Kom en bekijk de mooiste website op internet, online sinds 1994! Deze gezalfde bediening met Hebreeuwse wortels, bijbelse, profetisc en evangelische leer kan niet met enige andere bediening worden vergeleken! Kom kijken wat jullie kerken jullie niet zullen leren - wat niemand anders jullie zal vertellen behalve Elisheva Eliyahu!Welkom bij AmightyWind met apostel, profeet Elisheva Eliyahu!

Dit is ALEF & TAV AMIGHTYWIND RUACH HA KODESH FIRE MINISTRIE, een Messiaans Joods, Pinkster (Handelingen 2) en NIEUW BLOED VERBOND internationaal ministerie, dat zowel Joden als heidenen bereikt. Deze bediening is gezalfd door RUACH HA KODESH, wat Hebreeuws is voor HEILIGE GEEST, (IMMAYAH) om iedereen in Amerika, Jeruzalem, Israëlisch, het Midden-Oosten en over de hele wereld te bereiken. Welke religie je ook beoefent - katholiek (de paus volgen), islam, boeddhisme, mormonisme, Jehovah's Getuigen (Watchtower Society), hindoeïsme - we brengen de boodschap van redding, de enige weg naar eeuwig leven, voor iedereen. Zonder YAHUSHUA HA MASHISCH is er geen redding. Zie het dringende reddingsgebed en het kostbare olieverfschilderij "One Minute to Midnight". Geef je leven vandaag aan YAHUSHUA.

Goede tijdingen in de HEILIGE NAMEN VAN ONZE SCHEPPER, ALMACHTIGE YAHUVEH & ZIJN ZOON, ONZE REDDER, YAHUSHUA HA MASHIACH (bij de meesten bekend als JEZUS CHRISTUS). Wij spreken de waarheid over de gruwelen van abortus, klonen, goudstofkoorts en de realiteit van gevallen engelen, satan, hel en de behoefte meer dan ooit voor de mensen van YAHUVEH om te wandelen in gehoorzaamheid (die groter is dan opoffering). In het bijzonder het houden van de Shabbat en het verlaten van zondagkerken en geheimen van RUACH HA KODESH, IMMAYAH, met bewijs achter de profetieën.

Kijk om je heen als je meer wilt weten over Engelen en Engelenbezoeken (Elisheva raakte de vleugels van een engel aan) en de bezoeken van YAHUSHUA HEMZELF. Wil je meer weten over de Bruid van YAHUSHUA, de Ark van het Verbond, wonderen, de waarheid over de Hemel en de hel, de Torah en de Hebreeuwse wortels. Bijbelse waarheden; bijbels bewijs dat buitenaardse wezens gevallen engelen zijn, sabbatwaarheden, WIE de RUACH HA KODESH (IMMAYAH) is en profetische onthullingen, geheimen over de 2 getuigen, het geheim van de blue beam rapture. Leer de HEBREEUWSE NAAM van Jezus Christus, welke YAHUSHUA is en niet Yeshua, vóór de Grote Verdrukking zodat uw gebeden zullen worden beantwoord tijdens de antichrist regime. Leer het belang van de HEILIGE NAAM VAN YAHUSHUA; wie de 144.000 zijn, wat zonde is en de realiteit van shapeshifters. Bezoek de "verworpen muur van schaamte", waar kaballah wordt blootgesteld, mensen zijn geen goden! Bezoek YAHStube, het alternatief voor YouTube en bekijk de video's op YAHSladyinred voor de waarheid.

De vijand is de kerk geïnfiltreerd en veel tv-predikers en evangelisten onderwijzen nu valse leerstellingen. Wolven zoals Angie Ray (overleden), Benny Hinn, Oprah Winfrey, Juanita Bynum. Ook degenen die beweren christen te zijn maar extreem kwaadaardig, verworpen satanisten of valse profeten zijn... Linda Newkirk, Tari DeMario, Zeph Daniel, Frank Kime, Jr. en de Rev. Moon. Zij zijn de voorlopers van de antichrist (antimessias) die wordt verwacht, vooral door degenen die de leer van de Kabala volgen, ook bekend als Cabala of Kaballah.

Bedankt voor uw bezoek.

Kijk omhoog! Voor diegenen die YAHUVEH liefhebben en in gehoorzaamheid wandelen aan Zijn Geboden en Voorschriften, jullie verlossing is nabij!Opmerkingen of vragen?

KLIK HIER om contact op te nemen met Apostel Profeet Elisheva Eliyahu! Neem contact op met Profeet Elisheva Eliyahu

Aarzel niet om te doneren

Doneer als deze bediening een zegen voor u is. Doneer als deze bediening een zegen voor u is

Teken ons gastenboek

Lees of schrijf een zegen in ons gastenboek, het wordt opgenomen in de hemel! Lees of schrijf een zegen in ons gastenboek, het wordt opgenomen in de hemel!

Abonneer je op het YAHSladyinred YouTube-kanaal van Apostel Prophet Elisheva Eliyahu.

Zorg ervoor dat je de meldingsbel inschakelt om op de hoogte te blijven van nieuwe video's. KLIK HIERONDER om rechtstreeks naar haar YouTube-kanaal YAHSladyinred te gaan
Bill Gates geeft toe: Vaccins worden gebruikt om te ontvolken !!


Profetieën over vaccinatiesSpreken in tongen:
Medische Studi bewijst dat het de HEILIGE GEEST is die bidt

Glossolalia, ook wel 'in tongen spreken' genoemd, bestaat al duizenden jaren en verwijzingen ernaar zijn te vinden in het Oude en Nieuwe Testament.
Onderzoek toont aan dat deze mensen tijdens deze activiteit geen controle hebben over de gebruikelijke taalcentra, wat consistent is met hun beschrijving van een gebrek aan opzettelijke controle tijdens het spreken in tongen. Deze bevindingen kunnen worden geïnterpreteerd als het zelfgevoel van het subject dat door iets anders wordt overgenomen.
Bijbelse referenties over spreken in tongen

1 Korinthiërs 12:7-11
7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.
8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest;
9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;
10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.
11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

1 Korinthiërs 13:1
1 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.

1 Korinthiërs 14:1-19
1 Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.
2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.
3 Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend.
4 Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente.
5 Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.
6 En nu, broeders, als ik tot u kom en spreek in tongen, wat nut zal ik u brengen, als ik mij niet tot u richt, of met een openbaring, of met kennis, of met profetie, of met onderricht?
7 Hoe toch zal men zelfs bij onbezielde dingen, die gel geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd?
9 Evenzo, indien gij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Gij zoudt immers in de lucht spreken?
10 Er zijn wie weet hoe vele soorten van klanken in de wereld en niets is zonder zijn eigen klank.
11 Indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand, die spreekt een vreemde zijn en de spreker zal voor mij een vreemde zijn.
12 Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente.
13 Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen.
14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.
15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.
16 Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet, wat gij zegt.
17 Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht.
18 Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek;
19 maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong.

1 Korinthiërs 14:22-25
22 Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven.
23 Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in tongen spreken, en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen, dat gij wartaal spreekt?
24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond,
25 het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is.

Handelingen 2:1-13
1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen.
2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;
3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;
4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel;
6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeers?
8 En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamie, Judea en Kapadocie, Pontus en Asia,
10 Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Libie bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten,
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.
12 En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13 Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad!

Handelingen 10:44-47
44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden.
45 En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort,
46 want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op:
47 Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen?

Handelingen 19:6-7
6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.
7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

Mark 16:16-18
16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.