Neem notitie dat Joshua = Yoshua of Yahushua omdat er geen "J" geluid in het Hebreeuws is. De letter "J" is slechts ongeveer 500 jaar oud en is zelfs niet in de originele 1611 King James vertaling gevonden. YAHUSHUA de Messias is niet de Almachtige YAHUVEH.

De moderne christenen geloven dat YAHUSHUA Messias in een of andere vorm reeds bestond. Sommigen zeggen dat Hij Melchizedek was, sommigen zeggen dat Hij de "Vorst van het heir des HEEREN [YAHUVEH]" is (Joz. 5:14), sommigen zeggen dat Hij aartsengel Michaël was, anderen zeggen dat Hij de "Engel van YAHUVEH" was. Misschien de meest incorrecte standpunt is dat YAHUSHUA "YAHUVEH" (HEER) was van het Oude Testament. Deze studie wordt geschreven in de hoop dat iedereen die het lezen tenslotte zullen begrijpen dat YAHUVEH de Almachtige Schepper van de hemel en de aarde is, en dat YAHUSHUA Messias Zijn Zoon is, zoals het geschreven is.

Op de een of andere manier vinden de mensen dat zij de Heiland in de positie van de Almachtige moeten plaatsen wanneer, in feite, de bijbeltekst het vrij duidelijk maakt dat de Vader de grootste van allen en het "Hoofd van Christus" is (1 Kor. 11:3). Overweeg de eigen woorden van YAHUSHUA in Joh. 14:28, "... want Mijn Vader is meerder dan Ik."; Joh.10:29, "Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen;…"; en Joh. 13:16, " Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht [YAHUSHUA] is niet meerder dan zijn heer [YAHUVEH], noch een gezant [YAHUSHUA] meerder, dan die hem gezonden heeft [YAHUVEH]." Deze verzen onderwijzen ons het standpunt van YAHUSHUA van Zijn verhouding tot Zijn Vader. Merk op dat Hij niet beweerde om de Vader te zijn maar, in plaats daarvan, een duidelijk onderscheid maakte tussen de twee.

Wie is de Vader van YAHUSHUA?

Wie doet de bijbeltekst zeggen wie de Vader is? Jes. 63:16 zegt, "Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet; Gij, o HEERE [YAHUVEH]! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam." YAHUVEH is de Vader. Maar toch zouden sommigen kunnen beweren dat deze bijbeltekst zegt dat YAHUVEH de Vader van Israël is, niet van YAHUSHUA. In dat geval moeten wij notitie nemen van twee andere verzen. De eerste is Heb.1:5: "Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?" Wie zei deze dingen? Iedereen zou het ermee eens zijn dat de Vader van YAHUSHUA sprak aangezien Hij naar YAHUSHUA als Zijn Zoon verwees. Heb.1:5 is een direct citaat van Ps.2:7: "Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE [YAHUVEH] heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd." Eerste "Ik" verwijst hier naar YAHUSHUA sprekend door profetie waarin Hij verklaart dat YAHUVEH Zijn Vader is!

Wij zagen ook eerder dat YAHUSHUA zei, "Mijn Vader is meerder dan Ik." In werkelijkheid zei Hij ook, "YAHUVEH is groter dan Ik", ons daardoor lerend dat Hij geen YAHUVEH is. Wie dan ook gelooft dat YAHUSHUA YAHUVEH is moet ook geloven dat YAHUSHUA de Hemelse Vader is. Dat is absurder en moeilijker te bewijzen in het licht van de bijbeltekst.

De Naam van de Vader

In Ex. 23:13 worden wij bevolen om de namen van andere goden niet te vermelden; nochtans, wegens wat de moderne Engelse vertalers met onze Bijbels hebben gedaan, is het de naam van onze God die zelden, of ooit, is vermeld door de meerderheid van onze mensen. De King James Vertaling [in Nederlands lees hier de Staten Vertaling] van de Heilige Bijbel geeft als volgt het Derde Gebod weer:

"Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de

HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt."

(Exodus 20:7)

Nochtans, dat is niet hoe de HEILIGE GEEST van God het heeft bedoeld geschreven te worden.

Het geïnspireerde Derde Gebod is als volgt:

Gij zult den Naam van YAHUVEH uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want YAHUVEH zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

Het IJdel Maken van de Naam

De vier letters van YAHUVEH (uitgesproken YAHUVEH) werd geïnspireerd door de HEILIGE GEEST van God om in het Oude Testament meer dan 6.800 keer te verschijnen. Dan waarom kan het niet in onze gemeenschappelijke Engelse vertalingen worden gevonden behalve waar het in een afgekorte vorm aan het einde van het woord Halleluyah verschijnt?

De Engelse vertalers vervingen op eigen wil de naam van God met iets volledig verschillends. Wat een arrogantie! Wat God inspireerde geen menselijke vertaler heeft het recht het te veranderen of te verwijderen, het maakt niet uit hoe goed de verontschuldigingen ook klinken. Koning Salomo verklaarde:

"... Hoe is Zijn [Gods] Naam, en hoe is de Naam Zijns Zoons, zo gij het weet?

Alle rede Gods is doorlouterd; … Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet

bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt." (Spr. 30:4-6)

Toch is dat precies wat de meeste Engelse vertalers deden. Zij haalden weg en voegden aan het Woord van God toe door Zijn persoonlijke naam YAHUVEH met hoofdletters HEER en GOD of met het hybride woord Jehovah te vervangen.

In het verdraaien van de tekst hebben de Engelse vertalers eigenlijk het Derde Gebod verbroken, aangezien zij het ijdel hebben gemaakt, dat is, van geen effect. Het woord "ijdel", zoals die in het Derde Gebod wordt gevonden, is van het Hebreeuwse woord "shav" vertaald (Strong’s # 7723). William Gesenius bepaalt het voor een deel als "nietszeggend, ’t niets zijn, ijdelheid... waardeloos." (2) het is hetzelfde woord dat door Mozes in het Negende Gebod "valse" is vertaald:

"En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste."

(Deuteronomium 5:20)

Met andere woorden, wij moeten niet de naam van God valselijk gebruiken of valse getuigenis daarvan geven door het met misleidende titels en ongeïnspireerde substituties te vervangen.

Men heeft verklaard dat het Derde Gebod niets te doen heeft met de letterlijke naam van God, maar eerder met het gezag van Zijn naam. Gezag is inherent aan het Derde Gebod; nochtans, blijft het onmogelijk om de persoonlijke naam van God van dit gebod uit te sluiten. Bijvoorbeeld, het gezag van een Romeinse soldaat is in de naam van Caesar; echter, had hij zich voorgesteld in de naam van Nebuchadnezer zou zijn gezag te niet gedaan zijn.

Overweeg de volgende nadruk die God Zelf op Zijn naam zette:

"Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE [YAHUVEH], de God uwer vaderen, … heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht." (Exodus 3:15)

Bijgevolg zijn wij opgedragen om ons Zijn naam te herinneren, te gedenken. Maar toch hebben de meeste moderne vertalers enkel het tegengestelde gedaan en bijna de heilige naam van God van het geheugen van Zijn volk afgeveegd.

Lege Verontschuldigingen

Na het toegeven dat

"Terwijl het bijna, als niet helemaal, zeker is dat de Naam oorspronkelijk ‘YAHUVEH’ werd uitgesproken,"

de vertalers van de Revised Standard Version [Herziene Standaard Vertaling] verstrekken de volgende verontschuldiging voor de verwijdering van de persoonlijke naam van God van de Bijbel:

"Om twee redenen is het [Revised Standard Version] Comité terug gekeerd tot het vertrouwdere gebruik [van het vervangen van YAHUVEH met LORD [HEER] of GOD] van de King James Vertaling (1) het woord 'Jehovah' vertegenwoordigt niet nauwkeurig enige vorm van de naam die ooit in Hebreeuws werd gebruikt; en (2) het gebruik van enig eigennaam van de ene en enige God werd beëindigd in Judaïsme vóór de Christelijke tijdperk en is volledig ongepast voor het universele geloof van de Christelijke Kerk. (3)"

Wat een onbeschaamdheid! Wat geeft welke mens of welke groep mensen het recht God te overstemmen? God alleen weet het beste wat is en wat niet geschikt is voor de Christelijke Kerk.

Het redactiecomité van de New American Standard Bible maakte de volgende erkenning:

"Deze naam [YAHUVEH] is niet uitgesproken door de Joden.... Daarom is het constant LORD [HEER] vertaald geweest. (4)"

Maar wat de Joden uitspreken, of niet uitspreken, heeft niets te maken (of zou niets te maken moeten hebben) met wat God in Zijn Woord inspireerde.

De vertaling van Smith en Goodspeed is waarschijnlijk het openhartigst:

"In deze vertaling hebben wij de orthodoxe Joodse traditie gevolgd en "LORD

[HEER]" voor de naam "YAHUVEH" en de uitdrukking "Lord [Here] GOD" voor de

uitdrukking "Lord [Here] YAHUVEH" vervangen. (5)"

In het licht van Matteüs 15:3 is er geen verontschuldiging voor wat de Engelse vertalers deden:

"Maar Hij [YAHUSHUA], antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting?"

De Naam van de Heiland

De volgende zijn zeven redenen om de Hebreeuwse naam YAHUSHUA te gebruiken in plaats van de Engelse naam Jesus:

Het Gedenken van de Naam

God verkoos YAHUVEH of Zijn verkorte vorm Yah om Zijn gedachtenisnaam te zijn aan alle generaties – Exodus 3:15. Slechts de naam YAHUSHUA gedenkt die naam.

De Naam Boven Alle Namen

De naam van de Zoon is de naam boven alle namen – Efeziërs 1:20-21; Filippenzen 2:9. Maar welke naam specifiek is boven alle andere namen?

"...Staat op, looft den HEERE [YAHUVEH], uw God, van eeuwigheid tot in eeuwigheid; en men love den Naam Uwer heerlijkheid, die verhoogd is boven allen lof en prijs! Gij zijt die HEERE [YAHUVEH] alleen, …" (Nehemia 9:5-6)

Een Uitstekender Naam

De Zoon erfde een uitstekender naam – Hebreeën 1:4. Van waar erfde de Zoon Zijn naam? Van de Vader, natuurlijk. Derhalve kon Hij slechts van de Vader erven wat de Vader Zelf bezat. Bezat de Vader de naam Jesus of YAHUSHUA? Het antwoord schijnt vrij duidelijk vooral wanneer men de gedachte houdt dat de Vader is aangesproken door de afgekorte naam Yah negenenveertig keer in het Oude Testament (Psalm 68:4; enz.), dat slechts gevonden kan worden in de Hebreeuwse naam YAHUSHUA.

De Zoon te Komen in de Naam van YAHUVEH

Onze Heiland openbaarde, of maakte de naam van de Vader bekend terwijl hier op aarde - Johannes 17:6, 26. In slechts drie Nieuwe Testament passages vinden wij de Zoon Zichzelf eigenlijk introduceren. De eerste keer wordt gevonden in het verslag van de Apostel Paulus in Handelingen 9. De tweede en derde keer wordt gevonden waar Paulus dezelfde gebeurtenis in Handelingen 22 en 26 uitvoerig vertelde. Één van die verslagen informeert ons in welke taal de Heiland Zijn naam aan Paulus openbaarde:

"... hoorde ik [Paulus] een stem, tot mij sprekende, en zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? … En ik [Paulus] zeide:

Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus [YAHUSHUA], …"

(Handelingen 26:14-15)

Had de Heiland de Engelse naam Jesus gebruikt, zou Hij niet de naam van de Vader bekend gemaakt hebben.

Aangezien de familienaam Yah in zowel de naam van de Zoon als in de naam van de Vader wordt gevonden, kon YAHUSHUA passend zeggen:

"Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, ..." (Johannes 5:43)

In Johannes 12:12-13, kondigden bepaalde ingezetenen van Jeruzalem af:

"Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de

Koning Israëls!"

Dit is een citaat van Psalm 118:26 waarin de tetragrammaton (de Hebreeuwse letters van YAHUVEH) met de ongeïnspireerde woorden "HEER" werd vervangen. Met andere woorden, in vervulling van de profetie in het Oude Testament, kondigden die Israëlieten de Messias af als komende in de naam van YAHUVEH. Slechts in de naam van YAHUSHUA kon men zeggen dat de Heiland in de naam van YAHUVEH kwam.

De Naam van de Zoon Moest Betekenen "YAHUVEH Redt"

Toen Maria met de Zoon van God zwanger was, werd Jozef verteld om haar nakomeling een naam te geven dat betekende:

"… want Hij [YAHUSHUA] zal Zijn volk zalig maken [redden] van hun zonden."

(Matteüs 1:21)

 

De naam Jesus vervult dat niet (aangezien het geen betekenis heeft in welke taal ook, zijnde een Grieks/Latijnse hybride); nochtans, dat is precies wat YAHUSHUA betekent. YAHUSHUA in Strong’s Concordance is #3091 welke wordt gedefinieerd als komende uit #3068 - YAHUVEH, en van #3467 - yasha, wat betekent "te redden (6)" is. YAHUVEH en yasha samen, of YAHUSHUA, betekent YAHUVEH redt.

De Nieuwe Testamentische Doop moest in de Naam van de Vader, Zoon en HEILIGE GEEST gedaan worden. Van het bewijs dat in het boek Handelingen wordt geleverd, weten wij dat de discipelen niet in de formule "In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de HEILIGE GEEST" doopten (Matteüs 28:19). Eerder doopten zij in één specifieke naam - Handelingen 2:38, enz., een naam die nauwkeurig alle drie vertegenwoordigde. Welke naam vervult de voorwaarden van de Grote Commissie? Welke keuzen hebben wij voor de naam van de Vader? Er zijn geen Griekse of Engelse equivalenten voor de naam van de Vader, LORD [HEER] en GOD zijn geen namen maar zijn titels en Jehovah is een 16de eeuw hybride corruptie. Enerzijds is het bekend dat de persoonlijke naam van God YAHUVEH is – die tot Yah negenenveertig keer verkort is in het Oude Testament.

Welke keuzen hebben wij voor de naam van de Zoon? Gezien de opties Iesous (Grieks), Jesus (Engels) of YAHUSHUA (Hebreeuws), welke van de drie ook voor de Vader en de HEILIGE GEEST kan worden gebruikt? Slechts YAHUSHUA.

De Apostel Paulus die Joël 2:32 citeert verklaarde (juist vertaald):

"...al wie den Naam des HEEREN [YAHUVEH] zal aanroepen, zal behouden worden;"

(Romeinen 10:13)

Hoe zal men de naam van YAHUVEH aanroepen? In slechts één plaats in het Nieuwe Testament is ons verteld hoe dit wordt verwezenlijkt:

[Ananias die spreekt tot Paul] "En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren."

(Handelingen 22:16)

Enkel drie dagen geleden, had de Heiland Zijn naam aan Apostel Paulus in het Hebreeuws bekend gemaakt als YAHUSHUA. Aldus, welke naam veronderstelt u dat Paulus werd ondergedompeld in of riep hij aan in vervulling van Joël 2:32 en Romeinen 10:13? De naam van de Vader, de Zoon en de HEILIGE GEEST! De naam YAHUSHUA!

De Goddelijkheid van YAHUSHUA

Ten slotte en het belangrijkste, de Hebreeuwse uitspraak van de naam van onze Heiland zou moeten worden gebruikt aangezien de goddelijkheid van YAHUSHUA daarin wordt bewezen. Als de Hebreeuwse namen in de Bijbel intact waren gebleven, zou het veel moeilijker zijn, als niet onmogelijk, voor een persoon om tegen de goddelijkheid van YAHUSHUA de Christus te worden overreden.

Overweeg de profetiën van het Oude Testament betreffende YAHUVEH die werden toegeschreven aan YAHUSHUA. Bijvoorbeeld, wiens weg moest Johannes de Doper voorbereiden? Wie moest voor dertig zilverstukken worden verraden? Wiens zijde moest worden doordrongen? Wie was de steen die de bouwers verwierpen, en die de belangrijkste hoeksteen moest worden? Als uw antwoord op deze vragen Jesus is, had u beter die profetiën opnieuw moeten bekijken! In die passages werd de tetragrammaton verwijderd en werd het vervangen met de woorden "LORD [HEER]." Herstel Gods persoonlijke naam YAHUVEH en het wordt onmiddellijk duidelijk dat die profetiën over YAHUVEH waren die in YAHUSHUA werden vervuld.

Niet alleen dat, maar wanneer wij de Hebreeuwse naam van onze Heiland gebruiken het duidelijk beschrijft niet wat één of andere mens doet of wat één of andere profeet doet of zelfs wat een andere god doet. Het beschrijft wat de GOD van goden, de Grote IK BEN, welke is YAHUVEH, doet! Onze Heiland werd in het Hebreeuws YAHUSHUA genoemd omdat het betekent YAHUVEH redt. Bovendien, werd onze Heiland in het Hebreeuws Immanuel genoemd, betekenend God met ons, wat van hetzelfde getuigt.

DEZE ZEVEN REDENEN (EN MEER) OPENBAREN DAT DE HEBREEUWSE NAMEN YAHUVEH EN YAHUSHUA ONZE AANGEWEZEN KEUZE ZOUDEN MOETEN ZIJN.

NOTITIE: Als u gezocht hebt de sleutelwoorden gebruikend YAHUVEH, YAHUVEH, YAHUVEH, YAHUVEH, en/of YAHUSHUA, YAHUSHUA, kan dit de enige gevonden pagina zijn, vanwege de nieuwe spellingen van deze Heilige Namen zoals die in dit document wordt uitgelegd. Alstublieft schrijf opnieuw de correcte spelling van deze namen in onze zoekmachine voor een vollediger onderzoek.