te bidden voor een opzij gezette dag wanneer jullie samen zullen schreeuwen en een Jericho Mars zullen doen om wat dan ook dat jullie verwijderd willen in jullie levens dat MIJ Geen lof, Eer en Glorie brengt. Zelfs diegenen die het niet nodig hebben om iets verwijderd te hebben IK gebied jullie om deel te nemen aan deze Jericho Mars voor jullie Broeders en Zusters die wel bevrijding nodig hebben. Stop met zelfingenomen te zijn in jullie eigen zegeningen, opdat IK ze niet van jullie wegneem en hen aan een ander geef. Jullie hoeven niet eens lichamelijk bij elkaar te zijn, weet alleen wat nodig is om verwijderd te worden. Marcheer om jullie eigen huizen heen om de wil van diegenen wiens huizen verdeeld zijn door ongelovigen en gelovigen.

Bid en IK zal jullie laten zien hoe jullie kunnen helpen om jullie broeders en zuster in YAHUSHUA VRIJ te zetten! Het zal jullie vasten zijn, jullie gebeden en Jericho mars dat gebruikt zal worden als een sleutel die alle sloten zal omdraaien die er zo lang zijn geweest dat het is alsof het dicht geroest is, toch in de NAAM van YAHUSHUA als jullie dit doen in eenheid zal het geopend worden en wat "IK BEN" opent zal geen mens of duivel sluiten. Opnieuw als jullie slechts kunnen geloven in geloof, zullen jullie eindelijk deze bevrijding zien. Breek het slot van jullie gevangen broeders en zusters en zet hen vrij in eenheid. Offer alle ongelijk verbonden huishoudens op aan MIJ zoals Abraham dat deed met Isaac en zie wat IK doe met jullie offers. Grote menigten zullen bevrijd worden als jullie slechts kunnen GELOVEN!

* * * * * * *

Gegeven aan Apostel Sherrie Elijah