J e s a j a 6 11 De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;
2 Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten,
3 Om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.
4 Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.
5 Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn;
6 Maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen.
7 In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden.
8 Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten.
9 En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natien; allen die hen zien, zullen erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de Here gezegend heeft.
10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.
11 Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken.


YAHUSHUA is de Zoon van God YAHUVEH die in het vlees werd gemanifesteerd! YAHUSHUA is onze Messias! YAHUSHUA is Koning der Joden, Koning der Koningen en Heer der Heren! YAHUSHUA is onze spoedig komende Bruidegom! YAHUSHUA werd geboren uit een maagd en zijn enige Vader is YAHUVEH! YAHUSHUA werd gekruisigd als het enige zondeoffer in onze plaats en verrees op de derde dag. We verlangen naar Zijn wederkomst, zoals Hij zal komen voor Zijn Bruid, gesymboliseerd als de vijf wijze maagden! KOM YAHUSHUA KOM SNEL IS ONS GEBED!


Wij geloven..

YAHUSHUA is ook bekend onder de naam JEZUS CHRISTUS, maar deze Bediening gelooft dat we onze Messias moeten noemen bij Zijn Hebreeuwse naam wat 'YAH SAVES' betekent. Deze naam is een herinnering dat onze Schepper, die GOD de Vader YAHUVEH is, van Hemel en Aarde en alles wat er tussen ligt...HIJ redt onze ziel door ZIJN eniggeboren Zoon YAHUSHUA. Meer informatie over hun Heilige Heilige Namen vind u Hier.

Wij geloven..

de enige weg terug naar de hemel is door YAHUSHUA te accepteren, geboren uit een maagd, gekruisigd in onze plaats en opgestaan op de derde dag uit de dood, na 40 dagen voor getuigen terug naar de hemel is opgestegen.

Wij geloven..

YAHUSHUA uit de hemel kwam, de eniggeboren zoon van YAHUVEH, die het enige volmaakte zondeloze bloedoffer is dat naar deze aarde kwam om voor onze zonden te sterven. YAHUSHUA bleef niet dood, maar op de derde dag stond Hij op en heeft nu alle macht van YAHUVEH gekregen. Wij geloven dat YAHUSHUA weer komt voor de gelovigen. HIJ roept ZIJN Bruid, gesymboliseerd als de 5 wijze maagden die de opname wordt genoemd.

Wij geloven..

door YAHUSHUA te accepteren als MESSIAS en zich te bekeren tot YAHUVEH en YAHUSHUA voor je zonden, je afkeren van zonden en ons best doen om onze geliefde VADER YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH te dienen, dat hij onze ziel zal redden en ons meeneemt naar de hemel als we sterven of opgenomen worden.

Wij geloven..

wanneer we dit doen, komt de RUACH HA KODESH, ook wel de HEILIGE GEEST genoemd, in ons lichaam binnen welke dan de Tempel van de RUACH HA KODESH wordt. We geloven dat we de duivel en zijn werken net zo haten als we houden van onze YAHUVEH en YAHUSHUA en de RUACH HA KODESH. We moeten alles dat heilig is verdedigen en berispen en afstand doen van alles wat onheilig is. Wij moeten Heilig zijn voor onze Messias en ZIJN voorbeeld van Heiligheid volgen.

Wij geloven..

dat we niet perfect zijn, want alleen YAHUSHUA is perfect, maar wanneer door woord of daad zondigen, kunnen we in naam van YAHUSHUA'S naam roepen en onze Vader YAHUVEH vragen om ons te vergeven, om het vergoten bloed van YAHUSHUA over onze zonden te pleiten en deze te vergeven en dan hard blijven proberen om YAHUVEH en YAHUSHUA te behagen.

Wij geloven..

dat alleen YAHUSHUA onze bemiddelaar is, niet zijn Moeder Maria, en toch respecteren en eren en houden we van haar dat ze de moeder van YAHUSHUA is. Hoewel we haar in geen enkele vorm aanbidden of bidden, want YAHUSHUA, hoewel haar aardse zoon, is ook haar Messias, want zij noemde hem ook LORD. Als Maria zondeloos was geweest, zou ze waardig geweest zijn om het zondebloedoffer te zijn op Calvary. De fout van de katholieke kerk is door haar gelijk te stellen aan YAHUSHUA. Er is maar één drie-eenheid en dat is de Vader YAHUVEH, Zijn Zoon YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH. Niemand van ons zou gered worden als de RUACH ha KODESH ons niet had aangetrokken om YAHUSHUA als MESSIAS te accepteren en lief te hebben.

Wij geloven..

dat we het Joodse karakter van onze Messias moeten leren en bestuderen die ook wel Koning der Joden wordt genoemd. Deze bediening gelooft ook dat we de heilige feesten moeten eren zoals YAHUSHUA deze waarnam en welke YAHUVEH verordende en dit omvat ook het eren en heilig houden van de sabbat, wat de 7de dag is, van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang. Deze bediening heeft de mandaten van Jesaja 61. Deze bediening gelooft dat er een hemel is om te winnen en een hel om te schuwen en dat iedereen die in leven is hun voorbereidingen maakt voor de hemel of de hel, afhankelijk van wat ze doen met YAHUSHUA. Hebben zij HEM tot hun GOD en MESSIAS gemaakt, ook wel Verlosser genoemd?

Wij geloven..

dat alleen de Bijbel het geïnspireerde en onfeilbare Woord van YAHUVEH in de originele geschriften is. Wij geloven dat het Woord van YAHUVEH, de Bijbel en de Thora niet kunnen liegen. Dat YAHUVEH de enige Hemelse Vader en Schepper van Alles is.

Wij geloven..

dat je niet zoals de duivel kunt leven en toch naar de hemel kan gaan. Er moet een afkeer van zonden zijn en door YAHUSHUA heen geloven dat Hij van jouw een nieuwe Schepping in YAHUSHUA zal maken, net zoals de Bijbel zegt, "Alle oude dingen gaan voorbij en worden NIEUW." YAHUSHUA is totaal zondeloos en zijn bloed is Zuiver en Heilig en daarom is hij alleen het ENIGE, PERFECTE Bloedoffer voor onze zonden.

Wij geloven..

zodra we YAHUSHUA als onze God, Heer en Verlosser accepteren, we ernaar zullen verlangen hem te gehoorzamen omdat we Hem liefhebben. We weten dat wanneer we zondigen, we Zijn Heilig Bloed hebben om onze zonden weg te wassen. Maar we proberen niet te zondigen, we proberen te gehoorzamen en Heilig te zijn zoals YAHUSHUA Heilig is.

Wij geloven..

dat er één God is, eeuwig bestaand in drie personen: God de Vader, YAHUVEH. God de Zoon, YAHUSHUA, en God de Moeder de RUACH ha KODESH [HEILIGE GEEST].

Wij geloven..

in de godheid van YAHUSHUA, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn zondeloze leven, in Zijn wonderen, in Zijn plaatsvervangende en verzoenende dood, in Zijn lichamelijke opstanding, in Zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader, die in Zijn persoonlijke toekomst in kracht en glorie terug naar deze aarde zal keren om aan Hemzelf te ontvangen, Zijn met bloedgekochte kerk, die voor eeuwig met Hem zal regeren, DE BRUID VAN YAHUSHUA.

Wij geloven..

in een wegvangende, opname van YAHUSHUA's Bruid die niet is aangewezen om de toorn van YAHUVEH te ontvangen. Wij staan voor geen enkel label, of het nu een Pre-Verdrukking, Mid-Verdrukking of Post-Verdrukking is, want het zou best wel eens een combinatie van deze labels kunnen zijn. De belangrijkste focus is om klaar te zijn, ongeacht wanneer YAHUSHUA terugkeert voor zijn geliefde bruid. Blijf in het geloof en bezig totdat hij komt, leef elke dag alsof het de laatste is.

Wij geloven..

dat de Bijbel YAHUSHUA is, het Woord dat vlees is geworden. Wij geloven dat YAHUSHUA deze bediening heeft gezalfd om contact te maken met zowel Joden als heidenen, met alle rassen, verwanten en talen. Voor alle naties. Wij zijn geen voorstander van personen met betrekking tot rijk of arm. Iedereen zal worden bediend en kunnen vrijuit praten met alle predikanten die bij deze bediening horen.

Wij geloven..

in het brengen van zielen naar YAHUSHUA voor ZIJN Lof, Eer en Heerlijkheid alleen.

Wij geloven..

dat het enige middel om gereinigd te worden van de zonde is door berouw, zich afkeren van de zonde, en die zonde bekennen voor YAHUSHUA van Calvary en Nazareth en om vergiffenis vragen voor die zonde, om gewassen te worden in het heilig vergoten bloed van YAHUSHUA van Calvarie, en vertrouwen te hebben in het kostbare bloed van YAHUSHUA. Waterdoop is een fysiek teken voor anderen dat we openlijk YAHUSHUA als Heer en Redder erkennen en YAHUVEH's geschenk van Calvary accepteren.

Wij geloven..

dat Johannes doopte met water en YAHUSHUA de RUACH HA KODESH gebruikte om ons te dopen met het HEILIGE GEEST Vuur zoals op de dag van Pinksteren. Wij geloven in het spreken in de Heilige Tongen en alle gaven van de RUACH HA KODESH en in de doop in de RUACH HA KODESH die, volgens Handelingen 2: 4, wordt gegeven aan gelovigen die erom vragen en geloven dat zij het door geloof zullen ontvangen.

Wij geloven..

dat deze tekenen hen zullen volgen die geloven: duivels uitdrijven in de naam van YAHUSHUA, met nieuwe tongen spreken, de handen op de zieken leggen en zij zullen genezen. Wij geloven dat tekenen van wonderen en mirakelen hen volgen die in YAHUSHUA geloven als Bevrijder, Verlosser, Genezer, Redder, degene van wie alle zegeningen uitvloeien.

Wij geloven..

dat YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH HA KODESH niet alleen de Almachtige in LIEFDE zijn maar ook de Almachtige in de oorlog tegen hun vijanden.

Wij geloven..

dat de regeneratie door de RUACH HA KODESH absoluut essentieel is voor persoonlijke redding. Wij geloven dat het de RUACH HA KODESH is die zielen naar de reddende genade van YAHUSHUA trekt en dat niemand kan gered worden als de RUACH HA KODESH NIET de zielen naar YAHUSHUA van Calvary en Nazareth trekt.

Wij geloven..

dat de RUACH HA KODESH alle jukken en gebondenheid zal vernietigen. Wij geloven dat de RUACH HA KODESH nog steeds zalft en voort spreekt uit apostelen, profeten, evangelisten, leraren en voorgangers. Wij geloven dat we door YAHUVEH gewijd moeten zijn en niet alleen door mensen.

Wij geloven..

dat we in deze wereld moeten leven, maar niet zoals deze wereld moeten worden. We geloven dat de aarde NIET ons thuis is, maar de hemel. Wanneer onze taken op aarde zijn voltooid, keren we terug om naar onze hemelse Vader YAHUVEH te gaan. Wij geloven dat deze lichamen waar we nu in leven, tijdelijk zijn en gewoon een schelp uit klei zijn, die na onze dood tot stof wederkeerd. Toch geloven we dat onze Geest eeuwig voortleeft in de hemel of in de hel. Wij geloven niet in reïncarnatie, we geloven de Bijbel: "De mens wordt eenmaal benoemd om te sterven en daarna is het oordeel."

Wij geloven..

door NIET onze schatten op aarde te leggen, maar in de hemel waar mot en roest het niet kunnen bederven en dieven het niet kunnen stelen.

Wij geloven..

dat het verlossende werk van YAHUSHUA aan het kruis genezing biedt aan gelovigen in YAHUSHUA, hun gedachten, lichaam, geest en ziel, in antwoord op ons gebed van geloof in YAHUSHUA zijnde God en het hebben van alle autoriteit die hem door Zijn Vader YAHUVEH gegeven is.

Wij geloven..

dat YAHUVEH en YAHUSHUA hetzelfde zijn Gisteren, Vandaag en Voor altijd. Zij veranderen NIET volgens onze tijd.

Wij geloven..

dat we Heilig moeten zijn zoals YAHUVEH en YAHUSHUA ook Heilig zijn, in ieder geval blijven proberen, hoewel niemand ons ooit kan vergelijken met de heiligheid van YAHUVEH en YAHUSHUA, wie we dienen.

Wij geloven..

in de heiligende kracht van de inwonende RUACH HA KODESH om de gelovige in staat te stellen een heilig leven te leiden.

Wij geloven..

in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen, de een tot het eeuwige leven en de ander tot de eeuwige verdoemenis. Wij geloven dat iedereen de keuze heeft of ze de eeuwigheid in de hemel of in de hel doorbrengen, de keuze is aan hunzelf.

Wij geloven..

dat YAHUVEH en onze Redder, YAHUSHUA, al weten wiens namen zijn geschreven in het lammerenboek des levens, voordat de basis van de wereld werd gevormd. Wij geloven in een hemelse Vader die degenen zegent die hem gehoorzamen, en die degenen die ongehoorzaam zijn vervloekt, zoals in Deut. 28.

Wij geloven..

in het Heilig houden van de sabbatdag, welke van vrijdagavond tot zaterdagavond is. En niet de Zondag welke door de katholieke kerk in het leven geroepen is.

Wij geloven..

dat het houden van de sabbat een teken is dat we verlangen om onze hemelse Vader te gehoorzamen en hoewel het niet gehoorzamen je niet van de Hemel zal weghouden, het zal je van de zegeningen en bescherming afhouden die voorbehouden zijn aan degenen die gehoorzamen. Eer de sabbatdag en houd het heilig. Dit zou een tijd van rust moeten zijn om YAHUVEH en YAHUSHUA te zoeken. Wij geloven dat YAHUSHUA terug zal komen en het zal op een sabbat zijn. We weten alleen niet welke.

Wij geloven..

niet de ware sabbat houden, en de rest van de 10 geboden is opzettelijke ongehoorzaamheid en zal moeten worden bekent en men zal berouw moeten hebben zodat men niet onder het oordeel zal vallen.
Luke 6:46  Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

Filippenzen 2:12  Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven.

Hebreeën 10:29  Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? 


Wij geloven..

YAHUVEH en YAHUSHUA spreken vandaag door hun apostelen en profeten. Wij geloven dat de RUACH HA KODESH er niet om geeft welk geslacht een persoon is, of het nu mannelijk of vrouwelijk is. De RUACH HA KODESH zal kiezen wie Ze zalft om Haar woorden uit te spreken. Wij geloven in een waarschuwing dat er wolven, slechte herders, en valse profeten of leraren zijn. Want we geloven dat we Wachters op de toren zijn volgens Ezechiël 3: 17-21, wanneer we een waarschuwing krijgen, dat we deze door moeten geven of het bloed van degenen die we moeten waarschuwen ligt bij ons. Als we waarschuwen en ze luisteren niet, zullen ze in hun zonden sterven, maar hun bloed zal NIET aan onze handen kleven.

Wij geloven..

YAHUVEH en YAHUSHUA zullen Hun volk beschermen tijdens de komende Grote Verdrukking, of we het allemaal moeten doorlopen, alleen YAHUVEH weet het. Wij geloven dat YAHUVEH voor zijn kinderen zal zorgen die hun geloof in Hem houden, die bovennatuurlijk in al onze behoeften zal voorzien en dat het rijkelijk zal zijn boven wat we ooit zouden durven dromen of vragen. Net zoals in de dagen van Mozes, zullen de God YAHUVEH en YAHUSHUA die we dienen, hun Baby's, Bruid, Gekozenen en uitverkorenen NIET verlaten of in de steek laten, maar ons voorzien in al onze behoeften volgens zijn rijkdommen in glorie.

Wij geloven..

dat de RUACH HA KODESH deze bediening gebruikt om de Wereld te bereiken met het Evangelie van YAHUSHUA, en het brengen van de profetische boodschappen aan de mensen in deze eindtijd om hen aan te moedigen, te waarschuwen en te onderwijzen.

Wij geloven..

YAHUSHUA Heerst, Regeert en komt terug om zijn vijanden te vernietigen!

Wij geloven..

YAHUSHUA kwam als een Jood en is redder voor zowel Joden als heidenen.

Wij geloven..

dat het bloed van YAHUSHUA onze zonden weg wast, bevrijdt en beschermt ons tegen de kracht van satan en alle occulte vloeken of vormen van hekserij of enige vorm van kwaad. Wij geloven dat er niets krachtiger is dan de naam van YAHUSHUA, het Bloed van YAHUSHUA en het Woord van YAHUVEH en YAHUSHUA. Wij geloven dat velen de verdrukkingen zijn van de rechtvaardigen, maar mijn God zal mij van allen verlossen.

Wij geloven..

veel meer dan hier wordt vermeld maar de Bijbel bevat alles waarin we geloven. Als je wilt weten wat wij geloven, lees dan de Bijbel, de Torah en je zult de volledige verklaring van geloof zien. Wij die in deze bediening werken, bidden dat we op een of andere manier een zegen voor u zullen zijn en dat ons werk niet tevergeefs zal gebeuren, maar dat wij u op een dag persoonlijk in de hemel zullen zien.

Wat YAHUVEH en YAHUSHUA onderwezen, geloven wij.

Wij geloven..

dat wij jullie allemaal zullen ontmoeten in de hemel die het eens zijn en leven volgens deze geloofsverklaring. We kijken ernaar uit om je daar te zien!

VERKLARING VAN GELOOF
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah