Profetie 80
Bruid van YAHUSHUA, bid dat IK, YAHUVEH jullie vijanden naar de Wijnpers van mijn Toorn zend!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisheva Eliyahu heen
Januari 18, 2006 om 1:40 a.m.

Bruid van YAHUSHUA, werp niet langer jullie parels voor de zwijnen van deze wereld [Open 14:19]. Sommige zwijnen zijn verborgen achter preekstoelen, de rijken en beroemden die zichzelf Christenen noemen, zelfs op jullie radio golven. Deze zwijnen zijn in alle confessionele religies. Zoals de Farizeeën YAHUSHUA niet begrepen en HEM dood wilden, zo zullen ook dezen met de geest der religie die deel zijn van de kerken der Babylon jullie nu niet begrijpen. Zij zullen jullie Shkhinah Glorie licht vermijden.

Bruid van YAHUSHUA, dit jaar van 2006 zouden jullie moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem op een manier dat jullie voorheen niet hebben gedaan. Besef als jullie bidden voor de vrede van Jeruzalem, dat jullie aan het bidden zijn voor de Vredevorst die MIJN Zoon YAHUSHUA is, om ZIJN terugkeer te bespoedigen en de aarde te regeren als Koning der Koningen, alles van deze aarde af verwijderende dat onheilig is voor een gezette en afgesproken tijd. Bruid van YAHUSHUA, besef als IK, YAHUVEH jullie gebied om dit te doen, besef dat YAHUSHUA niet kan terugkeren en regeren totdat Israël ontzettend lijden zal. Veel weeklacht, gehuil, treur, en bloed zal voort vloeien en alleen IK, YAHUVEH, wist op voorhand wat ervoor nodig zou zijn om Israël weer in gehoorzaamheid aan MIJN Thora Wetten te laten lopen die IK heb gaf door Mozes, en om IK, YAHUVEH lief te hebben waar ze niet langer bang zijn om MIJN Heilige NAAM voort te spreken waar gezalfde Kracht in zit.

Zij zullen de leugens berispen die aan hen doorgegeven zijn. Israël zal YAHUSHUA niet alleen erkennen als YAHUVEH's Zoon maar ook als de enige MASHIACH (Messias). Zij zullen het Heilige Bloed Offer accepteren hetwelk YAHUSHUA's gave is die HIJ gaf op Golgotha, ZIJN redding, bevrijding, genezing, verrijzenis kracht in het Bloed van het enige perfecte Lam van YAHUVEH. Israël zal de Vredevorst niet weder zien komen tot hun natie totdat dit gedaan is. Satan zal een valse vrede zenden voor een korte tijd om hen te misleiden maar dan zal het zijn alsof de Hel losgebroken is over deze wereld wanneer die korte tijd voorbij is.

Israël, jij zal terugkeren naar jouw Maker en MIJ weer opnieuw liefhebben en gehoorzamen. Israël, herinner je Koning David van oudsher, wat hij deed om de gevechten te winnen die hij won. Hij vernederde zichzelf voor IK, YAHUVEH en lofprijzing en aanbidding is wat de overwinning bracht aan de Israëlieten van oudsher. Bruid van YAHUSHUA, jullie moeten bidden dat Israël opnieuw Heilige regeerders verlangt die IK, YAHUVEH liefhebben en gehoorzamen. Wanneer Israël opnieuw IK, YAHUVEH liefheeft en aanbidt, zoals Abraham, Isaac en Jacob deden, dan zal IK teruggeven wat gestolen is geweest van Israël, dan zal IK Israël bevrijden van de handen der vijanden. Israël is een beker van bevende verschrikking aan de hele wereld, want het is waar de eind tijd strijd gevochten zal worden, goed tegen kwaad. Satan zal zijn zoon zenden om over de wereld te heersen vanuit deze ene natie omdat satan MIJ bespot en alles vervalst wat IK, YAHUVEH doe.

IK, YAHUVEH zond Mijn Zoon YAHUSHUA met MIJN Geest om zielen naar de Hemel te leiden en satan zendt zijn geest om al diegenen te misleiden die zullen luisteren en de geest der rebellie volgen tegen alles dat waarlijk Heilig is, hen leidende naar de Hel, hen lokkende met een MERKTEKEN. Zoals YAHUSHUA diegenen heeft gemerkt die waarlijk toebehoren aan HEM, wiens namen geschreven zijn in het Lams Boek des Levens voor de grondlegging van deze wereld, zo heeft ook satan diegenen gemerkt die hem toebehoren en zal hen lichamelijk opnieuw Merken, bewijzende dat diegenen die hem volgen hun namen hebben geschreven in het boek der verdoemden of het boek der uitgewiste. Niemand die satans merkteken neemt zal ooit het Hemels Koninkrijk ingaan. Israël zal nooit ware vrede kennen totdat zij zegt, “Gezegend is HIJ die komt in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH.” IK zendt de Bruid van YAHUSHUA nu om te bemiddelen en bidden voor Israël en voor elkaar en IK, YAHUVEH spreek een bruidsschat voort door deze Dienstmaagd heen van een nieuwe zalving, gegeven aan jullie door YAHUSHUA aan ZIJN BRUID als zij kunnen geloven in vertrouwen.

Bruid van YAHUSHUA, nu moeten jullie geloven in vertrouwen wat dit woord voort spreekt, maar binnenkort zullen jullie zelfs niet eens langer vertrouwen nodig hebben om het voort te spreken, jullie zullen weten dat jullie weten, want zoals Elia van Oudsher zijn vijanden verteerd zag woorden voor zijn eigen ogen, zo zullen jullie hetzelfde zien. Jullie zullen over het as lopen van de vijanden van Heiligheid en niet omkijken. [1Koningen 18:40 En Elía zeide tot hen: Grijpt de profeten van Baäl, dat niemand van hen ontkome. En zij grepen ze; en Elía voerde hen af naar de beek Kison, en slachtte hen aldaar.]

IK, YAHUVEH heb oorlog verklaard op planeet aarde waar onheiligheid aanwezig is. IK, YAHUVEH geef deze nieuwe autoriteit nu wanneer er gebeden wordt tot MIJ in MIJN Zoon YAHUSHUA's NAAM. Kom vrijmoedig voor MIJ en vraag dat Israëls vijanden geworpen worden in de Wijnpers van MIJN Toorn. De tijd komt aan, oh zo binnenkort, dus IK waarschuw de Bruid van YAHUSHUA en de Gasten van het Bruiloftsmaal van het Lam nu door deze Ring Maiden van YAHUSHUA heen. Satan zal zijn valse vrede zenden, eerst om de ware Vredevorst te bespotten, proberende te verleiden en de wereld te MERKEN met zijn MERKTEKEN. Satan heeft zelfs een dag van de week gezet voor dit MERKTEKEN om gegeven te worden. Diegenen met oren om te horen en luisteren, Pas op voor de mens-gemaakte Sabbath. IK heb MIJN Profeten gezonden om te waarschuwen dat de tijd zou gaan komen dat allen moeten kiezen welke GOD zij zullen dienen. Er komt oh zo binnenkort een zoon des verderfs die er meer zal doden dan jullie ergste dictators. Deze zoon des verderfs zal komen in een vorm dat jullie niet denken. Deze zoon des verderfs zal komen met een haat voor een ieder die een andere Messias erkent. Deze zoon des verderfs heeft een haat voor alles dat waarlijk Heilig is en wie YAHUSHUA als MESSIAS heeft geaccepteerd.

[1 Johannes 2:18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. 1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat YAHUSHUA is de Messias? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. 1 Johannes 4:3 En alle geest, die niet belijdt, dat YAHUSHUA ha MASHIACH in het vlees gekomen is, die is uit YAHUVEH niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld. 2 Johannes 1:7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat YAHUSHUA ha MASHIACH in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.]

MIJN Heiligen zullen IK, YAHUVEH nog YAHUSHUA ha MASHIACH verraden. Alleen diegenen met de geest zoals een Judas zullen het MERKTEKEN ontvangen en de beloningen gegeven door satan hetwelk van korte duur zijn. Israël zal altijd staan. Niemand zal haar ooit van de kaart vegen, want Mijn Zoon YAHUSHUA zal Zijn voeten planten op de Olijfberg en heersen en regeren vanuit Jeruzalem. IK heb een gelofte gemaakt en Israël zal nooit compleet vernietigd worden. Oh, hoe anders is het het voor diegenen die samenzweren tegen Israël als een Judas, of die hebben gezegd, “Zij zullen Israël van de kaart vegen.” IK, YAHUVEH ben die enige die het recht heeft om Israël te straffen, zoals een dwars kind. Diegenen met de geest van een Judas en Haman (Esther 3:1-6) moderne dag Hamas zal wat dan ook voor pijniging oogsten dat gedaan is tegen Israël. (Esther 8-7)

Terwijl de Bruid van YAHUSHUA, die MIJN Esther is, bid voor de vrede van Jeruzalem, besef dan als jullie dit doen dat het alles bespoedigd dat verordonneerd is. De komst van de zoon van satan, die de zoon des verderfs wordt genoemd, jullie zijn ook de Grote Verdrukking aan het bespoedigen, terwijl jullie de komst van YAHUSHUA bespoedigen om te heersen en regeren vanuit Israël en te zitten in de Heilige Tempel. Wanneer jullie zeggen, “Kom YAHUSHUA, kom snel,” besef dan de nieuwe zalving als jullie deze woorden voort spreken in gezalfd gebed. Zoals Haman erop uit was om iedere Jood te doden, zo zijn ook satanische heersers op deze aarde daarop uit en zij zullen zoeken om ook iedere Messiaanse Jood te doden die YAHUSHUA als de enige MESSIAS heeft geaccepteerd. Ezechiël 9 is alreeds begonnen. MIJN Heilige Mensen zijn verzegeld door MIJN hand alleen. IK waarschuw op voorhand nu, vernietiging is op weg naar de onheilige en verworpenen. IK heb een restant in Israël die verborgen zijn en toch deel zijn van de leden van de Bruid van YAHUSHUA. Nu is de tijd om op te staan en deze te contacteren waar IK deze woorden doorheen aan het spreken ben, want jullie zijn één.

Vanaf dit jaar, zullen jullie het verraad van deze wereld regeringen meer zien dan dat jullie ooit voorheen hebben gezien. Wat dan ook, dat IK YAHUVEH heb bepaald als een gruwel voor MIJ zal in MIJN gezicht worden gewapperd door de verworpenen voor de hele wereld om te zien. Naties zullen zich tegen elkaar keren in woorden en oorlogen met een dorst naar macht, hebzucht en bloed. Met een onverzadigbare dorst zoals parasieten of bloedzuigende vampiers, politici die slappe excuses maken om elkaar te vermoorden en oorlogen te maken. Oh hoe lang, rebelse mensen van deze aarde, denken jullie dat jullie je vuist kunnen schudden naar jullie Schepper, IK, YAHUVEH en MIJN Mannen en vrouwen der Heiligheid terwijl jullie MIJN Heilige Geschriften onder jullie voeten vertrappen in spot en haat voor alles dat Heilig is? Hoe lang denken jullie dat IK zal wachten voordat jullie mensen der rebellie het lot van Sodom en Gomorrah zullen ondergaan.

IK, YAHUVEH heb jullie kansen gegeven om berouw te tonen, vooral jij, oh Amerika, en toch nemen jouw zonden alleen maar toe, iedere gruwel erger dan de laatste. IK, YAHUVEH creëerde jullie, oh Israël en Amerika, om apart gezet te zijn en Heilig voor MIJ, zegeningen uitgietende over jullie en jullie land en mensen hadden voorspoed en jullie klimaat zegende IK omwille van jullie oogst. Vanaf dit jaar, zal IK het klimaat keren tegen verscheidene delen van de aarde, het gebruikende als een vijand tegen MIJN vijanden in een grotere mate dan 2005. Oh Israël en Amerika, jullie zijn een natie die geschapen was om een leider te zijn. Nu leiden jullie andere naties in rebellie en gruwelen.

Jullie andere naties keken toe en weigerden te luisteren en te gehoorzamen, dus heb IK jullie oren bedekt en jullie ogen gesloten terwijl IK sprak en brulde door de vuren, hagel, orkanen, overstromingen, wervelwinden, droogten, aardbevingen, tsunami's, en vulkanen. Jullie weigerden te luisteren toen IK MIJN ene voet stampte op de grond en veroorzaakte dat de aarde beeft in angst, zo groot nu dat de rotatie van de aarde wankelt als een dronkaard. Wat zullen jullie zeggen wanneer IK met beide voeten stamp in woede? Naties die MIJN Heilige Mensen afslachten alsof zij schapen zijn die geleid worden om geslacht te worden huilen nu voor zichzelf toen IK de aardbevingen en tsunami's en oordeel zond voor het vermoorden van onschuldige Christenen die geen bloed aan hun handen hassen, mannen, vrouwen en kinderen werden en worden afgeslacht om één reden, zij weigeren om YAHUSHUA ha MASHIACH te ontkennen die zij Jezus Christus noemden die de MESSIAS is en IK, YAHUVEH's eniggeboren zoon.

Alle naties, inclusief Indonesië, IK eiste jullie bloed en jullie geliefden omdat jullie de levens van ware Heilige Christenen eisten en zo zal het doorgaan tegen de mensen van alle naties van deze aarde. Jullie zullen oogsten wat jullie zaaien, als jullie Heiligheid en gehoorzaamheid aan MIJN Heilige Geschriften zaaien, en IK, YAHUVEH jullie Schepper op de eerste plaats zetten, en YAHUSHUA erkennen als IK, YAHUVEH's Zoon, en jullie MESSIAS, zullen jullie MIJN zegeningen oogsten vanuit de Hemel. 2006 zal jullie jaar zijn van Jubelen als jullie kunnen geloven en vertrouwen hebben in YAHUSHUA's NAAM dat IK, YAHUVEH jullie zal bevrijden van MIJN toekomende toorn, vooral voor de getrouwe Bruid van YAHUSHUA die IK MIJN Esther noem. [1 Thessalonicenzen 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere YAHUSHUA ha MASHIACH.]

Dit heb IK, YAHUVEH bepaald, diegenen onder jullie die onheiligheid zaaien, excuses makende om zondige levensstijlen te leven, onschuldig bloed vergietende, spot drijvende, rebellie, jullie dienstknecht kinderen van satan die weigeren berouw te tonen voor jullie tovenarij, hekserij, voodoo, satanisme, en alle vormen van de occult inclusief zwarte kunst, in MIJN Wijnpers van toorn, MIJN vleesmolen, zullen jullie gaan. Jullie verworpenen die ervan houden om te doden en oorlog te maken, die de geesten der rebellie aanbidden, stelen, doden en vernietigen, moord en hebzucht. Jullie verworpenen stenigen, doden, martelen, die MIJN Heilig Zaad aanvallen en gevangen zetten, hen dwingende om martelaren te worden, in MIJN, YAHUVEH's Wijnpers van toorn, in mijn vleesmolen zullen jullie gaan. [Open 19:15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.]

IK, YAHUVEH zal diegenen zegenen die MIJN Zoon YAHUSHUA tot een zegen zijn en diegenen die MIJN Kinderen van Heiligheid zegenen. IK, YAHUVEH zal diegenen vervloeken die MIJ en MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA tot een vervloeking zijn en IK zal MIJN vervloekingen van Deuteronomium 28 zenden op al diegenen die pijnigen of de vernietiging en dood zoeken van YAHUSHUA's Bruid, MIJN Esther. IK, YAHUVEH zal MIJN Heilige Mensen zegenen met Deuteronomium 28 zegeningen die gereserveerd zijn voor YAHUSHUA's Bruid, die het RUACH ha KODESH Heilig Vuur manifesteren. IK deel MIJN geheimen met MIJN gezalfde ware Apostelen en Profeten. IK, YAHUVEH zal al MIJN vervloekingen van Deuteronomium 28 op allen zenden die beweren dat ze MIJN Zoon YAHUSHUA dienen maar in plaats daarvan door woord en daad satan dienen en weigeren om MIJ te gehoorzamen, en een vervalste zalving manifesteren; vreemd vuur genoemd en hun zielen hebben verkocht als een Ezau voor faam en rijkdom, die MIJN Heilige Geschriften compromitteren, fouten leren en doctrines van duivels.

De volheid van MIJN RUACH ha KODESH wordt niet gevonden in enige dienaar die datgene compromitteren dat zij weten dat waar is of geschriften verdraait en MIJN Geboden om vervormd te zijn om de mensheid te behagen of de regeringen van deze wereld. Ben niet misleid. IK, YAHUVEH heb MIJN gedachten niet veranderd over wat zonde is of waar onbekeerde zondaren de eeuwigheid zullen doorbrengen. Jullie moralen en interpretatie van zonde mag misschien veranderen maar “IK BEN” wie “IK BEN” en IK, YAHUVEH verander niet en ook MIJN Zoon YAHUSHUA verandert niet. IK, YAHUVEH schreef de twee tabletten der wetten genaamd “geboden” in steen met MIJN eigen vurige vinger ze graverende en IK handigde ze over aan Moshe (Mozes). Dwazen die denken dat IK MIJN Zoon YAHUSHUA zond vanuit de hemel om deze wetten te veranderen inclusief de wetten van MIJN Sabbat Dag.

In 2006 en hierna, zullen MIJN Heilige Mensen groeien in Heiligheid, hard streven om MIJN Zoon YAHUSHUA en IK, YAHUVEH te gehoorzamen, lief te hebben en te dienen op alle manieren. MIJN Heilige Mensen zullen niet compromitteren met de vijand. De Bruid van YAHUSHUA heeft MIJN toestemming en autoriteit om op MIJ, YAHUVEH te roepen in YAHUSHUA's NAAM en MIJ te vragen om de demonen die hen pijnigen in MIJN Hemelse Wijnpers van toorn te gooien, MIJN vleesmolen genaamd, demonen die gezonden zijn en jullie pijnigen of jullie bevrijdde geliefden of de bevrijdde mensen. Er is een mandaat gegeven aan jullie om te bemiddelen in gebed voor bevrijding. Bruid van YAHUSHUA, roep op MIJ om jullie te bevrijden van de menselijke dienaren van satan die jullie dood en vernietiging zoeken. Kom vrijmoedig voor MIJN troon zonder zonde en vraag MIJ in YAHUSHUA ha MASHIACH's NAAM, om MIJ jullie Abba YAHUVEH in YAHUSHUA ha MASHIACH te vragen om deze verworpen vijanden van MIJ en jullie in MIJN vleesmolen te gooien, de Wijnpers van MIJN toorn. Diegenen die het durven om hun vervloekingen, betoveringen, hekserijen te werpen en alle manier van kwaadaardigheid doen om te proberen de Bruid van YAHUSHUA te kwetsen, vernietigen of vermoorden hetwelk MIJN verzegelden zijn. Wraak komt MIJ toe, zegt YAHUVEH. IK zal het de vijanden van de Bruid van YAHUSHUA vergelden en hen fijnmalen op zeven verschillende manieren.

Bruid van YAHUSHUA, jullie zouden geen wraak moeten nemen wanneer deze menselijke dienaren van satan jullie kwetsen. Bruid van YAHUSHUA, vergeef jullie menselijke vijanden maar overhandig hen in MIJN, YAHUVEH's handen. Het is een vreselijk iets om in MIJN, YAHUVEH's handen te vallen. Jullie zouden geen wraak moeten nemen maar laat MIJ, YAHUVEH wraak nemen voor jullie. IK, YAHUVEH zal gedachten, lichaam, geest en ziel van al jullie verworpen vijanden vermalen. Er zal niets overgebleven worden maar het geluid van krakende botten wanneer IK, YAHUVEH met hen ben geëindigd op aarde. Enige vijand van de Bruid van YAHUSHUA is een vijand van YAHUVEH en YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH. Sommigen van deze vijanden verkondigen de naam van Jezus Christus en toch is de Messias' HEILIGE GEEST niet in hen. Zij zijn werkers der boosaardigheid, slechts zichzelf voor de gek houdende.

Sommigen die dit aan het lezen zijn zullen zeggen, “Wie is de Bruid van YAHUSHUA?” IK vertel jullie dit; jullie acties spreken luider dan jullie woorden. De Bruid van YAHUSHUA aanbidt, houdt en is dol op MIJ en MIJN Zoon YAHUSHUA, ons liefhebbende boven alle anderen, onze wil in hun levens verlangende en biddende hoe ze ONS kunnen dienen en ONS kunnen behagen, hoe ze een lach op het gezicht van YAHUVEH en YAHUSHUA kunnen brengen. Zij weigeren compromis te sluiten; zij weigeren satans leugens te geloven. De bruid van YAHUSHUA streeft ernaar om MIJN Wetten te gehoorzamen zoals in grote lijnen aangegeven staat in de Heilige Bijbelse Geschriften. De Bruid van YAHUSHUA leeft Heilige levens omdat zij Heilig zijn. Zij omarmen de Joodsheid van YAHUSHUA terwijl zij MIJN Sabbat houden en eren en de Heilige Feesten beschouwen als een zegening, en ze onderhouden en YAHUSHUA MESSIAS accepteren als hun Bruidegom in hen allen.

Vanaf deze dag gebied IK de Bruid van YAHUSHUA, MIJN Esther van nu, om het Feest van Purim te onderhouden en pret te maken. Vier en prijs MIJ voor het bevrijden van Esther, want zonder haar, hoe zou de bloedlijn van YAHUSHUA voortgekomen zijn? Er zouden geen Hebreeërs overgebleven zijn geweest op de aardbodem als Haman het volbracht had. Wat Haman ooit probeerde te doen zal opnieuw geprobeerd worden op dezelfde manier. Beloningen zullen geplaatst worden op alle Joden en gelovigen in YAHUSHUA. Diezelfde geest kwam opnieuw door de geest van Hitler, zo zal het opnieuw gedaan worden, wanneer de zoon des verderfs komt, die de zoon van satan is. Bruid van YAHUSHUA, bestudeer het boek van Esther.

Bruid van YAHUSHUA, verheug jullie, opnieuw zeg IK, YAHUVEH verheug jullie. Dit is het jaar van jullie Jubileum. Ben niet geconcentreerd op de oordelen en wraak die IK uit zal gieten op jullie vijanden, de verworpenen en de heiden. Voor diegenen die MIJN Zoon YAHUSHUA en IK, YAHUVEH aanbidden, liefhebben, dienen en gehoorzamen, jullie zijn gered en gewassen in het vergoten bloed van YAHUSHUA en jullie zijn niet aangesteld tot MIJN toorn, maar in plaats daarvan zullen jullie gezegend worden als jullie slechts in vertrouwen kunnen geloven dat jullie je jaar der Jubileum zullen ontvangen. Bruid van YAHUSHUA, zovele van jullie worstelen met fragiele, kranke oude lichamen die voor hun tijd zijn verouderd door de constante fysieke, emotionele, geestelijke aanvallen en een woeste aanval van satans dienstknecht kinderen of demonische geesten. Jullie vijanden hebben jullie fysiek en mentaal uitgeput en toch blijven jullie geestelijk groeien en worden sterker in YAHUSHUA's NAAM en door ZIJN vergoten Bloed op Golgotha.

Verheug jullie, Bruid van YAHUSHUA, zeer spoedig nu zullen jullie opgenomen worden om YAHUSHUA levend te ontmoeten in de lucht en jullie lichamen zullen veranderd worden in een moment, in een knipoog. En wanneer jullie terugkeren zullen jullie niet langer gehinderd worden in fragiele aardse vaatwerken van klei maar in plaats daarvan bovennatuurlijk in kracht, jeugdige verschijning en gezond in alle aspecten. Niets zal onmogelijk zijn voor jullie. Overwinning over al jullie vijanden en iedere demon. Als jullie voedsel willen eten kunnen jullie alles eten dat jullie willen, toch is voedsel niet hetgeen dat jullie zal verzadigen. In plaats daarvan zal de zalving van de RUACH ha KODESH jullie verzadigen. Ieder Geestelijk Woord dat uit jullie mond komt door de Heilige Geschriften zal jullie verzadigen. [Matt 4:4 Doch Hij, antwoordende, zeide: “Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.” Lukas 4:4 En YAHUSHUE antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.”]

Als jullie willen slapen dan kunnen jullie dat, maar slaap zal niet nodig zijn om jullie kracht te herstellen. [Jesaja 40:31 Maar dien den YAHUVEH verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.] Geen gevangenis tralies zullen jullie weerhouden; geen deuren zullen jullie hinderen van het gaan waar IK jullie vertel om te gaan. Jullie zullen lichamen hebben die onzichtbaar kunnen zijn als jullie het willen; jullie kunnen verschillende verschijningen aannemen als jullie het willen. Geen afstand zal onmogelijk zijn zelfs als het naar de Hemel is, of een andere planeet, of op het verre einde van de wereld, of zelfs de maan. Het zal zo makkelijk zijn als het denken aan een plek en jullie zullen arriveren. Geen mens, vrouw, demon, zelfs satan zelf niet kan jullie ervan weerhouden om te gaan waar YAHUVEH en YAHUSHUA jullie vertellen te gaan.

Jullie zullen zijn als Elia en Henoch van oudsher. De Bruid van YAHUSHUA zullen lichamen hebben die niet gekwetst kunnen worden of kunnen sterven, behalve MIJN 2 Getuigen in die schriftelijke tijd door een bovennatuurlijk wapen vanuit de bodemloze put geïnspireerd door satan. Maar 3½ dagen later, zullen MIJN 2 Getuigen weer leven in dat verheerlijkt lichaam en opgenomen worden om te zijn met YAHUSHUA ha MASHIACH de bruidegom. Geliefde Kinderen, verzaak niet in goed te doen en in gehoorzaamheid aan IK, YAHUVEH en jullie MESSIAS YAHUSHUA of jullie nu de Bruid zijn of de Gasten. Gezegend zijn al diegenen die uitgenodigd zijn op het Bruiloftsmaal van het Lam. Zoals jullie zien, het kwaad groeit met sprongen. Het bespoedigt slechts YAHUSHUA's terugkeer.

Zoals jullie zien, de onheilige rijken en beroemden die slechts mannen en vrouwen zijn die niets meer zijn dan illusies, afgoden van deze wereld die vergeten dat hun lichamen slechts van stof zijn gemaakt in MIJN handen en in MIJN timing, IK zal hun klei lichamen weer terug laten keren tot stof. Toch zullen hun geestelijke lichamen tot in eeuwigheid lijden in de Hel en daarna de Poel des Vuurs voor de zonden die zij zijn begaan in hun aardse lichamen. Dus ben niet afgunstig op hen. Ben niet misleid, want er is een eeuwige prijs te betalen wanneer jullie YAHUSHUA en MIJ, YAHUVEH bespotten. Het is zoals het proberen om een naald in MIJN, YAHUVEH's oog te steken en IK zal het vergelden. En IK zal hen vertrappen onder MIJN voeten, hun levens in mootjes hakkende tot aan hun laatste adem op deze aarde. Dan zullen deze vijanden het verterende vuur voelen van MIJN toorn in de Hel en de Poel des Vuurs. IK, YAHUVEH verdedig MIJN Zoon YAHUSHUA's Bruid, de bevrijdde verzegelden, op een manier dat IK voorheen niet heb gedaan.

Want het is op dit gezette eind-tijdstip en uur op 14 Januari, 2006, dat IK Elisheva Eliyahu wakker maakte en IK vertelde haar nadat een menselijke vijand op haar af kwam terwijl zij sliep, en haar probeerde te doden door het geestelijke rijk heen, om tot MIJ te bidden en MIJ te vragen om haar verworpen vijanden te zenden naar MIJN Wijnpers van toorn, ook MIJN Vleesmolen genoemd. Ik zalfde haar tijdens het gebed met haar [huisgezin], niet alleen voor [hen], maar voor de echte Bruid van YAHUSHUA hebben ze ook het gezag om MIJ te vragen hetzelfde te doen.

Genoeg is genoeg! De Bruid van YAHUSHUA is er niet om vertrapt te worden onder de voeten van de dienstknecht kinderen van satan. IK, YAHUVEH geef deze nieuwe zalving aan de Bruid van YAHUSHUA. De dienstknecht kinderen van satan en de bruid van satan, die de Bruid van YAHUSHUA aanvallen, zullen de plagen van Deuteronomium 28 duizendvoudig oogsten en ze dragen als een tweede huid. Zij zullen in afgrijzen kreunen en zeggen, “Als het niet voor ongeluk ware, zouden zij helemaal geen geluk hebben.” IK zal persoonlijk deze vijanden van de Bruid van YAHUSHUA onder MIJN voeten vertrappen en jullie bloed zal vloeien zoals een karmozijnrode rivier als IK, YAHUVEH de vijanden van de Bruid van YAHUSHUA in MIJN Wijnpers van MIJN toorn duw.

Leden van de Bruid van YAHUSHUA, er is jullie een unieke zalving gegeven. IK geef deze zalving aan jullie door YAHUSHUA's Ring Maiden Elisheva Eliyahu het voort te laten spreken door gezalfd gebed en geschreven woorden. Leden van de bruid van YAHUSHUA, als jullie gewillig zijn om deze nieuwe autoriteit die IK, YAHUVEH jullie heb gegeven vrijmoedig te geloven en te ontvangen, zal IK jullie vrijmoedig bevrijden van jullie en MIJN vijanden op een manier waar jullie voorheen niet aan gedacht hebben. Bruid van YAHUSHUA, vraag MIJ en zie of IK de demonen die jullie pijnigen niet zal zenden naar YAHUVEH's vleesmolen hetwelk de Wijnpers van MIJN Toorn is waar IK hen zal ontleden.

Bruid van YAHUSHUA, IK geef jullie deze nieuwe autoriteit en nieuwe zalving deze dag wanneer jullie MIJ vragen in YAHUSHUA's NAAM, niet alleen omwille van jullie geef IK deze zalving, maar omwille van Israël. Hoeveel zullen kiezen om deze standaard te accepteren tegen het kwaad in deze wereld? Het is jullie keuze. Het is alleen gereserveerd voor de Bruid van YAHUSHUA. Alle anderen die hiervoor bidden zullen genegeerd worden.

* * * * * * *

Sommigen beledigende die weigeren te luisteren, anderen verlichtende die de stem horen van YAHUVEH. Apostel Elisheva Eliyahu, 18 Januari, 2006 om 1:40 uur

DE OPNAMES VAN ELIA EN HENOCH 2 Koningen 2:11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elía met een onweder ten hemel.

Hebreeën 11:5 Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want vóór zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.

PURIM Purim is Zondag, 4 Maart, 2007. Het Loten Feest, het wordt onderhouden op de veertiende dag van de Hebreeuwse maand van Adar (Februari-Maart). Dit is een viering van de bevrijding van de Perzische Joden over een van de meest walgelijke samenzweringen in de geschiedenis om de Joodse mensen uit te roeien. Het boek van Esther in het Oude Testament vertelt het verhaal over hoe de schone Joodse vrouw Esther (Hadassah) en haar neef Mórdechai de kwaadaardige Haman (boeeeeee!) dwarsbomen, die samenzweert om de Joden af te slachten.

HAMAN (Lees het hele boek van Esther voor het complete verhaal) Esther 8:7- Toen zeide de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai, den Jood: Ziet, het huis van Haman heb ik Esther gegeven, en hem heeft men aan de galg gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had.

Esther 9:10 De tien zonen van Haman, den zoon van Hammedatha , den vijand der Joden, doodden zij; maar zij sloegen hun handen niet aan den roof.

Esther 9:12 En de koning zeide tot de koningin Esther: Te Susan op den burg hebben de Joden gedood en omgebracht vijfhonderd mannen en de tien zonen van Haman; wat hebben zij in al de andere landschappen des konings gedaan ? Wat is nu uw bede ? en het zal u gegeven worden; of wat is verder uw verzoek ? het zal geschieden.

Esther 9:24 Omdat Haman, de zoon van Hammedatha, den Agagiet, aller Joden vijand, tegen de Joden gedacht had hen om te brengen; en dat hij het Pur, dat is, het lot had geworpen, om hen te verslaan, en om hen om te brengen.

Deu 28:1 En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde.
Deu 28:2 En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.
Deu 28:3 Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld.
Deu 28:4 Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee.
Deu 28:5 Gezegend zal zijn uw korf, en uw baktrog.
Deu 28:6 Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.
Deu 28:7 De HEERE zal geven uw vijanden, die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht; door een weg zullen zij tot u uittrekken, maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden.
Deu 28:8 De HEERE zal den zegen gebieden, dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles, waaraan gij uw hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.
Deu 28:9 De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen, gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des HEEREN, uws Gods, zult houden, en in Zijn wegen wandelen.
Deu 28:10 En alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.
Deu 28:11 En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.
Deu 28:12 De HEERE zal u opendoen Zijn goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen.


Palestijns Islamitisch terroristen organisatie. Hamas heeft zelfmoord en andere moordaanslagen gepleegd tegen Joods Israëlitische burgers (hoofdzakelijk op transport en marktplein terreinen, en ook aanvallen op militaire doelen in de Gaza strook) om haar doeleinde voort te zetten een Islamitische Republiek van Palestina te creëren in Israël, de Westerse Bank, en de Gaza Strook [dit zal nooit gebeuren]. De groep is geregistreerd als een terroristen organisatie door Australië, Canada, de Europese Unie, Israël, en de Verenigde Staten, en is verbannen in de Jordaan.