Geheimen en openbaringen van YAHDit zijn de woorden van YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH. Deze woorden zijn wat ze hebben gezegd met betrekking tot nieuwe openbaringen en geheimen die in de profetieën worden geopenbaard

Profetie 5
U bent Mijn Verborgen Schat, U bent Mijn Verborgen Wapen!

14 Maart 14 1997

MIJN Geliefde Kinderen, jullie zijn als een verborgen schat. Jullie zijn als een verborgen koker met pijlen, wanneer zij alleen een boog zien. Ik zal je gebruiken om krachtig te spreken en je zult doen wat je zuster doet, waarschuwen over het komend oordeel. Jij bent ook een wachter op de toren. Kijk naar de tekenen in de lucht zoals Elijah dat deed, want je zult gewaarschuwd worden en daarna die waarschuwing aan anderen doorgeven.

MIJN Woord binnen in je brand als een vlammend zwaard. Het tweesnijdend zwaard zal diep snijden. Er is veel vuur in jouw botten opgesloten, en je weet niet wat je ermee moet doen. Alhoewel de dood hen omringt en je hun vertelt, het zal hen niet schaden die van MIJ zijn. Je zult en je wordt krachtig gebruikt voor diegenen die je al geraakt hebt. Veracht kleine beginnen niet, want zelfs een machtige eikenboom begint uit een klein zaad. Je bent als een machtige eikenboom van rechtvaardigheid. MIJN gerechtigheid. Je bent niet gevuld met trots, nog zal IK dat toestaan, want IK zal je van je voetstuk afslaan, als je het alleen al zou proberen. Je bent nederig gebleven voor MIJ, en IK houd zo ontzettend veel van jou, want IK zie je studeren in de late uurtjes, Ik voel je eenzaamheid en dat jij je afvraagt waar je thuis hoort.

Jij bent MIJN verborgen schat. MIJN verborgen wapen en IK zal beginnen om jou machtig te gebruiken in deze eindtijden, en wees niet misleidt het zijn de eindtijden. Maar niet het einde voor MIJN kinderen, voor hen is het een wonderbaarlijk nieuw begin.

Een thuiskomst zal plaats vinden en kijk naar al MIJN Kinderen die zich rond de bankettafel vergadert hebben. Ja, MIJN Zonen en Dochters jullie zullen sneller dan jullie denken aan de bankettafel vergadert zijn. Begin eerst de oogst binnen te halen, want het is zo groot en er zijn weinig.

IK vertel je nu, dat YAHUSHUA voor ZIJN Bruid komt, en diegenen die HEM niet verwachten zullen ACHTER blijven! Zij die niet leven alsof HIJ iedere dag zou kunnen terugkeren zullen ACHTER blijven. Bemoei je met MIJN zaken en doe het werk waar IK jou toe geroepen heb om te doen. Het maakt niet uit of zij geloven of niet, laat dat tussen hun en MIJ. Zoals in de dagen van Noach geloofden zij niet. Zoals in de dagen van Lot geloofden zij niet. Maar wees niet misleid, de stem in deze profetieën spreekt tot MIJN Kinderen en IK zal niet toestaan dat ze misleid worden. Tenzij ze daarvoor kiezen.

Profetie 24 part 2
Pas op voor de Zuurdesem van de Farizeeers!

15 November 1998

Pas op, want nu vertel IK jullie een geheim door MIJN Dienstmaagd, IK kom om weg te gaan met MIJN Bruid in de middernachturen wanneer diegenen die niet op MIJ letten, MIJ het minst verwachten! Ik zal komen en bewijzen dat ik geen gewelddadige echtgenoot ben! IK hou van MIJN Bruid en verlangt dat zij gekleed gaat in haar onsterfelijke lichaam, puur en vlekkeloos, gekleed in stralend wit!

Voor diegenen die niet op MIJ letten en geloven, jullie moeten de Verdrukking ondergaan, IK zal komen als een dief in de nacht! Onverwacht, maar ik zal niet voor jullie komen want jullie hebben niet op MIJ gewacht! Jullie zullen moeten kijken hoe MIJN Bruid haar beloning krijgt van een Onsterfelijk Verheerlijkt lichaam! Zie, MIJN beloningen zijn met MIJ!

Jullie die van MIJ houden en weigeren hierin te geloven, jullie Verheerlijkte Lichamen zullen moeten wachten, en jullie zullen de Verdrukking moeten ondergaan want jullie mond spreekt wat jullie geloven. Degenen die hun BRUIDEGOM verwachten, zullen met MIJ worden opgenomen voordat alle verschrikkingen naar deze aarde zullen komen!

Voor diegenen onder jullie die dit lezen en dit niet geloven, neem de les van deze aarde, want zelfs de aarde beeft en trilt als IK, jullie YAHUSHUA MESSIAH, opnieuw de aarde kom! IK kom om weg te gaan met MIJN Bruid! Hoeveel van jullie zullen er klaar voor zijn?

Ik zeg opnieuw: "De deur naar de ark en het boek der heidenen gaat snel dicht!" Ik ben de Ark-deur! Kom in MIJN liefhebbende armen! Voor degenen die MIJ niet kennen, wacht IK op jullie, wachten jullie op MIJ? Kijk omhoog, uw verlossing komt naderbij voor diegenen die waken en wachten op YAHSHUA MESSIAH! Waarschuw anderen en houd je kleed vlekkeloos en wit, gewassen in MIJN vergoten Bloed op Golgotha! IK verlang ernaar om bij MIJN Bruid te zijn zoals zij verlangt om bij MIJ te zijn! Terwijl jullie al deze dingen zien gebeuren, weet dat IK op MIJN weg ben!

Profetie 28
Bent U een van mijn Verborgenen?

25 Januari 1999

De wapens van jullie oorlogsvoering zijn niet vleselijk maar zijn machtig in het neerhalen van satans bolwerken. Een laptop computer zal een van deze wapens zijn dat gebruikt wordt om de vijand te ontmaskeren, dat gebruikt wordt om voor de vijand te waarschuwen, dat gebruikt wordt om de vijand te stoppen van het vernietigen van MIJN Mensen door het gebrek aan kennis. Vertel MIJN Mensen om te investeren in dit gereedschap van vandaag want wanneer zij zouden moeten vluchten kunnen zij niet reizen met grote computers. IK creëerde de computer voor deze tijd en dit doel. Dit is de kennis die heen en weer toe aan het nemen is. Dit is hoe jullie in staat zijn om op een plaats te zijn en toch op een andere plaats sprekende tegen MIJN Mensen over de hele wereld. Denk niet voor een moment dat dit wapen niet krachtig is. Satan is erop uit om het internet te beheren, om MIJN Mensen het zwijgen op te leggen maar hij kan niets doen dat IK niet toesta.

Jullie tijd is kort maar IK zal jullie met diegenen verbinden die computer kennis hebben. Een netwerk van MIJN Mensen zal een luide stem zijn in deze eind-tijd. Mijn computer genieën zijn verborgen geweest voor zulk een tijd als deze. Diegenen met de wijsheid van YAHUVEH en YAHUSHUA zijn verborgen geweest voor zulk een tijd als deze. Zij werken in de wereld om de wegen van de heidenen te leren, om in staat te zijn om gebruikt te worden tegen de heidenen en hun wegen op deze toegewezen tijd. IK heb MIJN Mensen op alle gebieden het maakt niet uit waar jullie gevreesd hebben, van de politie, tot het leger, tot de IRS, tot de regering, tot de kruideniers, tot de internet providers, kijk voor MIJN Mensen. Jullie zullen hen vinden. Nu is de tijd dat zij zullen opstaan en schijnen. Zoals de zon zullen zij voor schijnen.

Denk niet dat de heidenen meer wijsheid hebben. MIJN Genieën zijn verborgen gehouden tot een gezette tijd. MIJN Genieën hebben die wijsheid van IK, YAHUVEH en YAHUSHUA en kunnen wat dan ook vlug leren, zelfs als zij er nooit aan hebben gedacht om dit te leren. Communicatie zal een kostbaar gereedschap zijn in deze eind-tijden.

IK ben een GOD die niet verrast kan worden en het maakt niet uit wat de vijand denkt. IK heb een plan en MIJN plan voor jullie is voor goed en niet voor jullie kwaad.

Profetie 51
De Klaroen roep van de 144.000, vrees niet mijn geliefde kleintjes,

2 November 2001

Wanneer de vijand binnenkomt als een vloed, zal IK een standaard tegen hem opheffen. U bent één van MIJN gezalfde verborgenen. Nu is de tijd om op te staan en te voorschijn te komen om uw broers en zusters in YAHUSHUA te helpen. IK heb u land, eigendommen, schepen, eilanden, huizen en financiën gegeven. IK heb geheime miljonairs; ja, het zijn zelfs multi-miljonairs en u was tot niet veel nut voor MIJN Koninkrijk geweest, want u bent in de ogen van de wereld gebleven en toch hebt u geprobeerd om MIJN fijne gedragslijn te lopen. U hebt in het geheim van MIJ gehouden en gediend want u hebt tot uzelf gezegd, "Wat kan ik voor het Koninkrijk van YAHUVEH doen? Hoe kan ik het Evangelie van YAHUSHUA bevorderen?" Dus blijft u stil en verborgen, toch bid u voor iemand anders om te doen wat u voelt dat u niet kunt doen. Spoedig zal het te laat zijn om MIJN apostelen en profeten te helpen. Begrijpt u nog niet de prijs die zelfs degene door wie IK spreek betalen moet door de aanvallen die afgeweerd moeten worden, niet alleen in het fysieke koninkrijk maar in het geestelijke koninkrijk? Helpt u of bent u een belemmering?

IK, YAHUVEH, giet vele gaven in u. MIJN verborgenen hebben veel Goddelijke wijsheid. Niet alleen in deze wereld maar ook in de RUACH ha KODESH geestelijke koninkrijk heb IK u gezegend. U hebt naast de wereld gewerkt en toch bleef u verborgen. Veel van u zijn genieën. IK heb u verborgen als artsen, advocaten, leraren, filantropen, bankiers, uitvinders, investeerders, kunstenaars, computer intellectuelen, elektriciens, in de politiekracht, alle vormen van overheden, senatoren, congresleden, staatsmannen, verkoop, eigenaar van winkels, franchises, onroerende goederen, kapiteins, eigenaars van schepen, restaurants, alle vormen van vervoer, acteurs, film industrieën, zangers, investeerders, makelaars, schrijvers, chefs, ontwerpers, contractanten, er is geen carrière waarbinnen IK niet MIJN Geliefde kinderen verborgen heb. Dezen zijn MIJN discipelen die MIJN Zoon YAHUSHUA volgen en YAHUVEH Zijn wetten verlangen te gehoorzamen en deze verborgenen zijn verspreid over de hele wereld. De standaard die zij gebruiken om mans wetten te meten is dit: Is het in lijn met de Geschriften? Dit is de standaard waar zij alles bij meten; als het waarheid is zullen de Tora en de Geschriften het bevestigen.

IK, YAHUVEH, heb u voor een dergelijke tijd als deze verborgen. Bid hoe uw talenten, gaven, wijsheid, huizen, financiën, en geestelijke gaven te gebruiken. Alle wijsheid die niet tegen MIJN Geschriften gaat moet u gebruiken om te helpen en ruilhandel te drijven, op een tijdstip waarop er geen andere manier zal zijn om te kopen of te verkopen of te helpen. Uw wijsheid, openbaringen, helende kennis, en onderwijs dat aan u gegeven is zal anderen ten goede komen voor een dergelijke tijd, en u zult weten wanneer het te gebruiken en waar te helpen, en wie te helpen. MIJN apostelen en profeten hebben u nodig om hen voor een dergelijke tijd als deze te verbergen, van de kwaden die naar hun vernietiging streven, zodat niemand kan zeggen dat zij niet gewaarschuwd werden vóór het oordeel valt.

IK, YAHUVEH, zend altijd profeten en apostelen om te spreken, niet alleen om berouw te hebben maar ook om van te voren van de gevaren te waarschuwen die komen zal en hoe aan de greep van de vijand te ontsnappen. MIJN verborgenen moeten stoutmoedig zijn wanneer u uw verborgen kennis en openbaringen deelt die IK, YAHUVEH, u dagelijks geef. IK waarschuw u, vertrouw niet op uw eigen sterkte maar vertrouw op de sterkte van YAHUSHUA, want het volstaat voor u wat u ook onder ogen ziet. Is er iets te moeilijk om te veroveren voor YAHUVEH? U ziet onder ogen wat u als onoverkomelijke muren waarneemt dat u niet kunt beklimmen en waar u niet omheen kunt. Met MIJN RUACH ha KODESH zalving zult u niet falen. IK, YAHUVEH, breek de muren die u gebonden in de gevangenissen houden waar u van anderen gescheiden bent.

IK, YAHUVEH, voeg u nu bij anderen, want dezen zullen ook MIJN verborgenen zijn die IK onder de schuilplaats van MIJN vleugels verborgen heb. Wacht tot u de wonderen ziet die IK, YAHUVEH, zal doen. U zult zien, het zal uw fijnste uren zijn als u YAHUVEH nogmaals ziet bevrijden degenen die anderen tot doel hebben om te vernietigen, alles vanwege MIJN NAAM. IK, YAHUVEH, heb deze profeet gekozen om te roepen de Klaroen roep van de 144,000. Leer het lied van Mozes. Daarin is de overwinning in de NAAM van YAHUVEH! MIJN nieuwe mandaat aan deze apostel dochter van MIJ is: nu is de tijd voor u om het aangezicht van YAHUVEH en de wil van YAHUVEH en de marsorders van YAHUVEH te zoeken. Loop wanneer YAHUVEH zegt loop, ren wanneer YAHUVEH zegt ren, spreek wanneer YAHUVEH zegt spreek en doe niets wanneer u verteld wordt om enkel te staan en te wachten. Het maakt niet uit hoe klein van een besluit, leer te bidden voor MIJ om MIJN wil te openbaren, niet uw wil.

IK, YAHUVEH, zalf MIJN gekozenen op een grotere manier dan IK ooit voordien gedaan heb. Maak er ernst mee u wèl beproefd voor te stellen, zodat niemand u met de Geschriften kan misleiden. IK, YAHUVEH, verzamel MIJN troepen op de muur om satan en de demonen die u omringen te verslaan. De wapens die u hebt zijn niet vleselijk maar geestelijk. Geen wapen kan meten met de ongebruikelijke zalvingen die IK in elk van u medegedeeld heb, hoewel u het niet kent. In MIJN timing zult u de standaard zien die IK, YAHUVEH, zal opheffen tegen degenen die tot doel hebben om de Christenen en de Joden kwaad te berokkenen. Alle Israëlieten die de NAAM van YAHUVEH aanroepen, zij die niet de Heilige NAMEN vrezen te gebruiken, zij realiseren dat zij misleid zijn en daardoor verkeerd onderwezen zijn. Er is zalving, redding, bevrijding en helende kracht in de namen van YAHUVEH en YAHUSHUA.

Profetie 67
“Meteoriet vernietiging komt eraan, Bid voor een uitstel in Oordeel!”

19 December 2002

Zien jullie nog niet dat het Boek van Daniël gedecodeerd wordt voor jullie ogen? Wat eens een mysterie was en gesloten was voor jullie wordt nu geopend, indien jullie MIJ zullen zoeken voor wijsheid en nu komen nieuwe openbaringen voort vanuit MIJN gezalfden zoals het vaatwerk waaruit IK voort aan het profeteren ben. Luister en sluit jullie samen aan en waarschuw samen want jullie hebben elkaar nodig op een nieuwe manier in het komende jaar van 2003. Dit is waarom IK deze droom heb gegeven aan MIJN Dienstmaagd om jullie te waarschuwen om te beginnen met jullie samen te vergaderen.

De vijanden vallen niet aan alleen, een wolf reist in troepen en zo moeten YAHUVEH's Schapen en Lammeren dat ook doen. Christenen, jullie moeten stoppen met het vermijden van de Joodse, Heilige Dagen, Feesten en wat jullie het Oude Testament noemen. IK BEN beide het Oude en Nieuwe Boek, stop met het proberen te verdelen van hetgeen dat nooit bedoeld was om verdeeld te worden, want een huis dat verdeeld is kan niet staan. Christenen, reik uit naar de Joodse mensen en omhels Israël in liefde want zij zijn nu verblind voor een tijd, maar Israël zal gered worden als MIJN Zoon YAHUSHUA weer opnieuw de ogen van de blinden opent in Israël. IK, YAHUVEH, bepaal dat de blinde ogen en dove oren in Israël weer opnieuw MIJN Zoon YAHUSHUA ha MASHIACH zullen aanschouwen. Lees en toon jezelf wel beproefd, al diegenen die de woorden van jullie Hemelse Vader YAHUVEH aan het herkennen zijn, bestudeer de onderstaande woorden in de Thora die IK MIJN Dochter heb geïnstrueerd om jullie dit te laten gedenken.

Profetie 69
“Er is een komst van de verandering van de Wachters!”

1 Januari 2003

Oh, maar jullie zijn Oh vijanden van MIJ. Pas op voor het veranderen van MIJN Wachters. IK ben diegenen aan het plaatsen met een grotere zalving. Diegenen die nederig zijn voor MIJN aangezicht. Zij zijn MIJN geheime verborgene; zij weten hoe ze MIJN Woorden en MIJN gezicht moeten aanschouwen. Zij staan in de bres, zij roepen uit in YAHUSHUA’s NAAM. Tot de vijanden van MIJ over deze wereld, pas op MIJN veranderen van MIJN Wachters. Want zij zijn alleen Heiliger geworden. Zij zijn slechts meer vastberaden en vrijmoedig geworden. Zij zullen Heiligheid prediken en zij zullen deze wereld berispen. Dus pas op MIJN veranderen van MIJN Wachters die bekleed zijn in MIJN volledige wapenrusting (Eféziërs 6) die niet tot jullie komen in hun naam maar komen in de NAAM van YAHUVEH en YAHUSHUA. Die niet oorlogswapens dragen die vleselijk zijn, maar MIJN veranderen van MIJN Wachters hebben de geestelijke wapens die tot nu toe niet verteld zijn.

Zij hebben het arsenaal van heel de Hemel en het enige dat zij hoeven te doen is tot MIJ uit te roepen in YAHUSHUA’s NAAM. Zij zullen jullie veranderen van de wachters tot schaamte brengen. Dus bespot MIJ indien jullie durven. Terwijl jullie boosaardige jullie wachters veranderen, want pas op IK vertel jullie MIJN vijanden, IK ook heb MIJN Wachters veranderd. Zij zijn die jullie het minst verwachten, de laagste van de man en vrouw en zelfs kinderen. IK spreek voort tot hen, niet alleen door profetieën die geschieden maar in dromen en visioenen. Deze gaven zullen alleen sterker groeien terwijl IK MIJN wachters verander, wie IK promoveer verwijder IK ook.

Kijk uit Kerken die gewaarschuwd zijn, de verandering van de wachters zijn gekomen en zij zitten in jullie eigen kerkbanken en zij confronteren de onheiligheid in jullie, de ongehoorzaamheid in jullie. IK ben dezelfde YAHUVEH en IK verander niet, voor niemand. MIJN Woorden keren niet ledig weder tot MIJ, voor niemand.

Profetie 71
Wat verzegeld is geweest is nu geopenbaard!

1 November 2003

IK, YAHUVEH, die jullie zielen creëerde wist wie MIJ zou volgen, liefhebben en loyaal tot MIJ zouden zijn. (Jer 1:4-5) IK, YAHUVEH wist wie zou volgen in rebellie en MIJN autoriteit en heerschappij zou begeren. (Johannes 17:12) Zoals satan vocht om god te zijn voor de grondlegging der aarde, (Jes 14:12-15) heeft hij zijn zaad ervan overtuigd nu dat zij de gemanifesteerde zonen van God zijn, gelijk aan YAHUSHUA in alle wegen.

Alle zielen die IK, YAHUVEH, verraadden in de strijd vóór de grondlegging van de aarde hebben en zullen IK, YAHUVEH opnieuw verraden. Dit is hoe IK, YAHUVEH, voor en op voorhand wist wiens namen gevonden of niet gevonden zouden worden in het Lams Boek des Levens (Open.17:8). Wanneer de 3 boeken geopend worden waar zal uw naam gevonden worden? Zal het zijn in het boek van verlossing, het boek der uitgewiste, (Ex 32:32-33) (Open. 3:5) of het boek van de verdoemden? Nu kunnen jullie MIJN Heilig Geschrift begrijpen dat zegt ‘jullie werken allen je eigen verlossing uit met vreze en beving’ (Fill. 2:12)

Jullie die zich samen vergaderen om een oude zieke man te bekijken vol van demonen, en hij is onder MIJN toorn want hij steelt MIJN Glorie en moedigt de mensen aan om hem te aanbidden, neer te buigen voor hem, zijn hand te kussen, een hand dat slechts van stof gemaakt is en neerbuigt tot slechts afgoden. Miljoenen luisteren en streven ernaar om ene die zichzelf een paus noemt te gehoorzamen. Jullie die jezelf Katholieken noemen IK gebied jullie nu, vlucht van de kerken van Babylon.

Satan zaait zijn eigen zaad van rebellie en ongehoorzaamheid in de geiten, alles tartende dat Heilig is, alles tartende dat waarheid is, MIJN Heilige Geschriften verdraaiende om te vormen in de verdraaide perversheden van de mens, MIJN Thora en geboden weerleggende, afwijzende en herschrijvende. Satans zaad is dezelfde zonden aan het doen die in het begin waren zelfs voor de grondlegging van de aarde toen jullie zielen geformeerd werden in de Hem.

Reïncarnatie is een leugen van de vader van alle leugens. Jullie sterven niet om terug te blijven komen tot de aarde in andere levens totdat jullie gepast zijn voor de Hemel. Zoals de Heilige Geschriften zeggen ‘de mens is aangewezen om eenmaal te sterven en dan het oordeel. (Heb 9:27) Iedere ziel maakte alreeds die keuze voordat de grondlegging van de aarde geformeerd was. Of jullie alliantie aan IK, YAHUVEH was, of aan satan de vader van alle leugens. De eerste leugen die satan vertelde was dat satan zou worden zoals IK, YAHUVEH, en MIJN autoriteit zou hebben. 1/3 van alle engelen geloofden deze leugen samen met grote menigten van zielen die zijde kozen. Want in iedere ziel, IK heb hen de gave van vrije wil gegeven. (Open. 12:4-9)

De zielen die loyaal waren aan IK, YAHUVEH, vóór de grondlegging van de aarde en ook de zielen die IK, YAHUVEH verraadden, zend IK tot de aarde door het zaad van Adam en Eva. Satan werd ook neergeworpen. Satan was er opnieuw op uit om MIJN scheppingen tegen MIJ te keren, beide de mens en de beesten. Opnieuw gehoorzaamden MIJN kinderen niet en rebelleerden tegen hun liefhebbende Vader. Satans motief was om IK, YAHUVEH, tot zo’n woede te tarten dat IK zou vernietigen wat IK, YAHUVEH, en MIJN Zoon YAHUSHUA zo liefdevol creëerden, maar in plaats daarvan, na de val van Adam en Eva offerde MIJN eigen geliefde Zoon YAHUSHUA zichzelf als een verlosser, om geboren te worden als een mens bovennatuurlijk geschapen alleen door IK YAHUVEH.

YAHUSHUA werd als een Tweede Adam met vlees en bloed, maar zo Adam zonde bracht in de wereld, waste MIJN HEILIG BLOED IN YAHUSHUA de zonden weg en het verlangen om te zondigen weg van allen die MIJN Gave accepteerden die IK, YAHUVEH, gaf op Golgotha. Alleen de zielen vóór de grondlegging van de aarde, die loyaal waren tot IK YAHUVEH en YAHUSHUA toen, zullen accepteren, liefhebben, aanbidden, onheiligheid bevechten en satan bevechten en al die gruweldaden nu.

De zielen die geschapen werden vóór de grondlegging van de aarde die Lucifer volgden in rebellie tegen IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA en MIJN Heir van Heilige Engelen, (Open.12:9) werden een keuze gegeven in die tijd vóór de grondlegging van de aarde, maar wanneer geboren op aarde was de keuze van die zielen alreeds gemaakt. De zielen die Lucifer toen volgden hebben geen keuze behalve om satan opnieuw te volgen op aarde en te oogsten wat satan oogstte. Dit is het oordeel van de mens.

Verlossing was alreeds voorbestemd. De verworpenen zullen verworpen blijven tot in eeuwigheid. (Jer 6: 27-30) verklaart duidelijk dat IK, YAHUVEH hen verworpen zilver noem, zij zijn als rommel of lood, dood gewicht. De zielen die IK, YAHUVEH niet aanbaden en dienden, vóór de grondlegging van de aarde zullen geen verlangen hebben om IK, YAHUVEH te dienen op aarde.

Net zoals de kwade farao, hoewel hem opnieuw en opnieuw een kans werd gegeven, kon hij geen berouw tonen en wegkeren van kwaadaardigheid omdat IK, YAHUVEH, zijn hart verhardde zo zijn ziel MIJ verraadde vóór de grondlegging van de aarde. (Ex 7:13) Nu kunnen jullie begrijpen waarom IK Jacob liefhad en IK Ezau haatte (Rom 9:13, Mal.1:3) samen met Goliath, Ahab, Jezabel, Judas, Ananias en Saffira (Handelingen 5:1-10) om gewoon voorbeelden te geven van wie geboren werden voor vernietiging. De beslissing die zij maakten op aarde was alreeds gedaan in de hemel toen de strijd van goed tegen kwaad als eerst gevochten werd. Die beslissing van iedere ziel die geboren is op aarde is geboren in iedere baby die geboren wordt op aarde.

Niet één ziel die geschapen werd vanaf de grondlegging der aarde wiens namen alreeds opgenomen zijn in de Hemel zal verloren gaan net zoals YAHUSHUA verklaarde in de Heilige Geschriften. Een ieder die YAHUSHUA niet erkent als God/Messias de enige geboren Zoon van YAHUVEH de Vader God Schepper van alles, maakte die beslissing vóór de grondlegging van de aarde en hun gedachten en harten kunnen niet veranderd worden.

Geliefden, deze wereld is niet jullie thuis. Jullie zijn slechts reizigers die erdoorheen passeren. Jullie huizen, schatten, en beloningen wachten op jullie in de Hemel. Verzamel niet, aardse schatten die jullie niet met je mee kunnen nemen, maar verzamel ze in de Hemel, laat jullie opslaghuizen vol zijn in de Hemel. (Matt 6 19-20) (Mal 3:8-12)

Profetie 76
Geliefde Bruid van YAHUSHUA, sta op en maak je klaar want jouw Bruidegom komt eraan!

12 September 2004

Net als Elijah van ouds beschermd was voor Izebel en Achab, zo zal jij ook zijn, Zo zal de gehele Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH beschermd zijn. Nu is de tijd voor de schild maagden om voort te komen en jouw te beschermen in hun gebeden, liefde en steun, want zij zullen ook tegelijkertijd aangevallen worden, terwijl zij in geloof uitstappen en contact met jouw maken. Ik geef ze nu de mandaat: Zij die herkennen dat zij de Bruid van YAHUSHUA zijn, KOM VOORT en verzamel samen met deze ringmaagd door wie Ik dit woord vrijlaat. Beschud haar met jou tussen komend gebed, bemoedigende woorden, en steun, kom samen zodat zij jouw ook kan bemoedigen, voeden en steunen tegen de aanvallen van de vijand op jouw gedachte, lichaam, geest en ziel. Hier is het geheim: Zoals Ik een Bruid heb, zo heeft ook satan. En wanneer de Heilige Arenden verzamelen, zullen ook de aasgieren verzamelen.

Ik, YAHUSHUA ben een GOEDE HERDER, en MIJN BRUID zal naar geen enkel ander meester gaan. Zoals geschreven is, Ik vertel Mijn geheimen aan de profeten, dus deel Ik nu geheimen met Mijn geliefde Bruid en geeerde gasten die uitgenodigd zullen worden voor het Bruilofts maal van het Lam. En alleen zij die zullen bijwonen, hun namen zijn gevonden in het Lam's Boek Des Leven, ingeschreven voor de grondlegging van de wereld.

Studeer en bewijs jezelf overtuigd terwijl je mediteerd over waarom Henoch, Elijah en Elisha van groot belang zijn. IK, YAHUSHUA, LEER JE NU, dit is relevant voor de Bruid van YAHUSHUA. Ik spreek deze openbaring voort. ZIE, het is een nieuw ding. Het Boek Van Henoch. Was niet gevoegd bij de boeken in de Bijbel en toch geef ik jullie deze opdracht om dit boek te vinden, en het te bestuderen, en sta YAHUVEH toe jouw te leren, de geheimen die zelden geleerd worden, want het zijn boeken die in de Heilige Bijbel gevoegd moesten worden, maar waren met opzet eruit gelaten, omdat ze te confronterend zouden zijn. Niet allen zijn de gemiste boeken van de Bijbel genoemd, maar sommige. Je moet onderscheidingsvermogen gebruiken om te onderscheiden welke boeken van de HEILIGE GEEST zijn en welke mens gemaakte zijn. Vraag jezelf, " waarom zou de schepper 66 boeken in de Bijbel zetten, want dit is geen Heilig nummer. Zes is het nummer van de mens, 666 is het nummer geassocieerd met de antichrist.

Ik spreek tot zij die geestelijke oren om te horen hebben en luister, alle anderen zullen doof blijven en bespotten wat ze niet begrijpen. Voorwaar Ik zeg tot u, Ik geef u sterk geestelijk vlees te eten. Het is geen vlees voor de Geestelijke zwakke! Elijah van ouds was maar een schaduw van de WEGVOERING VAN DE BRUID VAN YAHUSHUA HA MASHIACH! Elijah van ouds wist welke missie hij moest vervullen en wist dat hij niet dood zou gaan tegen die tijd. Elijah van ouds wist op welk dag, uur, en minuut YAHUVEH de vurige wagen zou sturen die hem weg voerde naar de Hemel. Elijah van ouds was naar de Hemel genomen in een Hemels voertuig. En zo zal ook de Bruid van YAHUSHUA weg genomen worden wanneer Ik persoonlijk voor jullie kom, Mijn geliefde Bruid! ( 2 Koningen 2;1-14)

Voorwaar, Ik zeg tot haar en jij met geestelijke oren om te horen en luistert. Ik YAHUSHUA noem haar, " MIJN Elijah van Nieuw" en openbaar deze geheime openbaringen geven aan haar recht uit de hemel, om een zegen voor haar te zijn als mede de WARE BRUID VAN YAHSHSUA HA MASHIACH. Net zoals Elijah van ouds wist wanneer hij YAHUVEH'S PAARDEN GETROKKEN VURIGE WAGEN moest verwachten, om hem naar de Hemel weg tevoeren, en hij wist de exacte tijd en dag en was voorbereid, en waarschuwde Elisa van te voren om hem te zien. Elijah van ouds is een voorschaduw van wat zal gebeuren met de Bruid, dus waarom zou ik minder doen van de echte Bruid van YAHUSHUA?

Ik zal eerst Aarts Engel Michael sturen om te komen en het pad te bereiden voor de Aarts Engel Gabriel te komen om haar te vertellen. Ik heb haar en haar man verteld om te wachten op het geboorte van de aankondiging van het datum waarop YAHUSHUA zal komen voor zijn Bruid, dan zal een van haar mandaten zijn als RING MAAGD, om dit nieuws over de wereld te rinkelen, aan al de eliten genoemd, GELIEFDE BRUID VAN YAHUSHUA! Geliefde, stel jezelf deze vraag, en lees opnieuw Matteus 25;6-7 en hoor het nu het Heilige oren , want het zegt, "en rond middernacht was een geroep gehoord, Zie de Bruidegom komt eraan, Ga uit Hem tegemoet". Toen stonden alle maagden op en maakten hun lampen in orde". Voorwaar Ik zeg u, Iemand was gekozen om die boodschapper te zijn, om dat geroep uit te rinkelen, dat de gehel Bruid van YAHUSHUA zal horen. En Ik heb deze Ringmaagd gekozen om deze eer te hebben.

Wat YAHUVEH gedaan heeft voor Mijn moeder, MIRJAM ( Maria) tien IK YAHSHSUA ter wereld kwam, zal Ik doen voor Mijn Bruid en zal Engelen sturen naar Elisabeth om te proclameren dat DE BRUIDEGOM KOMT! Maak jezelf klaar en wacht op Mij op deze datum, want Ik kom en vertrek met Mijn Bruid! Opnieuw zeg Ik aan U, Elijah van ouds was een schaduw van MIJN BRUID DIE WEGGEVOERD WORD, en MIJN BRUID zal gezalfd worden met een nieuwe uitstorting van Mijn zalving terwijl nog hier op deze aarde als een standard tegen het kwaad dat tegen jullie in zal komen, als geen ander dusver. MIJN GEHELE BRUID zal weten dat deze boodschap waar is, want sommige hebben geweten dat dit zou gebeuren en hebben gewacht op deze aankondiging, om te komen naar de 4 hoeken van de wereld, waar IK Mijn BRUID verstopt heb.

Deze datum zal in het geheim gesproken worden EN ALLEEN AAN MIJN WARE BRUID ZAL ZIJ DIT ZEGGEN. Je zul het NOOIT ergens geplaatst zien, tenzij het gedaan is ZONDER MIJN TOESTEMMING, en wee die Judas die zoiets zou doen, proberen om Mijn BRUID in gevaar te brengen. JIJ die dit zal proberen, zal het zelfde lot treffen als Judas.

De BRUID van YAHUSHUA zal de eerste vruchten zijn die van deze aarde worden verlost voor de grote dag van YAHUVEH'S TOORN genaamd de GROTE VERDRUKKING. Jullie die de BRUID van YAHUSHUA zijn, zijn eeuwig getrouw en eerlijk aan jullie MESSIAS en BRUIDEGOM. Jullie de BRUID van YAHUSHUA zullen ook de gave hebben om overal naartoe te verplaatsen in deze wereld en zullen aardse vervoersmiddelen niet nodig hebben. Is het nodig dat IK jullie herinner hoe sommige van MIJN dicipelen van ouds geen verheerlijkte lichaam hadden en toch konden zij het zelfde doen? Handelingen 8;27-40 . De BRUID van YAHUSHUA kunnen verschillende verschijningen hebben als IK, YAHUSHUA, na MIJN opstanding had. MIJN eigen apostelen hebben hun Meester niet herkend.

Voorwaar Ik zeg u, zoals Elisa getuigde met zijn eigen ogen en Elijah van ouds opgenomen zag worden in een vurige wagen getrokken door paarden, want Elisa weigerde hem te verlaten, en aan zijn zijde was toen hij werd weggenomen, hij een dubbele portie van de zalving van Elijah kreeg zoals Elijah van ouds geprofeteerd had. Hier is het geheim: Heb je je afgevraagd waarom Elisa was afgescheiden en niet meegenomen was in de vurige wagen met Elijah van ouds? 2 Koningen 11. Het is omdat Elisa het schaduw was van de 12 stammen van Israel Openbaringen 7, en Elijah is het schaduw van MIJN BRUID. Openbaringen 14. Zo ook zullen de gezegelde 144.000 van de 12 stammen van Israel beschermd zijn en gezegeld op deze aarde……….zoals het geschreven is in Openbaringen 7…..door een Engel van de Hemel. Wapens van mannen zullen ze niet schaden, noch zullen de plagen dichtbij hun komen, want zij zijn niet aangewezen tot YAHUVEH's toorn. Zij zullen blijven onder YAHUSHUA's GENADE, de bloedlijn die YAHUSHUA trok op Golgota en satan kan die bloedlijn niet passeren. Deze 144.000 zullen de Bruid's Mantel aanzien, terwijl de zalving op hen valt op een manier die ze niet eerder gekend hebben.

Voorwaar Ik zeg tot u dat Henoch een schaduw was van de BRUID van YAHUSHUA. Want Henoch was verplaats naar de Hemel, want hij had dit getuigenis. Hij stierf niet, maar was verplaats naar de hemel, want Hij was behaagelijk bevonden door YAHUVEH! Zo ook zullen jullie de BRUID van YAHUSHUA, verplaats worden,want jullie zullen ook dit getuigenis hebben dat Jullie YAHUVEH behagen de VADER VAN DE GEHELE SCHEPPING EN OOK MIJ, YAHUSHUA, ZIJN ZOON omdat je gehoorzaamde en hield jezelf Heilig zonder vlek of rimpel.

Mijn BRUID jullie zijn verspreid over de gehele wereld op dit moment. MIJN BRUID, jullie bestaan uit de eerste vruchten zoals genoemd in Openbaringen 14. Jullie zijn de beste vruchten die Ik zal verlossen van deze wereld voor de Grote Verdrukking. MIJ BRUID, je schept alleen op in de gene die jij dient en blijft nederig, nooit volledig begrijpend waarom IK, YAHUSHUA, jou zou kiezen, je voelt je vereerd dat je gekozen bent en toch neem je het niet als vanzelf sprekend en bid nog steeds dat jij waardig bevonden wordt om MIJN BRUID genoemd te worden. MIJN BRUID begrijpt hoe belangrijk het is om de Heilige dagen te houden die haar Messias Bruidegom ook gehouden heeft. MIJN BRUID, je hebt alles op de altar van offer gelegd en houdt niets terug en zal je Messias volgen en alles gehoorzamen wat IK zeg. Jouw huil op jouw lippen is HEILIG!

Ik deel nog een geheim met de BRUID van YAHUSHUA Ik deel nog een geheim met de BRUID van YAHUSHUA. MIJN Ringmaagd Elisabeth draagt reeds een geestelijke trouwring. Zij zal weten aan wie IK deze ringen gegeven heb. Elk van mijn BRUID draagt een unieke trouwring welke de weerspiegeling is van de prijs die zij betaalde om MIJN BRUID te worden. Geen ring zal het zelfde zijn.

Geliefde, wanneer de BRUID en ALLE Gasten gearriveerd zijn, dan zal het Bruiloftsmaal van het Lam aanvangen. IK YAHUSHUA zal niet alleen dansen en verheugen met MIJN GELIEFDE BRUID MAAR OOK MET DE GELIEFDE GEEERDE GASTEN. GEZEGEND ZIJN ALLEN DIE DE BRUILOFTSMAAL VAN HET LAM BIJWONEN, zoals geschreven in Openbaringen 19;9 De uitnodigingen zijn uitgestuurd naar iedereen in deze wereld en toch hoe weinigen weten wat een eer het is om MIJN BRUID genoemd te worden of de uitnodiging als een Geeerde Gast te ontvangen. Weinigen begrijpen de prijs die IK betaalde om jullie uit te nodigen. Sommige uitnodigingen zijn verloren, Sommige niet geeerd en vuilnis gelabelt, sommige uitnodigingen verzamelen stof, sommige uitnodigingen zijn vals, en sommige gastenbegrijpen niet dat dit alleen een RSVP uitnodiging is. Alleen zij die reageren en Ik, YAHUSHUA, ALS JOUW MESSIAS, aannemen, zullen het Bruilofsmaal van het Lam bijwonen, en alleen wiens namen geschreven gevonden zijn in het LAM'S BOEK DES LEVEN VOOR DE GRONDLEGGING VAN DE WERELD.

Profetie 79
IK, YAHUVEH, Zeg, "Mensen, Jullie Missen Het Punt!"

2 Augustus 2005

Indien je MIJ gehoorzaamt zijn er zegeningen en overwinningen zoals geschreven staat in Deut. 28. Er zijn vloeken voor hen die niet gehoorzamen. Lees en studeer wat geschreven is in Exodus 31:12-17. De ware Sabbat zal een teken zijn tussen MIJ YAHUVEH en MIJN Mensen, en het zal gebruikt worden om te identificeren wie MIJ werkelijk aanbidt en wie MIJ zal dienen tijdens de Grote verdrukking.

Zal je MIJ YAHUVEH en YAHUSHUA aanbidden op de Ware Shabbat, Vrijdag Zonsondergang tot Zaterdag Zonsondergang? Of zul je tijdens de Grote verdrukking de zoon van satan dienen en aanbidden op Zondag?

Indien je nu niet MIJN Heilige Sabbat Dag aan het onderhouden bent, wat laat jou denken dat je het dan zult doen in de Grote Verdrukking hetwelk slechts een zucht verwijderd is.

Zond IK Mijn Zoon YAHUSHUA niet om een voorbeeld voor jullie te zijn? Weten jullie waarom IK een dag van rust apart gezet heb? (Gen. 2:1-3) Weten jullie niet dat deze Sabbat dag er is om een zegen aan jullie te zijn en geen vloek?

MIJN Vierde gebod zegt duidelijk om MIJN Sabbat dag van rust Heilig te houden. Zegt de wet die IK geschreven heb met MIJN eigen vurige vinger op een stenen tablet en aan Mozes op berg Sinai gegeven heb niet; "Eer Mijn Sabbat Dag en houd het Heilig?" (Exodus 20:8)

Opnieuw vraag IK aan jullie, sinds wanneer is Mijn Zoon YAHUSHUA een dag? Vraag jezelf af, waarom zou satan de Dag van de Sabbat naar Zondag veranderen indien het niet voor zijn doel gebruikt zou gaan worden tijdens de Grote Verdrukking? Luister niet naar hen die iets anders prediken. Hierin ligt de overwinning.

Hoezeer verlang je om YAHUSHUA's Bruid te zijn? Hoeveel passie heb je voor YAHUSHUA? Hoe bewijs je dat IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA op de eerste plek komen in je leven en je liefde en in alles dat je doet? Dat is wat jou apart zet als YAHUSHUA's Bruid. Want IK vertel je dit geheim: de passie en de diepte van jouw liefde voor YAHUSHUA is duidelijk voor allen om te zien. Dit is het Merkteken van YAHUSHUA's Bruid. Zij voelen dat zij niet genoeg voor MIJ kunnen doen.

Profetie 81
Oh Yisrael, Ik, YAHUVEH, Berisp U!

24 Januari 2006

Welk kind kent niet de NAAM van zijn Vader?

Lees uw eigen geschriften. Hoeveel keer vertel IK u om in MIJN NAAM uit te roepen en IK zal u bevrijden? Vraag uzelf af wie is het dat ons zou onderwijzen dat wij niet waardig zijn om de NAAM van de Schepper aan te roepen? Dit waren de leugens van de duivels’ doctrine die aan u door uw eigen Rabbijnen was onderwezen. Berisp deze leugens. IK ben geen G-D. IK ben geen L-rd. Wanneer u MIJN NAAM hebt geschrapt, hebt u gezondigd en MIJN NAAM ijdel gebruikt. IK ben YAHUVEH. Om het even hoe u het uitspreekt, tenminste erkent u MIJN NAAM. IK daag u uit vertel ME waar IK u in uw Heilige Geschriften heb verteld dat u niet waardig bent om MIJN NAAM aan te roepen? Mijn NAAM is geen Ha Shem (de naam). MIJN NAAM is niet slechts Adonai (Heer)!

IK BEN YAHUVEH, Schepper van allen. MIJN NAAM is niet gespeld God. Dit zijn etiketten en titels die aan MIJ gegeven zijn door uw Rabbijnnen en vertalers van geschriften die MIJN NAAM wensen weg te laten, het spellend YHVH of YHWH. IK heb elke persoon een naam gegeven. IK ben YAHUVEH, IK heb een NAAM. Bewijs dat u van ME houdt en vertrouw ME door MIJN Heilige NAAM te gebruiken. Heeft Koning David niet in MIJN NAAM om bevrijding gevraagd? Leest u uw eigen Psalmen niet? Wat belooft Psalm 91 als u MIJN NAAM aanroept? Oh Yisrael, zoveel als van u gestolen is, zelfs zoals de Heilige Boeken herschreven zijn om MIJN NAAM uit te sluiten. Neem terug wat gestolen is, en zie wanneer u IK, YAHUVEH, aanroep in de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA, of IK niet snel u van uw vijanden zal bevrijden.

Zoals in de tijd van Mozes, zal IK zegenen die MIJ zegenen en gehoorzamen, en vervloeken die IK, YAHUVEH, niet gehoorzamen en vervloeken. Deze wereld zal zien wanneer MIJN toorn in deze eindtijden wordt uitgegoten, IK die zal verbergen die in MIJN Zoon YAHUSHUA verborgen zijn. Alle plagen die in de tijd van Mozes werden uitgegoten zullen uitgegoten worden in een grotere mate op MIJN vijanden, door de handen van IK, YAHUVEH.

Er is een geheimzinnige gouden kist, de Ark van het Verbond genoemd, dat geheimen van ouds bevat in uw land, Oh Yisrael. De kist die niemand behalve zij aanraken die IK voorbeschikt heb wie echt Heilig zijn vóór IK, YAHUVEH. Satan wil vernietigen wat in die gouden kist is, want er is gezalfde macht binnen de voorwerpen gevat in die gouden kist. Satan stuurt zijn zoon, anti-messias genoemd, om de Kist te zoeken en te vernietigen.

Van alle naties van de wereld, verkoos IK u, Oh Yisrael, om te verbergen wat is beschermd tot het wordt vereist. In al de wereld verkoos IK u, Oh Yisrael en Jeruzalem, om MIJ Lof, Eer en Glorie te brengen. IK, YAHUVEH, verkoos YAHUSHUA Ha MASHIACH Zijn Heilige Bloed om in de grond en over de Zetel van Genade te druipen en te stromen en het is in Yisrael dat IK satan zijn definitieve slag zal geven. Deze kist van Geheimzinnigheid bevat de staaf die de Rode Zee scheidde onder andere wondervoorwerpen zoals de Manna van de Hemel. De Ark van het Verbond is een duplicaat van wat in de Hemel is. IK vertel u dit nu als een waarschuwing zoals in tijden van ouds, denk niet dat wie maar ook zal leven wie deze geheimzinnige kist, de Ark van het Verbond genoemd, aanraakt, tenzij zij voorbeschikt zijn om waardig genoeg bevonden te worden om het aan te raken en te openen.

Bestudeer uw Geschriften en zie, slechts met veel gebed en met lof met Heilige handen die in het Bloed van MIJN Zoon YAHUSHUA gewassen zijn kan de Ark van het Verbond worden geopend en het zal nogmaals gebruikt worden op een vastgestelde en een benoemde tijd. En net zoals in de tijd van Moshe, zal het worden gebruikt om de mensen van YAHUVEH te bevrijden op een wijze, op een tijd die u niet bedenkt, die IK, YAHUVEH, en YAHUSHUA alle Lof, Eer, en de Glorie zullen brengen. Oh Yisrael, weet u niet dat toen de Romeinse soldaten YAHUSHUA Zijn kleren uittrokken en ZIJN kledingstukken verdeelden, zoals vermeld in de Tanakh, "Zij hebben MIJN klederen onder elkander verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen." (Joh. 19:24)

"Zij zeiden dan tot elkander: Laten wij dit niet scheuren, maar erom loten, voor wie het zijn zal." Oh Yisrael, ziet u niet dat precies zoals de Romeinse soldaten de kleding van YAHUSHUA verdeelde, zo ook uw land verdeeld wordt en Rome heeft een hand daarin achter de schermen. Precies zoals om het gewaad van YAHUSHUA werd gegokt, degene met het hoogste bod om uw land te verdelen zal u onbeschut laten en verraden, voor de hele wereld te zien.

Profetie 83
IK, YAHUVEH zegt, "Bereid uzelf voor, het Eind is nabij!"

15 Maart 2006

Momenteel zijn de wapens die de Bruid van YAHUSHUA hebben in de spirituele rijk. Maar IK vertel jullie dit: in de Grote Verdrukking, net als de Koning die het bevel gaf en zei neem jullie wapens en bescherm julliezelf, zo zal het ook weer zijn maar niet voor de Open. 14 Bruid. Dat is waarom IK hen zal verlossen van deze aarde en de Twee Getuigen zullen tussen die nummer zitten en zij zullen terug komen.

Oh, maar jullie kostbare Bruid van Open. 7, jullie zijn al verzegeld, geliefden. Niemand kan jullie kwaad doen. Er zal een korte tijd zijn dat jullie wapens nemen en beschermen en de Gasten helpen om tegen satan en diegene met het MERK van satan te vechten en dan zullen jullie lopen in die verheerlijkte lichaam wanneer jullie de woorden horen, "En de doden in Christus zullen als eerst opstaan." Omdat jullie het woord Christus hebben geleerd is dat de enigste reden dat IK het uitspreek. Het zijn de doden in YAHUSHUA ha MASHIACH welke de Twee Getuigen en diegene die worden gemarteld zullen wezen rond die tijd. Die zitten in de tweede wegvoering en samen met de Open. 7 Bruid zullen ze ook worden opgenomen voor de ogen van de heidenen.

Dat zijn de geheimen die gereserveerd zijn voor YAHUSHUA’S Bruid.

Profetie 90
Wat is de naam van de RUACH ha KODESH?

27 Augustus 2007

Hier is een geheim dat IK opnieuw herhaal door Elisabeth, elke ziel geboren op deze aarde werd getest in de Hemel voordat zij op deze aarde kwamen, en dat is waarom elke ziel hun "eigen behoudenis met vreze en beven" uitwerkt. Uw ziel weet reeds of u aan de kant van lucifer stond of de kant van YAHUVEH tijdens de grote verraad oorlog in de Hemel, vóór de grondlegging van deze aarde.

IK, YAHUVEH, waarschuw u dat satan slecht is op alle manieren, zelfs de mensen onderwijzend om tot Godinnen te bidden omdat hij weet dat de RUACH ha KODESH, UW MAMMA SHKHINAH, DE ENIGE KONINGIN VAN DE HEMEL IS. Bestudeer wat het woord SHKHINAH GLORIE betekent.

"Shekinah" komt van het Hebreeuwse woord HaSh'khinah dat "de Aanwezigheid" betekent gedefinieerd als de GODDELIJKE AANWEZIGHEID en vaak begrepen als de MANIFESTE GLORIE VAN YAHUVEH aanwezig bij de mensheid. Shkhinah is een vrouwelijk Hebreeuws woord. In Johannes 17 lezen we dit over YAHUVEH'S GLORIE.

IK BEN MAMMA SHKHINAH;
IK word "Wijsheid" genoemd;
En in het Hebreeuws de RUACH ha KODESH;
En ook wel de HEILIGE GEEST genoemd.


Het geheim van MIJN NAAM werd verzegeld in het Boek van Daniel.

IK BEN Moeder Natuur. YAHUVEH schept en IK, MAMMA SHKHINYAH decoreert. ABBA YAHUVEH schept en IK, uw MAMMA SHKHINAH GLORIE decoreert alle schepping.

Wij zijn afzonderlijk en toch één. Welk deel van een gekookt ei is het ei? Is het de schaal, de dooier, of het eiwit? Is het niet alle één? Samen zijn zij een ei, en alle één. Maar toch, afzonderlijk zijn zij allen individueel. Kunt u het nog niet begrijpen? Dit is de manier hoe het is met alle Drie van ONS, de Heilige Drieëenheid genoemd.

Waar denkt u waar het idee vandaan kwam dat een Heilige echtgenoot en de vrouw één moeten zijn? Het werd eerst gedaan in de Hemel. Toen u YAHUSHUA aanvaardde als MESSIAS realiseerde u nooit dat u tezelfdertijd werd gevuld met de liefde van een Hemelse Moeder. Het woord "trooster", is wat een Moeder het best doet.

Ik vertel je dit zodat zij in YAHUSHUA aan niets gebrek hebben. Zij hebben zowel een Hemelse Vader als een Hemelse Moeder en wij zijn Geest zoals alle mensen waren voordat zij op aarde geboren werden. Zoals het geschreven is herinner, "Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van de Hemel niet binnengaan."

IK deel dit geheim van de Hemel zodat zij die van MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA houden en Hem aanvaarden als MESSIAS niet voor de leugens van de mensgemaakte religies zullen vallen en Maria, de aardse moeder van YAHUSHUA, zullen aanroepen bij het uur van hun dood. In plaats daarvan roep de NAAM van YAHUSHUA Ha MASHIACH aan en heb berouw en vraag om genade.

Er zijn 3 Regerende Tronen: YAHUVEH zit in het midden, YAHUSHUA ha MASHIACH zit aan de rechterkant van YAHUVEH en IK, uw MAMMA SHKHINAH, zit aan de linkerkant. Alle 3 van ons beslissen gelijk in de Hemel en zijn Co-SCHEPPERS. Maar toch is er slechts één MASHIACH, YAHUSHUA genoemd. Slechts door de NAAM en het Bloed van YAHUSHUA is er Redding voor de mensen op aarde.

IK kan de zucht van opluchting horen van degenen die de waarheid herkennen en toch ook erkennen dat u blij bent dat het aan haar was gegeven om vooruit te spreken en niet aan u. Nochtans, nu zullen degenen die dankbaar zijn een grotere wens hebben om een helper te zijn aan deze Bediening want u zult realiseren hoeveel meer u op alle manieren nodig bent. Intussen zou u moeten realiseren dat dit geen gewone Bediening en geen gewone Profeet is.

Zegt de Heilige Manuscripten niet en bewezen door de Profeten van Ouds, "YAHUVEH deelt ZIJN geheimen met de Heilige Profeten," dit is een geheim dat IK door haar nu heb vrijgegeven, om een zegen te zijn aan degenen die hebben gewenst de NAAM van de HEILIGE GEEST te kennen en een grotere intimiteit en een liefde met MIJ te hebben.

Profetie 99
IK, YAHUVEH Zeg, Jullie Zijn Aan Het Aftellen Op MIJN Geduld!

25 Mei 2008

Jij wordt getest. Er is niet één, niet één, niet één, niet één, niet één, niet één, niet één van de Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH die op dit moment niet getest wordt om te laten zien wie zij gehoorzamen en om te laten zien wie zij vrezen te overtreden. Beter zou het IK zijn. Beter zou het IK zijn. Beter zou het IK, YAHUVEH zijn. Beter zou het YAHUSHUA, jou MASHIACH zijn. Want toonde HIJ niet het voorbeeld? Dat HIJ weigerde om YAHUVEH niet te gehoorzamen. HIJ weigerde om ZIJN Hemelse VADER niet te gehoorzamen.

De tijd is zo kort nog. IK heb ze één voor één uitgeroeid. Er zijn geen gratis ritten meer. IK heb je verteld dat IK aan het aftellen ben op MIJN geduld. Waarom denk jij dat IK jou, “ Ben jij de Omer aan het aftellen?” blijf vragen. Als je MIJ nu niet kan horen, hoe zal je MIJ dan kunnen horen? Deze Bediening heeft de zalving om de verlangen te geven aan de mensen wiens namen in het LAMS Boek der Leven staan opgeschreven om MIJN stem te horen en om MIJN wil te doen, want jij bent een voorbeeld voor hen. Wat wil jij doen .......? IK weet het al.

Dus IK ga niet jullie testen schrappen. Dat is wat jullie MIJ willen laten doen. Allen worden getest. Zegt MIJN Woord niet, “ De beproevingen van jouw geloof zijn kostbaarder dan goud.” (1 Peter 1:7)

Profetie 103
IK, YAHUVEH, Oordeel Jou Bij Jouw Vrucht!

9 November 2008

Maar IK spreek tot MIJN Eerstelingen. IK spreek tegen diegenen die de 144.000 zijn. IK beoordeel met het percentage, niet “of” jullie MIJ gehoorzamen, maar hoe vlug jullie MIJ gehoorzamen. Niet “of” jullie MIJ gehoorzamen, maar met welke houding die jullie hebben dat jullie MIJ gehoorzamen; hoe vlug jullie MIJ gehoorzamen en de graad van de prestatie, hoe volledig dat jullie MIJ gehoorzamen.

Doen jullie dingen in jullie tijd? Of doen jullie dingen in MIJN tijd. Wanneer IK jullie vertel dat jullie iets moeten doen, doen jullie het met een vreugdevol hart? Wanneer IK jullie vertel om deze Bediening te ondersteunen, werpen jullie hen dan gewoon jullie overgebleven wisselgeld toe zoals jullie een serveerster of ober fooi zouden geven?

IK hou zoveel van jullie. Aan diegenen die slechts op de basisschool zitten, jullie ABBA YAHUVEH houdt zoveel van jullie! Jullie maakten de eerste stap! Jullie hebben je leven gegeven aan YAHUSHUA jullie MASHIACH. Maar jullie kunnen niet stoppen op de basisschool of jullie zullen slechts fruit zijn dat afsterft op de wijnstok. Jullie moeten. Jullie moeten. Jullie moeten doorgaan. Denk niet dat jullie kunnen stoppen. Streef ernaar. Streef ernaar. Streef ernaar om Heilig te zijn op alle manieren want IK verwacht meer in deze Eindtijden. Aan jullie vrucht ken IK jullie. Aan jullie vrucht zullen de andere Heiligen jullie kennen. Aan jullie vrucht, graad IK jullie voor het percentage van jullie vrucht, hoeveel goed is en hoeveel slechts is.

Dit is waarom de Bruid van YAHUSHUA MASHIACH ZIJN eerste vrucht wordt genoemd, ZIJN beste. Zij zijn gehavend en verslagen en zij zijn bont en blauw van deze wereld maar in ZIJN ogen, in YAHUSHUA's ogen, zijn zij de beste vrucht want zij namen die blauwe plekken, zij namen die mishandeling omwille van ZIJN Naam en zij zijn ZIJN beste vrucht. Zij zijn de Bruid.

En nu spreek IK tegen de Bruid van Openbaring 7. Jullie zijn ook goede vrucht. Oh, maar jullie mishandeling en jullie blauwe plekken is niet op de mate geweest van de Openbaring 14 Bruid maar jullie vrucht is behaaglijk voor MIJ. En IK kan jullie vertrouwen zoals IK de Bruid van Openbaring 14 kan vertrouwen, want hoewel jullie niet 100% zijn, streven jullie er iedere dag naar om het te zijn.

Er zullen dezen zijn die deze boodschap zullen horen die slechts de Hemel zullen binnenkomen op hun laatste adem. Zij zullen alles eraan doen wat ze kunnen doen om slechts de Tien Geboden te onderhouden, om op die manier Heilig voor MIJ te zijn. Op die dag zullen zij in het Paradijs zijn. Maar jullie zien, er zijn etages naar de hemel en de enige wens van de Bruid is om in staat te zijn om rechtstreeks in de Troonzaal te komen. Dezen zijn de 100 procenters.

IK beoordeel jullie bij het percentage van de tijd dat jullie MIJ gehoorzamen, opnieuw hoe vlug jullie MIJ gehoorzamen. Geven jullie MIJ jullie best? Of redden jullie het net? Oh hoe treurig hoe sommigen van jullie slechts kruimels naar MIJ gooien. Jullie zien, IK, YAHUVEH beoordeel jullie hart. IK luister niet alleen naar jullie mond, IK weet of jullie iets met tegenzin voor MIJ doen of dat jullie het met vreugde doen. Net zoals IK diegenen heb opgericht om helpers aan deze Bediening te zijn, jullie begonnen als een vriend voor deze Bediening. Jullie waren aan het bidden en jullie baden en baden als een nieuw bekeerde die YAHUSHUA iedere dag meer wil behagen en zeiden, “ABBA YAHUVEH, wat kan ik doen om deze Bediening te helpen, wat kan ik doen om mijn leven ertoe te laten doen in deze wereld? Geef mij een job ABBA YAHUVEH. Maak mijn leven het waard om te leven.” Dus overhandig IK jullie een job.

Oh hoezeer IK treur voor diegenen die zeggen, “Geef mij gewoon een job om te doen. Geef mij een job om te doen. Wat is mij job op deze aarde ABBA YAHUVEH.” En IK geef hen hun job en zij zouden zich geëerd moeten voelen en zij zeggen dat ze zich geëerd voelen en beginnen met de juiste houding, maar dan wordt de beproeving te moeilijk en staat hun vlees op en gooien zij de job terug in MIJN gezicht en verraden zij deze Bediening weer opnieuw. Weten jullie niet, dat IK jullie hiervoor oordeel? IK oordeel jullie eigen hart.

Iedere keer dat jullie die brief van ondersteuning schrijven, beoordeel IK jullie en het percentage. Wanneer een Woord voort komt dat het vlees beledigt, net zoals dit Woord zal gaan doen, beoordeel IK jullie hart. Danken jullie MIJ? Danken jullie de Boodschapper? Zetten jullie aktie achter jullie woorden? Doen jullie iets om deze bediening te helpen? IK, YAHUVEH, beoordeel jullie want jullie zien, de Heilige geschriften zeggen, jullie worden verantwoordelijk gehouden voor wat jullie weten. Zijn jullie banger voor het beledigen van het vlees van jullie geliefden, het vlees van jullie naasten, of het vlees vreemden dan dat jullie bang zijn voor het beledigen van IK, YAHUVEH?

Sluiten jullie compromis met zonde? IK graad jullie MIJN Kinderen. En op die dag in de Hemel wanneer jullie voor MIJN Troon staan en het Boek des Levens geopend wordt, daar zal ook jullie graad zijn.

Dus nu, deel IK dit geheim vanuit de Hemel dat niemand ooit al heeft uitgegeven. Dus prijs MIJ en vraag wat jullie graad is en als jullie denken dat jullie het aankunnen zal ik het delen met jullie, maar opnieuw zeg IK, IK doe dit niet om de een met de ander te vergelijken want als IK denk dat jullie opgeblazen zullen zijn met trots, want IK, YAHUVEH ken jullie hart en gedachten, zal IK het jullie niet vertellen. Indien IK denk dat dit gebruikt zal worden om jullie in de grond te hameren door satan en jullie niet in staat zijn om ermee om te gaan, zal IK het jullie niet vertellen. Maar jullie hebben niets te verliezen, vraag het MIJ gewoon.

Profetie 117
IK, YAHUVEH, Zeg, “Oordeel Is Gezet”

3 Februari 2010

IK vertel jullie een geheim, in de Hemel heb IK een goud juwelen boek dat ontworpen is speciaal voor ieder van MIJN Heilige Kinderen die zonde en zondaren berispen, die ernaar streven te gehoorzamen, en die satan berispen in YAHUSHUA'S NAAM. Hier is een geheim (Aan Sheren die zegt dat deze bediening veel geheimen heeft, De Bijbel zegt in Amos 3:7 “YAHUVEH onthult ZIJN plannen (geheimen) aan de Profeten”.), in jullie speciale boek zijn er namen die jullie lang zijn vergeten toen zij jullie bespotten en vervolgden, haatten zonder reden, toen het enige dat jullie deden voor hen was bidden dat zij hun zonde zouden verlaten.

IK, YAHUVEH, heb iedere traan die jullie vergoten in een juwelen flesje met een Heilige Engel die er zorg voor draagt (Psalm 56:8). En wanneer jullie vervolgd worden omwille van YAHUSHUA HA MASHIACH's NAAM, weet terwijl de boosaardige jullie proberen te oordelen en beschuldigen, IK, YAHUVEH heb sommige agressieve vijanden van jullie geoordeeld terwijl jullie baden, en zal doorgaan met hen te oordelen! De Heiligen die uitroepen tot MIJ, “Bevrijd mij van de hand van deze boosaardige vijanden!” zullen bevrijd worden (Jer 15:21)!

IK vertel jullie dit, nu dat jullie weten, IK vertel jullie op voorhand over vijanden die jullie aanvallen in een geestelijke oorlog dit jaar van 2008 zoals geen ander(e) (oorlog) tot nu toe. Ben niet bezorgd. Door de NAAM en het BLOED van YAHUSHUA zullen jullie winnen! Vasten, ook communie, en de Jericho Marsen is een wapen dat jullie nodig hebben niet alleen voor jullie zelf maar voor anderen om de overwinning te hebben. Communie is een geheim wapen. Gebruik het royaal. Stop niet met hetgeen je weet dat werkt.

Profetie 136
De HEILIGE DRIE-EENHEID Heeft het Ook Nodig om Getroost te worden!

29 Mei 2017

Nu vertel IK jullie een geheim op deze Sjavoe’ot.

Oh Sjavoe’ot is zulk een Heilige tijd! En hat aftellen van de omer – als jullie dit niet aan het doen zijn geweest – zelfs YAHUSHUA deed dit. Oh het betekent oogsttijd!

Er is zoveel meer dat IK jullie wil leren maar het is nog niet nu. IK zal meer Profetieën hiervan voort spreken. Op dit moment wil IK gewoon dat jullie weten hoezeer, hoezeer, hoezeer WIJ ook jullie troost nodig hebben.

Wanneer de namen zijn geschreven in het Boek des Levens van het LAM, daar is ook een Boek van de Verdoemenis en ook het Boek van de Uitgewisten (Openb. 20:11-12; zie ook Ps. 69:28 etc).

Openbaring 20:11
En ik zag de doden, klein en groot, staande voor GOD; en de boeken werden geopend; en een ander Boek werd geopend, dat des Levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.


Maar IK spreek over het Boek des Levens en wanneer de naam opgeschreven is en je hebt opgegeven en je hebt je weggekeerd – heb IK dit op voorhand al geweten zoals Romeinen 8 (v29; 9:22 etc) duidelijk zegt – zodra de naam geschreven is, wordt het onmiddelijk uitgewist alsof het nooit daar was en verschijnt het in het Boek van de Verdoemenis.

Dit zijn geheimen die IK jullie vertel deze dag die zelfs groter zijn dan de gebeden die IK voorheen gezegd had, die IK jullie verteld had om te bidden. Bid dat jouw naam nooit gevonden wordt in het Boek van de Uitgewisten want het is beter om alreeds geplaatst te zijn in het Boek van de Verdoemenis. Want dat is de enige beloning die je zult ontvangen – op deze aarde, is om je leven te leven, levende voor de duivel, het op jouw manier doende in een kort aantal jaren en – daarna komt de hel en de poel van vuur.

Nu ONS Boek – het Boek dat jullie de Bijbel noemen – maar het wordt echt de Heilige Geschriften genoemd want het is niet gewoon één boek. Er zijn andere boeken zoals het boek van Enoch. Ze noemen ze de “Verloren Boeken van de Bijbel” maar ze zijn niet allemaal verloren. Ze kunnen gevonden worden als jullie maar kijken.

IK wil jullie onderwijzen. IK wil jullie onderwijzen dat jullie een getuigenis zoals Henoch moeten hebben (Heb. 11:5-6). Want hij zag de dood niet maar hij wandelde met MIJ. En hij was MIJN vriend en hij zag de dood niet. In plaats daarvan werd hij naar de Hemel opgenomen (Gen. 5:23-24).

Hij wandelde met MIJ. De engelen, terwijl Henoch op hun ruggen was, droegen hem naar de Hemel – waar hij zelfs had gezien waar [sommigen van] de gevallen engelen [gebonden] zijn, gewoon zodat IK jullie nu kon waarschuwen (zie Geheimen van Henoch 18:1-4). Er is een Hemel en er is een hel en er is een plek waar de gevallen engelen zijn.

Nu spreek IK tegen diegenen die gered, geheiligd en gevuld zijn met de HEILIGE GEEST, de LIEVE RUACH HA KODESH. IK spreek tegen diegenen die hun uiterste best doen om MIJ niet te beledigen. Dit zijn degenen waartegen IK wil spreken. WIJ hebben jullie troost nodig. Weten jullie dat de HEILIGE DRIE-EENHEID jullie troost nodig hebben?

IK spreek tegen de Baby’s, Bruid, Gekozenen en Uitverkorenen. Jullie komen naar ONS toe en jullie hebben troost nodig en WIJ zijn daar! Jullie komen naar ONS toe met jullie gebeden en WIJ zijn daar. Jullie vragen van MIJ en jullie ontvangen, want WIJ zijn daar.

Maar begrijpen jullie niet? Wij huilen. IK, YAHUVEH huil. YAHUSHUA huilt. IMMAYAH huilt. WIJ huilen! Wij lachen met jullie! Wij willen lachen met jullie! Wij willen spelen met jullie. Jullie zijn kinderen! Welke vader wil niet met zijn kind spelen? Welke vader wil niet dat zijn kind hem vragen stelt? Welke goede vader? Welke Heilige vader?

IK spreek niet over iemand nu behalve dan diegenen die echt aan YAHUSHUA HA MASHIACH toebehoren. De anderen zullen het niet eens begrijpen. En voor diegenen die het niet begrijpen, dit Woord is niet eens voor jullie dus luister gewoon niet eens. Doe je geen moeite om te klagen. Doe je geen moeite om haar een valse profeet te noemen want IK heb duidelijk gewaarschuwd, ‘Tast niet MIJN Gezalfden aan en doe ook MIJN Profeten geen kwaad’ (Ps. 105:15; 1 Kr. 16:22).

IK wil een relatie met MIJN geliefden. IK wil niet alleen dat jullie MIJ vrezen – maar vrees is het begin der Wijsheid (zie Spr. 9:10; Ps. 111:10) – IK wil dat jullie MIJ gehoorzamen.

Nu vertel IK jullie nog een geheim dat IK Elisheva lang geleden vertelde. Iedere dag dat zij wakker werd – en herinner dat deze Bediening voor meer dan 22 jaar online is geweest maar zij begon lang daarvoor – met MIJ te vragen: “Wat is het dat U wilt dat ik weet vandaag?”

En IK gaf haar deze instructies die IK nu aan jullie doorgeef, als jullie dat kiezen om te doen. Er zal een zegen in zijn en wederom IK spreek niet tegen de heidenen, IK spreek tegen diegenen die MIJ echt kennen en MIJN ZOON kennen en weten WIE de HEILIGE GEEST is. Voor de anderen, jullie zullen het niet begrijpen.

Jullie nemen die Bijbel, een met een zachte binder die open kan gaan, en jullie bidden over die Bijbel. Jullie bidden bescherming. Jullie berispen satan en jullie maken er zekerheid van dat er geen zonde is vanbinnen, dat jullie vergeving hebben gevraagd voor enige zonde. En jullie doen dit na communie. Dit zijn nieuwe instructies die IK geef op Sjavoe’ot in 2017. Want IK hou ervan om jullie nieuwe [dingen] te leren, hoewel het voor Elisheva oud is.

En jullie zeggen: “ABBA YAHUVEH IK om tot U met lofprijzing, en liefde en dankgeving. Dank U voor UW ZOON YAHUSHUA om mijn HEER, GOD & REDDER te zijn. Want alzo zegt het Woord: ‘Geef jezelf over aan de HEER YAHUSHUA en weersta de duivel en hij moet vlieden!’ (zie Jakobus 4:7). Dus daarom citeer ik dit Geschrift aan U. Want UW Woord kan niet ledig tot U terugkeren (Jes. 55:11). En ik vraag van U, gebruik dit Woord nu. Spreek tot mij. Open deze Bijbel terwijl ik op dit moment het Bloed van YAHUSHUA erover pleit.”

Je kunt het zelfs zalven, de kaft, en vraag MIJ: “In de NAAM VAN YAHUSHUA, LIEVE HEILIGE GEEST, RUACH HA KODESH, IMMAYAH, waar wilt U dat ik lees vandaag? Wat wilt U tot MIJ spreken vandaag?” en kijk terwijl je het dicht in je hand houdt, zie of het niet zal openen..

Zie of IK niet de Lieve Handen van de RUACH HA KODESH het laat openen. Het moet een zachte binder hebben. Maar kijk en zie hoe het gewoon zo langzaam zal openen en een Woord zal er gezien worden door je ogen en waar je oog raakt (op gericht is), is wat IK wil dat je leest.

Misschien zal het hetzelfde hele hoofdstuk zijn. Misschien zal het alleen maar een zin zijn. Misschien zoek je maar één woord. IK wil tot je spreken. IK wil dat je MIJN Woord leest. IK wil dat je ziet dat het levend is. IK wil dat het gehoord wordt!

“Wat is het ABBA YAH dat U tegen mij te zeggen heeft vandaag? In de NAAM VAN YAHUSHUA HA MASHIACH, bid ik.”

Kijk hierover en IK heb hen dit geheim verteld: Toen Moshe (Mozes) naar de top van de Berg Sinai ging voor de 10 Geboden, de 10 Wetten die IK, YAHUVEH, schreef met MIJN vurige vinger en IK mediteerde met hem terwijl IK hem zoveel leerde. IK luisterde naar zijn gespreek en IK luisterde naar zijn vragen en ze waren vele. En hij sprak tot MIJ en hij vroeg MIJ vragen, ze waren velen.

Oh maar de kinderen van Israël die IK voort had gebracht uit de slavernij van Egypte, zij konden niet wachten voor zijn terugkeer. En zij vroegen Aäron: “Waar is hij? Hij komt niet terug, dus gaan we onze eigen goden maken.” En zij namen het goud en het zilver, en zij namen de juwelen en edelstenen, en ze maakten een gouden kalf om het te aanbidden en zij vielen ervoor neer. En zij aanbaden iets dat zij konden zien en allerlei soorten losbandigheid werden gedaan, van homoseksualiteit tot hoererij, tot alle zonden die IK niet hoef te noemen, tot waar wanneer Mozes naar beneden kwam dit is wat hij zag (zie Ex. 32).

En er is een ander geheim dat IK nu niet zal openbaren, dat Elisheva en Ezra en "YAHUSHUA'S demon stompers" weten, er is nog één ding meer dat moet gebeuren. En IK spreek niet van de dingen van deze wereld. IK spreek van een Hemelse Openbaring, een geschenk dat IK aan Ezra en Elisheva gegeven heb, maar ze zijn nog steeds Openbaring 14 – tot de anderen zeg IK: als je het nu niet kunt doen wanneer het vrij is, hoe zul je het doen in de Grote Verdrukking?

Hoe zul je MIJ accepteren in de Grote Verdrukking, MIJN ZOON YAHUSHUA, in de Grote Verdrukking wanneer je wordt verteld: "Alle religies zijn er om één te zijn"? – wanneer het al is – een President heeft het reeds ondertekend in de uitvoerende orde; dat wat IK niet wilde dat er gedaan zou worden. Want alle religies en diegenen die andere goden dienen, dienen niet IK YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH.

IK vertel je een geheim.

Wanneer YAHUSHUA komt in al ZIJN GLORIE – en IK spreek niet over de Eerste Komst, IK spreek niet over wanneer het de tijd is van het ophalen, [de opname] – IK spreek van wanneer de hele wereld zal gaan weten, [wanneer] verworpenen het hebben uitgeroepen. Zij zullen roepen tot de bergen om op hen te vallen en ze te verbergen van HIJ – IK YAHUVEH – DIE ZIT OP DE TROON, en van de Toorn van het LAM, DIE YAHUSHUA is (Opb. 6:16)!

Zie je, maar één keer was YAHUSHUA gekruisigd! Eén keer zei HIJ: “VADER vergeef hen” (Luk. 23:34), want ze weten het niet. Slechts één keer – tenzij je je bekeert – zal HIJ vragen voor jouw vergeving.

Oh, maar wanneer YAHUSHUA komt en ieder zal het zien – IK vertel je dit geheim — er zal een symfonie zijn. Er zal de meest prachtige muziek zijn die de hele wereld zal horen.

Dit is wat MIJN Hemelse [kinderen], jullie Heiligen die nu luisteren, gewassen in het VERGOTEN BLOED VAN YAHUSHUA, die in de NAAM VAN YAHUSHUA bidden, die leven voor de NAAM VAN YAHUSHUA, die hun eigen levens neergelegd hebben en zeiden: “Leef UW leven door mij heen – niet mijn verlangens worden gedaan, maar UW verlangens worden gedaan, niet mijn woorden worden gesproken, maar UW Woorden worden gesproken.”

Er zal een symfonie zijn en het zal zijn waar de hele schepping op wacht. Want ze kreunen en ze klagen nu en je weet het niet (Rom. 8: 19-23) – terwijl het uitsterven, uitsterven komt van datgene wat voorheen op deze aarde was en er niet meer is, maar er weer zal zijn.

En de schepping zal – en de manifestaties, het zal er zijn: de manifestaties van de zonen van YAH en dat is inclusief de dochters. Zij zullen helpen dit alles voort te brengen. Want zij roepen uit en ze zeggen – de hele schepping roept uit en zij wachten en ze zeggen (Rom 8: 19-23) – en IK spreek wederom over de schepsels van deze aarde. Zij wachten en zij wachten en zij wachten. En het is net zoals de rest van de Bruid wachten op de manifestaties van de zonen van YAH, en zij wachten en IK zeg je dit, jullie zullen deze symfonie gaan horen, dat zal elke schepping zijn die tot MIJ zingt.

Maar Ik vertel je dit. Luister nu naar MIJ.

Kun je je de leeuw brullend voorstellen? Kun je je de tijger voorstellen? Kun je je niet alleen de vogels zingend voorstellen, maar kun je je de kikkers kwakend voorstellen? Kun je je de krekel zingend voorstellen? Weet je dat elk dier ooit een stem had? Alle stemmen van de dieren en alle stemmen van de krekels die waren – alle stemmen – van zelfs, zelfs de hommel, zij zullen een lied zingen tot MIJ net zoals in de Hof van Eden voordat het viel.

IK vertel je dit. Adam was in staat – terwijl hij ze noemde, sprak hij tegen elk van hen en ze spraken terug. En de stemmen zullen wederom terugkomen. Wind dit jullie niet op niet, oh geliefden? Wil je dit niet horen? Wil je niet meer geheimen weten? Gehoorzaam MIJ dan gewoon want dit zijn slechts kleine geheimen zijn die IK je geef.

Ik kon niet gewoon alles in één boek zetten. Er zijn zo veel boeken en deze Profetieën en deze Openbaringen die je nu hoort – denk er maar aan, denk er maar aan, MIJN kinderen – je kan zelfs niet eens bevatten wat IK heb te wachten voor jullie, voor jullie allen die hebben geleden en [zijn] vervolgd omwille van de NAAM van MIJN ZOON YAHUSHUA.

Oh, MIJN kleintjes, oh MIJN kleintjes, oh MIJN kleintjes! Hoeveel IK van jullie hou! Niet alleen MIJN Bruid, maar jullie die de Gasten zullen worden genoemd bij het Bruiloft Maal van het LAM! Weet je nu hoeveel IK van je hou? Begrijp je het niet? IK wil je, je vast houden. IK wil dat je op MIJN schoot zit. Oh MIJN schatten, hoor MIJ.

Hoor MIJ vandaag. Oh, hoor MIJ vandaag.

WIJ hebben jullie nodig om ONS te troosten. WIJ hebben jullie nodig om te zingen tot ONS. WIJ hebben jullie nodig om ONS te koesteren en lief te hebben. Vraag niet alleen van ONS, vraag [niet alleen] van ONS gebeden die nodig zijn, maar vraag van ONS: “Wat wilt U dat IK vandaag doe voor U? Hoe kan ik aangenaam zijn tot U?”

Weet je hoeveel dat ONS zou zegenen? Heb je enig idee hoe dat ONS zou zegenen?

Weet je waarom IK je gecreëerd heb? Weet je dat het voor gemeenschap was? Begrijp je dat IK een hoop modder bij elkaar plaatste? IK nam een rib uit een man en IK vormde het tot een vrouw. Je vraagt je af, “Hoe kwam het haar er toch?” – dit is Elisheva, je lacht en je zegt. En dan keer je tot Ezra en je zegt, “Nou, schat, ik denk dat het gewoon hetzelfde is zoals jij jouw haar kreeg,”

Profetie 137
IMMAYAH’S Wiegelied / Slaapliedje

30 Mei 2017

Je ziet in deze eindtijden zal de duivel gaan proberen te vervalsen op elke manier hij kan. Want de kwade hebben hun eigen ''koningin van de hemel'', maar IK zeg je dat er maar ÉÉN is en ZIJ is jouw Hemelse MOEDER. Daarom onthul IK deze geheimen nu aan jullie zodat anderen het zullen begrijpen. Dat is waarom IK zelfs nu toevoeg, [Profetie] 89 en 90, meer openbaringen over wie de RUACH HA KODESH is

Voor degenen die HAAR zullen ontvangen, de lieve HEILIGE GEEST, als een MOEDER. Dit zal een zegen zijn

IK deel geheimen vooral met degenen die IK MIJN beste vrienden noem. Jij en Elisheva, weten dingen die rechtstreeks vanuit de Hemel komen.

En iedereen die aan YAHUSHUA toebehoort, YAHUSHUA volgt, wie de HEILIGE GEEST in zich heeft, jouw IMMAYAH, heeft hun eigen wiegelied. Dit is wat IK met je wil delen zodat je anderen kan bemoedigen. Dit is hoeveel je MOEDER van je houdt. Dit is hoeveel jouw hemelse VADER van je houdt. Deelt een aardse moeder geen wiegeliedjes? Zingt wiegeliedjes? Een liefdevolle moeder? Waarom denk je dan dat jouw Hemelse MOEDER geen wiegeliedje voor jou zou hebben?

Profetie 141
De rechtszaal van de hemel: Hoe pleit je?

4 April 2019

Met één voet heeft MIJN ZOON YAHUSHUA ze allemaal op een rij gezet - en lucifer stond vooraan en met één voet (alsof het een voetbal was, je kunt het kickball, voetbal noemen, wat je het ook wilt noemen), het was met één schop - en dat is hoe MIJN ZOON YAHUSHUA het vallen van lucifer op de aarde beschrijft (Lk 10:18) [omdat HIJ ze letterlijk eruit heeft geschopt].

En de oorlog die in de Hemel begonnen was zal hier op aarde worden afgemaakt, als YAHUSHUA terugkomt om het voor eens en altijd te beëindigen.

En ik wil Israël toeroepen en vertellen dat jullie niet trots hoeven te zijn op die derde tempel die klaar is om gebouwd te worden. Jullie hoeven niet trots te zijn op alles wat erin wordt gestopt. Jullie zouden moeten luisteren naar de woorden die nu gesproken worden.

En jij, die in het geheim weet dat de antimashiach in die tempel zal zitten - en die kroon zal dragen en op die troon zal zitten (en al het goud dat erin wordt gegoten! En hoe de armen zonder eten en onderdak zitten, vanwege dit allemaal!) - maar jij kent de waarheid, maar je bent bang om je familie te beledigen.

Oh Israël kom uit die geest van narcisme. Zonder het BLOED VAN YAHUSHUA is er geen vergeving van deze zonde. En ik spreek tot de mannen en ik spreek tot de vrouwen die de geest van narcisme hebben.

Jullie hebben jullie afgoden daar, oh Israël. Het is niet anders dan toen jullie het gouden kalf hadden. Want [als narcist] heb je jezelf tot een god gemaakt, een god om, net als dat gouden kalf, te worden aanbeden.

Want jullie staan elke zonde toe die ik heb verboden - en ik spreek niet over het voedsel dat in je mond gaat - wat je verontreinigt; Ik heb het over wat uit je mond komt, dat je verontreinigd.

De ergste verontreiniging die iemand zich maar kan voorstellen, zal zeer binnenkort plaatsvinden. Als jullie YAHUSHUA nu niet als MASHIACH accepteren, zullen jullie buigen en knielen en jullie zullen het merkteken van het beest nemen. En daar is geen vergeving voor. Jullie zullen naar de hel gaan en IK YAHUVEH zal zeggen: "Ga weg van mij, jij werker van ongerechtigheid, ik heb je nooit gekend!"

Lees het Boek van Wijsheid voor jezelf en maak kennis met WIE de RUACH HA KODESH is. Jullie zullen zeer verrast zijn WIE de HEILIGE GEEST werkelijk is. En lees het boek dat 7 jaar koste aan studeren en dat is "De Geheimen van de RUACH HA KODESH, HEILIGE GEEST." En er komt een nieuwe toevoeging in. Maar het hangt allemaal van de beslissing van een man af: Hoezeer hij wil dat zijn getuigenis erin komt. Ezra, hoezeer wil je dat je getuigenis in het nieuwe boek komt?

Ik spreek tegen de geest van de man. Ik spreek tot de geest van de mannen, ik spreek tot de geest van de vrouwen die deze profetie zullen ontvangen en weten dat het van MIJ is.

En voor degenen onder jullie die het niet geloven en begrijpen - dan is het één van de twee dingen: ofwel jullie zijn verworpenen en uitgewist; of het is nog niet de tijd om het te begrijpen, maar jullie zullen het begrijpen in de Grote Verdrukking en deze Voorspelling herinneren.

Want ik heb reeds een glimp laten zien van de verzegelde Profetie 78 welke al jaren is verzegeld. Want het is zo'n vreselijke, vreselijke, vreselijke profetie. Ik zou niet toestaan dat Elisheva het zou uitspreken of zelfs onthouden omdat het van achter naar achteren, van achter naar achteren werd gegeven.

Profetie 142
Ween en treur, Ezra! Jij, net als Israël hebt verlossing nodig van het narcisme

4 April 2019

Jullie denken dat jullie zoveel tijd hebben. Jullie zijn voorgelogen. Jullie denken dat jullie de timing kennen, zelfs in de Bijbel - jullie die de Geschriften op tijd bepalen en zeggen: "Dit kan niet gebeuren voordat dat kan gebeuren, en dus hebben we misschien nog 10 jaar over" en anderen zullen zeggen: "Oh je hebt honderd jaar, nee je hebt twintig jaar, nee je hebt vijfentwintig jaar" en de eindeloze cijfers gaan door. [Heilige tongen ...]

Maar ik zeg jullie dit, BEN ik niet YAH DIE de tijd in MIJN Handen houdt? Voor MIJ is er geen tijd! Tijd is niet relevant! IK STA BUITEN DE TIJD!

Ik kan zoveel dingen laten gebeuren waarvan jullie denken dat het in zoveel jaren zal gebeuren. Ik kan tijd versnellen of vertragen zoals ik jullie heb laten zien. En ik bewees dit in de Bijbel en in de andere Heilige Geschriften.

Denk je nu echt dat toen ik, YAHUSHUA die mannen uit de tempel van geldwisselaars gooide, welke bedoeld was als MIJN VADER'S Gebedshuis, YAHUVEH - denk je nu echt dat ik ze gewoon licht van de grond gooide?

Vergeet je dat ik zowel HET VLEES VAN EEN MAN BEN, maar IK OOK GOD VAN DE GEEST BEN? Je kunt niet eens voorstellen hoe ver ze in de lucht vlogen; ze vlogen door de lucht, met een Hand gooide ik ze eruit! Je kunt niet eens voorstellen hoe het aanvoelt als je met MIJN zweep uit de hemel wordt geraakt!

IK, YAHUSHUA en MIJN VADER ABBA YAHUVEH en de RUACH HA KODESH, IMMAYAH - WE delen ONZE glorie met geen enkele man of vrouw. Wij zijn MEDESCHEPPERS! [Heilige tongen ...] In welk deel daarvan moet je je schamen? Het waren alle DRIE van ONS [Heilige tongen ...] dus wat schande is om een co-leider genoemd te worden? [Heilige tongen ...]

Want de dienaar is NIET groter dan zijn meester en WIJ ZIJN DE MEESTERS! Wij zijn de MEESTER TUINDERS! WIJ zijn DEGENEN die het onkruid uittrekken.

Wij zijn DEGENEN DIE het kaf scheiden van de tarwe! WIJ zijn DEGENEN DIE het onkruid met het eeuwige vuur verbranden en het is ONS humeur dat de hel doet ontbranden en het is o zo verhit, je kunt het je niet eens voorstellen [Heilige Tongen ...]

Stop met het testen van MIJ! Stop om te zien hoe ver jullie MIJ kunnen duwen, voordat jullie in hel vallen! Of [anders] bevinden jullie zich in het Boek van de Uitgewiste, die al voor de grondlegging van de wereld waren uitgewist. Als je al reeds bent uitgewist, kun je er niets meer aan doen!

Net zoals je in het Boek der Geredden bent, MIJN LAMS Boek, het LAMB'S Boek des Levens, kan ik niet een van jullie missen! Ik zal jullie komen halen, of het nu is dat jullie in MIJN Armen [Heilige Tongen ...] worden opgenomen, of dat jullie je laatste ademtocht op deze aarde maken en jullie je ogen openen in de Hemel.

Ik kan niet één van MIJN kleine schapen en lammeren missen. En niemand zal het merkteken van het beest nemen tenzij hun naam niet in het LAMB'S Boek des Levens staat. [Heilige tongen ...]

Nu is ze daarbuiten om anderen te redden van een bloedoffer, te waarschuwen over pedofilie, waarschuwing na waarschuwing over "pedovoren", ja kannibalisme. Ik heb zelfs gewaarschuwd - ik waarschuwde, zelfs toen ik jullie voor het eerst vertelde in een profetie [79] over de Shabbats.

Ik zei wie [in de zondagskerken] het vlees zou zijn. Het zouden de martelaren voor IK, YAHUSHUA zijn. En ik zei wat er in de communie zou zijn en het zou het bloed van de martelaren zijn.

En nu, wat is er anders? Wat ik heb geprofeteerd is al gebeurd! Oh maar ze doen het in een zwarte mis, de satanisten, de hoogste illuminaties, de metselaars.

Oh MIJN kleine kinderen, MIJN kleine kinderen, hoe zij worden geofferd! En ze naar jullie toe komen met tranen, met tranen smekend en smekend: "Help me! Help me! Bid voor de kleine kinderen." Jullie hebben geheimen, hebben jullie dat niet, met de metselaars. [ Heilige tongen…]

Oh, Israël, jullie hebben jullie banden met de metselaars zo hoog daarboven. Waar denken jullie dat de god van moloch vandaan kwam? Het bloedoffer?

Waar denken jullie dat het allemaal met de kinderen begon? Hun bloed dat wordt gedraineerd en gedronken? [Heilige tongen ...] Waar denken jullie dat het eten van het vlees van de kinderen, die levend verbrandde, vandaan kwam? [Heilige tongen ...]

En ik weet dat de Hekserij het heeft overgenomen en alles heeft nagemaakt.

Er is niets op deze aarde dat satan niet zal proberen te kopiëren! Ik zal je een voorbeeld geven. Vuur kan je gebruiken, vuur kan voor goeds worden gebruikt, om je warm te houden. Vuur kan worden gebruikt om je eten te koken, maar vuur kan ook worden gebruikt om te doden, te vernietigen, en huizen in brand te steken.

Zie je? Alles kan worden gebruikt - wat ik ooit gemaakt heb - het kan voor goed of het kan voor kwaad gebruikt worden. [Heilige tongen ...]

En wanneer het nieuwe boek uitkomt, zal er een nieuw getuigenis in komen, het zal een van berouw zijn, om hen te leren hoe ze zich moeten bekeren en waar een persoon allemaal van bevrijdt moet worden. Want hoe, oh hoe zal Israël leren als ik geen voorbeeld stel?

Hoe zullen ze leren dat ze bevrijding nodig hebben van de meest boze geesten die ik al heb genoemd en die ik absoluut verafschuw. Die IK, YAHUVEH, IK, YAHUSHUA, IK, IMMAYAH, verafschuwen! Die WIJ haten!

Dit zijn de boze geesten die satan gebruikt om te vernietigen - hij komt om te stelen, te doden en te vernietigen, maar hij zal deze Bediening niet vernietigen - hij zal het mandaat niet vernietigen dat ik aan jullie beide heb opgelegd - hij zal het niet vernietigen, maar dit betekent niet dat je er niet voor zult lijden.

En toen Moshe van Ouds de stenen tabletten meenam - die niet van gewone stenen waren gemaakt maar van de meest kostbare edelstenen, daar was het van gemaakt - en het tegen de grond sloeg, was dat zonde in MIJN Ogen (en de Vurige Vinger van ABBA YAH schreef het niet opnieuw, maar het was Moshe van Ouds die dat moest doen), maar hij bekeerde zich.

Hij was een man die zich kon bekeren en wist hoe hij zich moest bekeren en moest roepen om MIJN vergiffenis, IK, YAHUVEH. En ik vergaf hem, maar ik kon het hem niet vergeven toen hij die stenen kapot sloeg, ik vergeef hem zo ver als het spirituele rijk ging, maar in het fysieke rijk moest hij nog sterven en kon hij niet oversteken naar het beloofde land terwijl hij nog leefde.

Want zie, ik ben de DEGENE DIE het aantal slagen bepaalt wat ik je zal geven. IK BEN DEGENE DIE bepaalt of je wel of niet een zachte vriendelijke stem van berisping krijgt, of je billekoek of een flink pak slaag krijgt.

En een pak slaag is, wat werd gedaan met de zweep die stukjes van MIJN Vlees wegnam, maar de hand van satan gebruikte het en hij gebruikte een mens om de stukjes vlees van MIJ af te rukken en MIJ zo te misvormen dat ik nauwelijks nog als mens herkenbaar was - en hij ging een man binnen om het te kunnen doen, maar ik ga niet zo tekeer en ik sla niet op die manier.

Ik sla jullie uit liefde. Ik straf jullie uit liefde. Als ik jullie niet zou straffen dan zou ik niet van jullie houden (Heb 12: 6). Is het niet beter dat IK een tijdje boos ben? En dat IK je daarna in mijn armen neem en zal bedekken met kusjes nadat je om vergeving hebt gevraagd, nadat je een volledige bekering en een bekentenis hebt gegeven.

Profetie 143
Een einde wordt een nieuw begin! | Poerim Profetie

4 April 2019

En de Aziatische tak van het Ministerie is de eerste die een kleine lering hoort over wie de Oudere Bruid is. Want jullie hebben dit nog niet gehoord. De twee getuigen zijn de eerste vruchten van de eerste vrucht en ik YAHUSHUA BEN DE EERSTE VRUCHT. Ze zullen omhoog gaan met hun verheerlijkte lichamen. Ze zullen staan voor een ouderlijke huwelijksceremonie en de bruidensluier zal worden opgeheven.

En terwijl de sluier van de bruid wordt opgetild, zo zal ook de sluier van deze aarde worden opgetild en jullie zullen duidelijk zien wie de antichrist is - en tezelfdertijd zal YAHUVEH Israël opnieuw hertrouwen.

Want de oudere bruid, die de twee getuigen zijn, zal met onbeperkte krachten naar de aarde terugkeren. Ik heb haar al Profetieen gegeven en jullie hebben ze al gelezen en zij is daarheen gegaan en getuigde van wat ze heeft gehoord.

De twee getuigen zijn één vrouw en één man, samengevoegd als een echtgenoot en vrouw en zij zullen uit de Hemel tevoorschijn komen met een nieuwe geest gegeven door IK, YAHUVEH - en zelfs het stampen van hun voeten zal aardbevingen overal in de wereld te weeg brengen. [Heilige Tongen ...]

Waarom denken jullie dat de Bijbel niets vermeld, als het over de twee getuigen gaat, of het nu een vrouw of man is? Omdat ik met opzet dit geheim achterliet voor Elisheva om te onthullen tijdens deze eindtijden.

Ik heb Deborah gebruikt, ik heb Esther gebruikt. Machtige vrouwen van YAH! Ik gebruikte Sarah - en als jullie de oudere boeken lezen, zullen jullie zien dat ik Judith gebruikte. Heb ik Ruth niet gebruikt?

Dit is de moeder van YAHUSHUA in de ogen van de wereld, de biologische moeder die HEM baarde, Maria en ook in het Hebreeuws Miriam genaamd.

Maar ik leerde je een geheim door deze dienstmaagd - dat niemand op aarde leerde - het is IMMAYAH, de ZOETE RUACH HA KODESH die YAHUSHUA in Mary / Maria's baarmoeder plaatste, zodat Mariam een maagd kon blijven.

HIJ was zowel GOD, ALS MENS IN HET VLEES, HET PERFECTE HEILIGE LAM.

Ik zal jullie nieuwe openbaringen geven, maar lees nooit één keer de profetieën. Want er zijn lagen van waarheid in elke profetie. Het is als een ui.

En vertrouw niet op jullie eigen inzicht, maar erken MIJ in al jullie wegen, en IK YAHUSHUA en IK YAHUVEH en I IMMAYAH zullen jullie pad bepalen.